Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI)

Hankkeen tavoitteena on tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden toteuttamista luomalla luonto- ja ilmasto-osaamisen opintokokonaisuus sekä yrittäjyyskoulutusta metsäluontopalvelujen tuottamiseen. Toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään aloittamalla ilmasto- ja metsäluonto-osaamisen osaamiskeskittymän rakentaminen.

Kuva suometsästä

Maankäyttösektorin ilmastovaikutuksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä on viime vuosina saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tätä tietoa on tarpeen saattaa alan toimijoiden tietoisuuteen ja tukea sen käyttöönottoa eri yhteyksissä. Metsäalan ratkaisujen löytäminen ja uusien toimintamallien edistäminen vaatii yhteistyötä läpi toimialan.

Tavoitteenamme on lisätä osaamista ja konkreettisia ympäristötoimia viestinnän, koulutusaineistojen tuottamisen ja verkostotyön kautta Keski-Suomessa. Hankkeen aikana viestimme ajankohtaisista teemoista metsäalalla, ilmasto- ja luontohyötyjen tuottamisen käytännön toimista, metsäpalveluyrittäjyyden liiketoimintamahdollisuuksista sekä verkostoyhteistyön kehittämisestä.

Hankkeen aikana asiantuntijamme pitävät teemoihin liittyviä alustuksia eri tapahtumissa ja järjestämme työpajoja liiketoiminnan ja verkostotyön kehittämisen tueksi. Seuraa tapahtumia ja tule mukaan!

Metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen opintokokonaisuus

Mikro-oppiminen ja pienet osaamiskokonaisuudet ovat eurooppalaisen työelämän kehittämisen tulevaisuutta. EU-tason tavoitteena on tukea omatoimista, kohdennettua osaamisen kehittämistä eri ammattialoilla. Vastauksenamme tälle tavoitteelle on tuottaa mm. aiempien Hiilestä kiinni -rahoituskierrosten tutkimushankkeiden tuloksista konkreettisia, käytettäviä ja saavutettavia aineistoja niin avoimeen itsenäiseen käyttöön, kuin oppilaitosten koulutustyön tueksi.

Päätuotoksena on Luonto- ja ilmasto-osaamisen opintokokonaisuus, joka käsittelee mm. maaperän hiilipäästöjen hillintää, ekologista kompensaatiota ja näihin liittyvää liiketoimintaa. Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista, jotka edelleen koostuvat piensuorituksista / pienistä osaamiskokonaisuuksista. Pienet osaamiskokonaisuudet voivat edelleen rakentua mikro-oppimisista. Sisältöjä moduloimalla voidaan siis rakentaa erilaisia kokonaisuuksia tarpeen mukaan.

Ilmasto-osaaminen on erityisesti Jyväskylän yliopiston ja sen resurssiviisausyhteisön JYU.Wisdomin vahvuuksia. Liiketoiminta- ja metsäalan osaamista hankkeeseen tuo Jamkin Biotalousinstituutti.

Tausta-aineistoja

Osaamisten koostamisessa ja aineistojen tuottamisessa käytetään tausta-aineistoina muunmuassa seuraavia raportteja

Metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen

2010-luvulla tapahtuneiden uudistusten jälkeen metsäalan yksityinen pk-palvelutarjonta on lisääntynyt. Tuolloin Metsäkeskus keskittyi julkiseen palvelun tarjontaan ja metsänhoitoyhdistysten jäsenyys muuttui täysin vapaaehtoiseksi.

Nykyisellään korjuutoiminta on pitkälti pk-yrittäjien varassa ja metsäpalveluyrittäjien osuus metsänhoitotöissä on kasvanut. Kasvu ei kuitenkaan ole vielä merkittävää ja alan kannalta olisi hyväksi uuden palvelutarjonnan muodostuminen. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi luonto- ja ilmastotyöt, soiden kokonaisvaltainen suunnittelu, luonnontuoteala.

Tavoitteenamme on viestinnän ja koulutusaineistojen kautta tukea palvelutarpeen tunnistamista ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Nämä sisällöt tukevat erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmia, yrittäjyydestä ja alan vaihtamisesta kiinnostuneita. Uudet liiketoimintamahdollisuudet suuntautuvat niin suorittaviin, kuin asiantuntijatehtäviin.

Yrittäjyyden edistäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ovat yksi Hiilestä kiinni -rahoituksen kärjistä ja tarjoavat erottautumismahdollisuuden niin hanketoimijoiden, kuin koulutuksentarjoajien keskuudessa. Maatalouden puolella Jamkilla on jo vahva rooli liiketoiminnan kehittämisessä ja nyt voimme vahvistaa jalansijaa myös metsäalan kehittäjänä.

Tutustu metsäpalveluliiketoiminnan kehittämiseen hankkeessa.

Verkoston ja osaamiskeskittymän rakentaminen

Keski-Suomessa on merkittävää metsäteollisuutta ja paljon metsiä, kuitenkin metsäteemaiset kehittämishankkeet ovat mahdollisuuksiin ja tarpeisiin nähden vielä pienessä roolissa. Metsäteollisuuteen vahvasti panostavana alueena ja toisaalta luonto- ja ilmasto-osaamisen keskittymänä Keski-Suomi on myös vastakkainasettelun kenttä metsä- ja luontotoimijoiden näkemysten erotessa toisistaan.

Näkemyksemme mukaan vastakkainasettelun sijaan on rakentavampaa etsiä yhdessä ratkaisuja ja konkreettisia toimintamalleja, joilla luonnon tilaan voidaan parantaa. Yhteinen tekeminen ja näkökulmien jakaminen rakentaa luottamusta ja ymmärrystä. Tavoitteenamme on saattaa alulle verkoston kehittämistyö ja muotoilla sen toimintamalli. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää verkostoa kansalliseksi metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen keskittymäksi. Aloitamme verkostotyön suunnittelun koulutustoimijoiden ja alueellisten kehittäjien kesken ja tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista näillä sivuilla.

Verkoston kokoajana toimii Helena Reiman.

Helena Reiman

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504738811

Ilmasto ja ympäristö

Tutustu ilmastoon ja ympäristöön liittyviin aineistoihin

Suometsät

Tutustu suometsiin ja niiden hoitoon liittyvään aineistoon ja testaa osaamistasi

Lisätietoja

Jamk:

Vanhempi asiantuntija Helena Reiman, 050 473 8811

Asiantuntija Anna-Stina Kuula, 040 6325 576

JYU:

Professori Janne Kotiaho, 050 5946 881

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Tutustu toimenpidekokonaisuuteen. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön.