Tietoa VUORONUOTTI-projektista

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa (VUORONUOTTI)

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoama matalankynnyksen ammatillisen kuntoutuksen muoto 16–29-vuotiaille nuorille. Valmennuksen tavoitteena on tukea alentunutta toimintakykyä ja aut-taa nuorta suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Valmennukseen haetaan Kelan etuuskäsittelijän toteuttaman suullisen haastattelun kautta. VUORONUOTTI-tutkimuksessa tutkitaan suullisen hakuprosessin haastattelussa tapahtuvaa vuorovaikutusta mikrotasolla.

Tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Teoreettisina lähtökohtina käytetään toimintamahdollisuuksien teoriaa ja siihen pohjautuvaa näkemystä voimaantumisesta. Lisäksi keskiössä on keskusteluanalyyttinen teoria vuorovaikutuksesta sosiaalisena toimintana.

Aineistona toimivat etuuskäsittelijöiden ja hakijoiden väliset nauhoitetut aidot arviointihaastat-telut ja niitä analysoidaan interventionista keskusteluanalyysia käyttäen. VUORONUOTTI-tutkimus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa 1.2.2022–31.1.2023 välisenä aikana ja vastuututkijana toimii YTT, vanhempi tutkija Sanni Tiitinen. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Kelan etuuskäsittelijöille kohdennetun koulutusmateriaalin tuottamisessa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutus-käytännöistä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Hakijan toimintakyvyn arvioinnin kontekstia ja kuntoutumisen edellytyksiä tarkastellaan hakijalle arviointihaastattelussa tarjoutuvan vuorovaikutuksellisen tilan jäsen-tämisen avulla.

Tutkimuskysymyksiä ovat:

  • Millaisen vuorovaikutuksellisen tilan etuuskäsittelijän toiminnot rakentavat hakijan toimintakyvyn käsittelylle ja miten? Esimerkiksi:
    • Miten haastattelu avataan? Millaisia odotuksia haastattelun avaamisen tapa rakentaa siitä, mitä on odotuksenmukainen toiminta haastattelussa?
    • Miten etuuskäsittelijä ottaa vastaan hakijan toimintakykyä koskevat kuvaukset? Mitä tämä mahdollisesti kertoo siitä, millainen kuvaus on odotuksenmukainen tai millainen olisi valmennukseen sopiva nuori?
  • Millaisen vuorovaikutuksellisen tilan haastattelurungon käyttämisen tavat rakentavat hakijan toimintakyvyn käsittelylle ja miten? Esimerkiksi:
    • Miten haastattelurunkoon viitataan?
    • Miten siirrytään haastattelurungon kysymyksestä toiseen?

Täsmälliset aineistolle esitettävät kysymykset päätetään tutkimusprosessissa etuuskäsittelijöiden haastatteluiden ja aineiston ensimmäisten katselukertojen jälkeen. Vuorovaikutuskäytäntöjen erityisyyttä kyseisessä kontekstissa ja nuorten hakijoiden kohdalla pyritään ymmärtämään vertaamalla tuloksia aiempiin vuorovaikutustutkimuksiin vastaavista haastattelu- ja arviointitilanteista.