Tiedote tutkimuksesta etuuskäsittelijöille

Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen, koska työskentelet Kelan etuuskäsittelijänä ja teet työssäsi NUOTTI-valmennuksen hakuprosessiin kuuluvia haastatteluja. Tutkimme valmennukseen hakemiseen liittyvää puhelinhaastattelua vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on tukea Kelan etuuskäsittelijöiden työtä tuottamalla tietoa siitä, mikä haastattelutilanteessa toimii ja mikä ehkä kaipaa kehittämistä. Tutkimuksen rahoittaa Kela, ja sen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti.

Tämä tiedote kuvaa tutkimusta ja sitä, mitä osallistuminen siihen tarkoittaa. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen voit esittää kysymyksiä tutkimuksesta, ja niin halutessasi, antaa suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta.

Osallistumisen vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistut tutkimukseen ääninauhoittamalla itse aineistoa. Nauhoitteen tekeminen tulkitaan suostumukseksi tutkimukseen osallistumiselle.

Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi tai peruuttaa suostumuksesi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Sinun ei tarvitse kertoa mitään syytä osallistumisen keskeyttämiselle tai suostumuksen peruuttamiselle. Kummassakaan tapauksessa sinulle ei myöskään koidu mitään haittaa tai jatkotoimenpiteitä. Jos haluat keskeyttää osallistumisesi haastattelun aikana, voit itse keskeyttää nauhoituksen. Kerro tällöin tutkijoille nauhuria palauttaessasi, saako nauhoitettua osaa käyttää tutkimuksessa. Jos päätät perua suostumuksesi myöhemmin, voit ilmoittaa siitä milloin tahansa ottamalla tutkijoihin yhteyttä (ks. yhteystiedot alla). Tällöin sinua koskevia tunnisteellisia tutkimusaineistoja ei enää käytetä tutkimuksessa ja ne tuhotaan.

Tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi

Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydämme sinua rekrytoimaan omien asiakkaidesi joukosta 1–2 vapaaehtoista nuorta, jotka ovat hakemassa NUOTTI-valmennukseen. Ohjeistamme nuorten rekrytointiin liittyvät käytännöt sinulle erikseen suullisesti ja kirjallisesti.

Tutkimukseen osallistuvien nuorten osalta nauhoitat haastattelun. Toimitamme sinulle nauhoituksen tekemistä varten helppokäyttöisen ääninauhurin ja huolehdimme nauhurin pois hakemisesta. Nauhoituksen alussa varmistat nuoren suullisen suostumuksen tutkimukseen. Muutoin teet haastattelun normaalisti.

Tutkimusaineisto kerätään keväällä 2022. Tutkimukseen pyritään saamaan mukaan noin 2–5 etuuskäsittelijää.

Tutkimuksessa analysoimme nauhoituksia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kaikki tieto eritavoin sujuneista haastatteluista on tutkimukselle arvokasta. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan Kelan julkaisemassa loppuraportissa sekä tieteellisissä ja yleistajuisissa teksteissä ja esitelmissä. Tuloksia hyödynnetään myös koulutusmateriaalien valmistamisessa.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole yksittäiselle etuuskäsittelijälle suoraa hyötyä. Osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkimus lisää ymmärrystä haastattelun vuorovaikutuksesta ja mahdollistaa näin käytäntöjen kehittämisen. Tutkija voi antaa sinulle myös räätälöityä palautetta omista haastatteluistasi, jos niin haluat.

Tutkimuksen tuloksiin saattaa sisältyä myös seikkoja, jotka eivät esitä haastattelujen vuorovaikutusta pelkästään positiivisessa valossa. Raportointi tehdään kuitenkin aina tutkittavia kunnioittavasti sekä kaikkien osallistujien anonyymiutta suojellen.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Tutkijat käsittelevät aineistoja luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  He allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun palvelimella. Äänitallenteet kirjoitetaan tekstitiedostoiksi vaitiolovelvollisessa tutkimuspalveluihin erikoistuneessa yrityksessä. Tutkijat käyttävät tulosten raportoinnissa otteita tekstimuotoisesta haastatteluaineistosta. Raportointi tehdään siten, ettei yksittäisiä tutkittavia voida tunnistaa.

Tutkimuksen kesto koostuu 1) projektin rahoituskaudesta 1.2.2022–31.1.2023, 2) projektin raportoinnin loppuunsaattamiseen kuluvasta ajasta sekä 3) mahdollisesta samaan tutkimustarkoitukseen liittyvästä jatkotutkimuksen ajasta. Näin määriteltynä tutkimus kestää kokonaisuudessaan korkeintaan tammikuuhun 2026 asti. Tämän jälkeen aineistot tuhotaan.

Tutkimusaineisto sisältää henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja, esimerkiksi nimesi sekä äänesi. Henkilötietojen asiallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tutkimuksessa on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyä ja säilytystä erillisessä tietosuojailmoituksessa

Lisätiedot

Voit milloin tahansa ottaa puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä alla mainittuihin tutkijoihin ja kysyä lisätietoja tästä tutkimuksesta, sen toteuttamisesta, osallistumisesta tutkimukseen ja henkilötietojen käsittelystä tutkimushankkeessa.

Vastuututkija                                                                                                                            

Sanni Tiitinen
Yhteiskuntatieteiden tohtori, vanhempi tutkija
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p.050 568 9330
sanni.tiitinen@jamk.fi
      

Tutkija

Emmi Ritvos
Terveystieteiden maisteri
Kuntoutusinstituutti
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
p. 050 409 8259

emmi.ritvos@jamk.fi