Hukat hyötykäyttöön

Resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä

Kasvava rahapino mullan päällä. Rakakasojen päällä on kasveja.

TIETOA. Alueellista viestintää, missä nostetaan esiin hyviä käytännön esimerkkejä resurssitehokkuuden sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Tavoitteena on vaikuttaa alueelliseen ilmapiiriin ja tietoisuuteen sekä osaamiseen.

INTOA. Yritysten resurssikartoituksia, joilla autetaan yrityksiä tunnistamaan omia resurssivirtoja. Tarkoituksena on myös innostaa yrityksiä hyödyntämään resurssien vaihtoon liittyviä toimintatapoja ja työkaluja.

KEINOJA. Resurssitiedon vaihtoa ja sen edistämistä siten, että yritykset pääsevät kokeilemaan vaihdantaa käytännössä ja parhaimmillaan pystyvät hyödyntämään toisten ylijäämäresursseja omassa liiketoiminnassaan. 

Hankkeeseen oli kutsuttu mukaan erityisesti paikallisia pien- ja mikroyrityksiä, jotka toimivat metalli-, rakennus- ja puutuotealalla Keski-Suomessa.

Hanke on päättynyt.

Hankkeen loppujulkaisun voit ladata itsellesi maksutta täältä.

Käytännönläheisiä esimerkkejä meiltä ja maailmalta

 • Miten muualla on hyötykäytetty ylijäämä resursseja, kuten sivu- ja jätevirtoja?
 • Mitä uusia tuotteita niistä on tehty?
 • Mitä raaka-aineita voi korvata kierrätysmateriaalilla?

Hankkeessa kerätään resurssitehokkaita esimerkkejä paikallisista yrityksistä ja maailmalta.

Yritysesimerkit

Miten yrityksissä on hoidettu ja/tai hyödynnetty tuotannossa syntyvien hukkien kierrätys?

Jätemateriaalien vastaanottajat

Mihin voin viedä jätteitä? Missä ja millaisia jätehuolto- ja kierrätyspalveluita on tarjolla ja kuka niitä tarjoaa?

Kierrätysalustoja

Mitä ovat kierrätysalusta ja mistä niitä löytää? Netti on pullollaan erilaisia mahdollisuuksia myös kierrätykseen.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous tutuksi

Resurssitehokkuuden sekä resurssien uudelleenkäytön ja synergioiden avulla yritykset voivat parantaa liiketoimintansa kannattavuutta ja pienentävät toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kuitenkin yritysten tiedon puute mahdollisuuksista ja keinoista rajoittaa resurssien käytön tehostamista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hanke pyrkiikin lisäämään paikallisten pienyritysten ja niiden mahdollisten yhteistyökumppanien tietoisuutta ja kiinnostusta kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta kohtaan sekä tunnistamaan mahdollisia hyötyjä omassa liiketoimintaympäristössä.

Viestinnässä hyödynnetään tuotettuja esimerkkejä. Tavoitteena on parantaa yritysten ja muiden toimijoiden (kuten kunnat, kehittämisyhtiöt, suuri yleisö/media) yleistä tietoisuutta ja motivoida niitä tunnistamaan resurssitehokkuuden sekä ylijäämäresurssien hyötykäyttömahdollisuuksia.

Hanke järjestää pienille yrityksille ja muille keskeisille toimijoille alueellisia tietoiskuja ja tapahtumia, joissa nostetaan esiin resurssitehokkuuden ja kiertotalouden mahdollisuuksia erityisesti esimerkkien kautta sekä esitellään toimintatapoja ja työkaluja oman toiminnan tarkasteluun. Tapahtumat järjestetään erityisesti metalli-, rakennus- ja puutuotealan pienyrittäjille/ pienyrityksille ja niiden mahdollisille yhteistyökumppaneille. Tietoiskut ja tapahtumat pyritään järjestämään yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten kehittämisyhtiöiden, toimiala- ja yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden hankkeiden kanssa.

Resurssitehokkuudesta ja kiertotaloudesta viestitään alueellisessa ja kansallisessa mediassa ja hankkeen internet-sivuilla. Tietoa jaetaan myös paikallisten kehittämisyhtiöiden, kuntien, oppilaitosten, toimialajärjestöjen ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen, sekä Teolliset symbioosit –verkoston ja Motivan, kautta.

Yritysten resurssikartoitukset

 • Mitkä ovat yrityksen omat resurssivirrat? Miten niitä voidaan seurata? Mitä työkaluja siihen on?
 • Mitkä ovat "hukkien" hyötykäyttömahdollisuudet?
 • Tutustuminen hukkien hyötykäyttöön ja raaka-aineiden korvaamiseen uusiomateriaaleilla.

Hankkeen aikana tehdään kaikkiaan 100 resurssikartoitusta. Tarkoitus on innostaa yrityksiä tarkastelemaan järjestelmällisesti omaa resurssien käyttöään sekä hyödyntämään resurssitehokkuuden ja kiertotalouden/teollisten symbioosien sekä ylijäämäresurssien hyötykäytön mahdollisuuksia.

Hukat hyödyksi

Resurssitiedon vaihto & verkottuminen

Hanke lisää eri keinoin tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken ja kannustaa etsimään ratkaisuja ylijäämäresurssiensa hyötykäyttöön (mm. sivu- ja jätevirrat ja hyödyntämätön lämpöä) sekä edistää hukkien vähentämistä ja neitseellisten materiaalien korvaamista uusiomateriaaleilla.

 1. Järjestämme yrityksille työpajoja yhteisten etujen tunnistamiseksi esimerkiksi ”Teolliset symbioosit” -työpajaformaatilla sekä mahdollisesti muita yritysten verkostoitumistilaisuuksia, kuten yritystreffejä ja toimitusjohtajien aamukahveja
 2. Autamme yrityksiä kokeilemaan materiaalien vaihtoon ja kauppaan tarkoitettuja alustoja (esim. SYNERGie, Massainfo, ”alihankintatyökalu”)
 3. Tuemme yrityksiä soveltuvien ylijäämäresurssien käyttökohteiden tunnistamisessa
 4. Innostamme tunnistettujen synergioiden toteutukseen
 5. Raportoimme kansalliseen järjestelmään synergioiden toteutumisesta

Esimerkkejä yritysten materiaali- ja energiatehokkuuden tunnistamisessa hyödynnettävistä työkaluista:

Hanketiedot

Resurssitehokkuudessa ja kiertotaloudessa on merkittäviä mahdollisuuksia pienille yrityksille. Esimerkiksi keskisuurten yritysten ja julkisten toimijoiden ylijäämäresursseista - hukista - voi pienempi toimija saada kannattavaa liiketoimintaan. Myös uudenlainen alueellinen yhteistyö voi tarjota pienille yrityksille kilpailuetua, tehostaa ja järkeistää niin materiaalin, energian, henkilötyön, tilan ja palveluiden (esim. logistiikan) käyttöön.

Hukat hyötykäyttöön - resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä -hanke luo alueellisen monistettavan toimintamallin, jonka tavoitteena on edistää alueellista resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Se perustuu kolmeen kokonaisuuteen:

 1. Alueellinen viestintä, missä nostetaan esiin hyviä käytännön esimerkkejä resurssitehokkuuden sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Tavoitteena on vaikuttaa alueelliseen ilmapiiriin ja tietoisuuteen sekä osaamiseen.
 2. Yritysten resurssikartoitukset, joilla autetaan yrityksiä tunnistamaan omia resurssivirtoja. Tarkoituksena on myös innostaa yrityksiä hyödyntämään resurssien vaihtoon liittyviä toimintatapoja ja työkaluja.
 3. Resurssitiedon vaihto ja sen edistäminen siten, että yritykset pääsevät kokeilemaan vaihdantaa käytännössä ja parhaimmillaan pystyvät hyödyntämään toisten ylijäämäresursseja omassa liiketoiminnassaan.

Hankkeen toimet on suunnattu erityisesti paikallisiin pieniin ja mikroyrityksiin, jotka toimivat metalli-, rakennus- ja puutuotealalla Keski-Suomessa ja mahdollisuuksien muihin potentiaalisiksi tunnistettuja toimialoja ja yrityksiä. Se toteutetaan vuosina 2016-2019.

Hanketoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti

Keski-Suomen energiatoimisto, jota hallinnoi Benet Solutions Oy

JYKES

Saarijärven kehittämisyhtiö

Äänesseudun kehitys

Karstulanseutu

WITAS

Muita yhteistyökumppaneita

Keski-Suomen yrittäjät

Motiva

Teolliset symbioosit –verkosto

Rahoittaja

Rahoittajana toimivat Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Kirsi Knuuttila

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407768880