Julkaisut

Perheet 24/7 Raportit

Työssäkäyvien vanhempien web-kyselyn tuloksia: 

Perheet 24/7 - tutkimuksen tuloksia

Työntekijöiden web-kyselyn tuloksia:

Raportti työntekijäkyselystä

Tieteelliset julkaisut

Tammelin, Mia (2012) Kohdennettuja kuvauksia työelämän laadusta Euroopassa. Työelämäntutkimus 2- 2012. 204 – 206. Kirja-arvio

Mia Tammelin& Anna Rönkä (2013) Lapsiperheen arki ja 24/7- talous. Julkaisussa: Virkajärvi, Marjukka (toim) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja : 4/2013. Sivut 306 -318. PDF- muodossa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/68147

Kekkonen Marjatta, Rönkä Anna, Laakso Marja-Leena, Tammelin Mia & Malinen Kaisa (2014) Lapsiperheet 24/7 –taloudessa. Teoksessa Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy. Tampere 2014

Rönkä, A., Laakso, M-L., Tammelin, M., Metsäpelto, R-L., Sevón, E., Turja, L. & Poikonen, P-L. (2014). Aikuisten työ rytmittää lasten arjen. Hyvinvointikatsaus 1/2014. Tilastokeskus 2014

Metsäpelto, R-L., Rönkä, A: & Laakso, M-L. 2015. Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa. Yhteiskuntapolitiikka 80(2015):1. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502121583

Tammelin, M., Malinen K., Verhoef, M. & Rönkä, A. (2015) Work-family conflict and nonstandard working time in Finland, the Netherlands and the United Kingdom. Journal of Family Issues. Journal of Family Issues,May 5, 2015DOI: 0192513X15585810

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Roeters, A. & Rönkä, A.(2015) Childcare and parental work schedules. Community, Work & Family DOI:10.1080/13668803.2015.1024609

Murtorinne-Lahtinen Minna, Moilanen Sanna, Tammelin Mia, Rönkä Anna & Laakso Marja-Leena (2015) (hyväksytty julkaistavaksi). Mothers’ non-standard schedules and family time: enhancing regularity and togetherness. International Journal of Sociology and Social Policy.

Salonen, E., Laakso, M-L. & Sevón, E. (2016). Young children in day and night care: negotiating and constructing belonging during daily arrivals. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2016.1146717. 

Rönkä, A., Sevón, E., Räikkönen, E., & Hintikka, T. (2017). You have a Message from Illi! : The Mobile Diary in Researching Children's Daily Experiences. Child Indicators Research, 10 (2), 505-523. doi:10.1007/s12187-016-9386-y

Rönkä, A.,  Malinen,K.,  Metsäpelto, R-L.,  Laakso, M-L., Sevón, E. & Verhoef-van Dorp, M.(2017). Parental working time patterns and children's socioemotional wellbeing: Comparing working parents in Finland, the United Kingdom, and the Netherlands. Children and Youth Services Review, 76, 133-141. DOI: 10.1016/j.childyouth.2017.02.036

Tammelin, Mia, Mykkänen, Johanna, Sevón Eija, Lahtinen-Murtomäki, Minna, Rönkä, Anna. (2017) Family Time Negotiations in the Context of Nonstandard Work Schedules. Families, Relationships, Society https://doi.org/10.1332/204674317X15034163282768

Rönkä Anna, Sevon Eija, Tammelin Mia. 2018. 24/7-ta­lous kuor­mit­taa per­hei­tä ja lap­sia. Scientific blog of University of Jyväskylä / Jyväskylän yliopiston tiedeblogi. (https://www.jyu.fi/jyu/fi/blogit/tiedeblogi/anna-ronka-eija-sevon-ja-mia-tammelin-24-7-talous-kuormittaa-perheita-ja-lapsia ).

Rönkä, Anna, Ekonen, Marianne, Tammelin, Mia & Turja, Leena (forthcoming) Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal

Rönkä Anna, Turja Leena, Malinen Kaisa, Tammelin Mia & Kekkonen Marjatta (forthcoming) lexibly scheduled early childhood education and care: Experiences of Finnish parents and educators Early Years

Muut julkaisut

Postia Illiltä. jamk.fi 2012(2), 9. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti. 

Aina töissä. Pelastakaa Lapset ry verkkolehti 2012 (4)

Rönkä, A., Teppo, U. (2013). Vuorohoitoa tutkimassa ja kehittämässä. Lastentarha 2013(1), 33. Lastentarhanopettajaliitto LTOL.

Tammelin, Mia & Rönkä Anna (2012) Työtä kellon ympäri. Talentia 8-2012.

Tammelin Mia (2012) Perhevapaiden uudistamisen perustelut. Tesso 3-4 /2012, 64. Kirja-arvio

Kuinka käy perheiden ja lasten 24/7 yhteiskunnassa? jamk.fi 2013(1). Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti.

"Hellyydel ei ketään pilata" Tiivistelmä Helena Veijosen opinnäytetyöstä. (JAMK 2013)

Opinnäytetyöt

Norola, A. & Taipalus, J.2012. ”Jos aikuinen tulis vähä silittämään ja olis siinä koko yön- eikä lähtis minnekään”: Vuorohoito lapsen kokemana. Opinnäytetyö (amk), Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://publications.theseus.fi/handle/10024/48930

Hyttinen, T. 2012. Yksinhuoltajuus ja työ ei-perinteisinä aikoina: Narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö (amk), Jyväskylän ammattikorkeakoulu.http://publications.theseus.fi/handle/10024/48119

Solansuu, S. 2013. KOTONA SAA ILOITA JA KIUKUTELLA: Tunteet vuorohoidossa olevalla lapsella. Opinnäytetyö (amk) Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013060412909

Malmberg, E.& Lahti, M. 2013. "ON KIVA LEIKKII MERIROSVOILLA, ON KIVA LEIKKII, ON KIVA HETKI ASKARRELLA". Mielekkäät toiminnot 4-6-vuotiaiden lasten kokemana. Opinnäytetyö (amk) Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/handle/10024/63022

Aho, A. & Viljakainen, M. 2013. "Vanhempien käsitys lastensa sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista ja yhteistyöstä vuorohoidon kanssa". Opinnäytetyö (amk) Jyväskylän ammattikorkeakoulu.http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/69227/Aho%20Matleena%20Viljakainen%20Anniina.pdf?sequence=1

Veijonen, H. 2013. " Hellyydel ei ketään pilata” : Työntekijän hyvät kasvatusvuorovaikutuskäytännnöt tukemassa lapsen hyvinvointia vuorohoidossa. Opinnäytetyö (Yamk) Jyväskylän ammattikorkeakoulu.https://www.theseus.fi/handle/10024/69095

Kari-Vanhatalo, P. & Pukkila, H. 2013. Vanhempien epätyypillisten työaikojen yhteys kouluikäisten lasten hyvinvointiin. Kasvatustieteen Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201309082261

Lehtomäki, M. 2013. Lasten tarinoita vuorohoitokontekstissa: tulkintoja turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista. Varhaiskasvatustieteen pro gradu, Jyväskylän yliopisto.

Leiviskä, K. 2014. Vuorohoidon henkilöstön kokemuksia ammatillisesta identiteetistään ja osaamisestaan. Aikuiskasvatustieteen Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406081960

Räty, S. 2014. "Kyllähän mun pitää niille soittaa, kun mä olen iltavuorossa, että nyt syökää ruokaa": vanhemmuus, arki ja hyvinvointi vuorotyötä tekevien yksinhuoltajaäitien kokemana. Kasvatustieteen Pro Gradu, Jyväskyän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406302181

Lehtonen, T. &Vessari, T. 2014. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka vuorohoidossa. Opinnäytetyö (amk), sosiaalialan koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74550/Lehtonen_Tuula_Ylonen_Tiina.pdf?sequence=1

Loimuneva, M. 2015. Pienen lapsen hyvinvointi vuorohoidossa. Varhaiskasvatustieteen ProGradu, Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512164048

Alvoittu, H. & Viitanen, J. 2015. "EN MÄ KUITENKAAN MITÄÄN KOVIN KORKEETA ARVOSANAA ANTAIS": Vanhempien osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutuminen vuoropäiväkotien kasvatusyhteistyössä. Opinnäytetyö (yamk), sosiaalialan koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/96299