Hankkeen tiedot

Hankkeen taustalla sote-toimintaympäristön muutos

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on muutoksessa. Käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty.  Vaikka sote-uudistuksen toteutumisesta ei ole varmuutta, on varmaa, että palvelujen tuottaminen on muutoksessa. Tässä muutoksessa on tarpeellista selvittää mitä erilaisia palveluntuottamisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pienyrityksille yleisellä tasolla on ja peilata eri alueiden nykytilannetta suhteessa näihin mahdollisuuksiin. Muuttuvan toimintaympäristön tuomat haasteet mikro- ja pienyrityksille on tunnistettava ja pyrittävä luomaan näihin ratkaisumalleja ennakoivasti. Erityisesti maaseudulla pienten yritysten voi olla perusteltua yhdistää voimiaan, jotta ne pystyvät paremmin kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää myös osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia osaamistarpeita.

Hankkeen päätavoite on parantaa maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä muuttuvassa sosiaali- terveysalan toimintakentässä aktivoimalla yritysten välisten verkostojen muodostumista yrittäjien osaamisen kehittämistarpeiden ja toimintaympäristöstä tulevien tarpeiden pohjalta.

Hankkeen toimenpiteitä

  • Neljällä hankkeen kohdealueella tehdään aluekohtaiset nykytilakuvaukset sosiaali- ja terveys sekä hyvinvointialan yritysten mahdollisuuksista ja haasteista meneillään olevassa sote muutoksessa
  • Mukaan tuleville yrityksille tehdään osaamistarvekartoitukset ja suunnitelmat osaamisen kehittämiseen vallitsevassa sote toimintaympäristössä.   
  • Käynnistetään alueelliset hyvinvointiyrittäjien yhteistyöverkostot lisäämään mukana olevien yritysten dialogia, osaamista sekä ymmärrystä ammatilliseen ja liiketoiminnalliseen osaamisen liittyen sekä tukemaan yhteistyötä ja vertaistukea.
  • Jaetaan tietoa meneillään olevasta sote-uudistuksesta ja toimintaympäristön muutoksen vaikutuksista sote-palvelujen tuottamiseen. Tiedotetaan hankkeen tuloksena syntyneistä sote-alan palveluntuottamisen käytänteistä ja malleista laajasti alan verkostoissa.

Esittelyvideo

Katso hankkeen esittelyvideo!