Palvelut

Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

TESSU2-palvelut Ohjaamoille. Eri valmennusten kuvakkeita, joissa piirrettyjä ihmishahmoja.

TESSU2:n palvelut Ohjaamoille

Ohjaamossa työskentelee monia eri ammattilaisia. Työ ja asiakkaat ovat kuitenkin kaikille heille yhteisiä. Uudenlaisen, yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen on prosessi, joka vaatii yhteistä keskustelua, aikaa sekä toimintatapojen työstämistä. TESSU2 voi toimia Ohjaamon peilinä ja auttaa kehitettävien kohteiden ja yhteistyön haasteiden tunnistamisessa. Hyvässäkin vauhdissa olevaa monialaista yhteistyötä voi aina kehittää.

TESSU2 tuottaa palveluja, joista Ohjaamo saa työvälineitä yhdessä tekemiseen ja yhteisen työn kehittämiseen.

Pääpaino palveluissa on erilaiset valmennukset, jotka toteutetaan tarpeen mukaan myös ruotsin kielellä. Valmennukset suunnitellaan yhdessä Ohjaamon kanssa siten, että prosessi käynnistyy kehittämistyön tarpeiden kartoituksella. Ohjaamon kaikkien toimijoiden ja erityisesti koordinaattorin sitoutuminen sekä riittävän yhteisen ajan varaaminen vahvistaa valmennusprosessin tuloksia.

ESR-info

Tietoa TESSU2-valmennuksiin ilmoittautuneille: 

Tutustu palveluihimme: 

Valmennuksessa keskitytään toimivan monialaisen työn edistäviin ja haittaaviin tekijöihin.

Toimiva monialainen Ohjaamo -valmennus lähtee asiakkaan tilanteesta ja tarpeista, ja tavoite sovitaan yhdessä Ohjaamon kanssa. Valmennukset toteutetaan paikan päällä, verkossa (Teams) tai hybridisti.

Lähi-, verkko- ja hybridimalli. Valmennus voidaan rakentaa myös useamman alueen Ohjaamoille yhteiseksi.

Kenelle Toimiva monialainen Ohjaamo -valmennus sopii?

Sopii Ohjaamolle,

 • joka on käynnistymässä tai käynnistänyt toimintansa hiljattain tai
 • jossa on tapahtunut muutoksia kuten esim. taustalla olevan hankkeen päättyminen tai henkilöstön vaihtuminen tai
 • joka haluaa selkiyttää monialaisen työn perusasioita

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus sisältää:

 • tarvekartoituksen
 • ennakkotehtävän (monialaisuusmittari)
 • vähintään 3 tapaamista kuukauden välein, 3 t/kerta
 • välityöskentelynä yhteisen työn kehittämistä

Valmennuksissa käytetään osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä sekä digitaalisia välineitä.

Ohjaamoa autetaan tunnistamaan ja arvioimaan oman toimintansa ilmiöitä ja senhetkisiä kehitysvaiheita. Se voidaan rakentaa myös useamman alueen Ohjaamoille yhteiseksi.

Monialaisen yhteisen työn kivijalka Ohjaamossa:

Toimiva vuorovaikutus

 • Luottamus toisiin on vahvaa.
 • Sisäinen vuorovaikutus on kunnossa.
 • Tiimityötaidot ovat hallussa.
 • Toisten osaamiset tunnetaan.
 • Toisten osaamisia hyödynnetään.

Toimijoita tukeva työyhteisö

 • Varmistetaan riittävät resurssit työhön ja sen kehittämiseen.
 • Vaalitaan arvostuksen kulttuuria.
 • Kannustetaan erilaisten työtapojen käyttöönottoa.

Yhteisen työn organisoituminen

 • Roolit ja työnjako selkeät.
 • Riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle.
 • Yhteinen ymmärrys Ohjaamon tavoitteista ja roolista.
 • Yhdessä organisoituminen selkeää.
 • Toiminnan koordinointi eteenpäin vievää.

Tämä valmennus toteutettiin muun muassa Ohjaamo Varkaudessa

Varkaudessa Ohjaamo tunnetaan ja sitä arvostetaan. Visiona onkin ollut kehittää Ohjaamosta alueelle keskeinen toimija. Tässä blogiartikkelissa pohditaan, mikä sen mahdollistaa ja kuinka TESSU-valmennus on tukenut monialaista Ohjaamo-tiimiä kohti entistä osaavampaa ja toimintaansa arvioivaa ja kehittävää yhteisöä. 

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii erityisesti Ohjaamoille,

 • joiden toiminta on vakiintunutta, 
 • joilla monialaisen yhteistyön perusasiat ovat kunnossa (esim. Osallistunut aiemmin TESSU-valmennukseen), 
 • joilla on tarve tehdä pidemmän aikavälin osaamisen kehittämissuunnitelmaa ja
 • joiden koordinaattori tarvitsee välineitä kehittää tiimiään.

Koordinaattorin rooli valmennusprosessissa on tärkeä.

Hän johtaa prosessin etenemisestä Ohjaamossa. Siksi valmennusprosessin aikana koordinaattoria sparrataan jokaisen moduulin välissä.

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus sisältää

 • ennakkotehtävän
 • 5 moduulia (1 yhteinen kokoontuminen/moduuli ja 3-4 t/tapaaminen)
 • välityöskentelynä esim. osaamisten tunnistamista, monialaisten työmuotojen kokeilua ja vertaisvarjostusta
 • koordinaattorin sparrauksen moduulien välissä
 • seurantakäynti valmennuksen päätyttyä

Valmennuksen kesto: n. 6 kk

Moduulit

Ennakkotehtävä: kartoitetaan Ohjaamon osaamispääomaa yksilön näkökulmasta

Moduuli 1 – Monialainen osaaminen Ohjaamossa:

 • Arvioidaan Ohjaamon monialaista osaamisen tilaa yksilön ja yhteisön näkökulmasta

 • Välityöskentely: Tutustutaan toisten osaamisiin ja tapaan tehdä työtä yksin ja yhdessä

Moduuli 2 – Monialaisena osaajatiiminä toimiminen:

 • Kartutetaan yhteistä osaamispääomaa sopimalla konkreettisesti, miten hyödynnetään toisten osaamista asiakastilanteissa.

 • Välityöskentely: Tehdään näkyväksi monialaisen työn muotoja Ohjaamossa.

Moduuli 3 – Monialaiset työtavat:

 • Arvioidaan käytössä olevia monialaisen työn muotoja ja tehdään kehittämissuunnitelma, miten yhteistyön muotoja jatkokehitetään Ohjaamossa.

 • Välityöskentely: Kehittämissuunnitelman mukaisesti toteutetaan monialaisen yhteistyön eri muotoja käytännössä ja tehdään itsearviointia.

Moduuli 4 – Monialaisen osaamisen kehittäminen:

 • Arvioidaan valmennuksen aikana tapahtunutta osaamisen kehittymistä. Tunnistetaan tekijät, jotka jarruttavat osaamisen kehittämistä ja asetetaan Ohjaamon monialaisen osaamisen kehittämisen tavoitteet.

 • Välityöskentely: Reteaming-välineiden käyttö.

Moduuli 5 – Osaava ja oppiva Ohjaamo:

Kootaan yhteen valmennus- ja oppimisprosessi.

Seurantatapaaminen

Kenelle valmennus sopii?

Valmennuksen tavoitteena on tukea Ohjaamon koordinaattoreita heidän ydintehtävissään. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden jakaa Ohjaamon koordinoinnin ja johtamisen kokemuksia ja hyviä käytänteitä toisiltaan oppien.

Valmennus on tarkoitettu Ohjaamojen koordinaattoreille ja aluekoordinaattoreille sekä sellaisille Ohjaamon työntekijöille, joiden työn kuvaan kuuluu osittain Ohjaamon päivittäisjohtaminen.

Valmennuksen sisältö ja teemat

Valmennus sisältää 4-6 tapaamista, 3 tuntia / kerta.

Toteutetaan verkossa (MS Teams).

Teemat:

 • Monialaisuus Ohjaamossa: työtavat, osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Ohjaamon aseman tunnistaminen palveluverkostossa
 • Koordinaattorin rooli suhteessa Ohjaamo-toimijaan ja hänen emo-organisaatioonsa
 • Asiantuntijaorganisaation ja verkoston johtaminen
 • Kehittäminen ja muutoksen johtaminen
 • Uuden Ohjaamo-toimijan perehdyttäminen
 • Työhyvinvoinnin tukeminen Ohjaamossa

Valmennukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä tapaamisten välillä ja matkapäiväkirjan kirjoittamista.

Koordinointi ja johtaminen Ohjaamossa -teemapäivät 2021

Keväällä 2021 järjestettiin kolme koordinointi ja johtaminen -teemapäivää:

 • 23.3.2021 Haastaako moninaisuus monialaisen yhteistyön?
 • 21.4.2021 Puhutteleeko oppivelvollisuus ja jatkuva oppiminen?
 • 4.5.2021 Miten menee työllisyyden kuntakokeiluissa?

Miten vertaismentorointi toteutetaan?

TESSU toteuttaa mentorointia Ohjaamojen koordinaattoreille vertaismentorointiryhmänä. Ryhmä koostuu useammasta ohjaamokoordinaattorista tai koordinaattori-ohjaamotyöntekijäparista.

Ryhmää ja ryhmän työskentelyä ohjaa TESSU-valmentajapari.

TESSUn vertaismentorointiryhmä

 • on vastavuoroinen ja luottamuksellinen työtapa, joka etenee osallistujien esiin nostamien teemojen kautta.
 • sopii ensimmäisessä tapaamisessa työskentelyn periaatteista ja aikataulusta.
 • kokoontuu 3–5 kertaa, 1,5-2 tuntia/kerta, noin kuukauden välein (sovitaan).
 • toteutetaan verkossa (MS Teams).

Vertaismentoroinnilla kehitetään yhdessä osaamista ja lisätään hyvinvointia jakamalla kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Sillä voidaan edistää TESSU-valmennuksessa tai muutoin tunnistettuja kehittämiskohteita Ohjaamossa. Vertaismentorointiin osallistuneet voivat jatkaa mentorointityöskentelyä sovittujen tapaamisten jälkeen.

Koordinaattorin tärkein tuki voi olla toinen koordinaattori

Samaa työtä tekeviä kollegoita ei koordinaattoreille omassa Ohjaamossa yleensä ole. Marraskuussa 2020 aloitetuissa TESSU2-vertaismentorointiryhmissä on voitu jakaa, kuunnella, ideoida ja ”tuulettaa” turvallisessa seurassa.

Lue ohjaamokoordinaattoreiden vertaismentoroinnista ja ryhmiä vetävien valmentajien havannoista lisää blogista:

Monialaisesti oppien ja ohjaten -blogi

Ota yhteyttä

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476