Tietoa projektista

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kuntoutus- ja hoitopalveluja opiskelunsa ja työllistymisen tueksi. Opiskelijoilla on erityinen riski opintojen keskeytymiseen ja koulutuksesta syrjäytymiseen sekä vaikeuksia työllistyä. Ammatillisen koulutuksen ja kuntoutus- ja hoitopalvelujen tuki voivat jäädä erilliseksi. Tämä korostuu erityisesti erilaisissa opiskelun nivelvaiheissa, kuten opiskelun aloittamisessa ja opintoihin kiinnittymisessä, työpaikalla oppimisessa ja siirtymisessä työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Laajassa palveluverkostossa opiskelijalla on myös riski jäädä aktiivisen toimijan roolin sijasta passiiviseksi kohteeksi.

SamPo opiskelijan saumaton opintopolku -toimintamalli auttaa ja tukee opiskelijan itsenäistä toimijuutta opintojen etenemisessä. Se edistää myös ohjaus-, opetus- ja kuntoutus- ja hoitopalvelujen tuottajien ja muun tukihenkilöstön yhteistyötä ja monialaisen sekä saumattoman ohjauksen toteutusta.

Projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittymistä, itsenäistä toimijuutta, opiskelun etenemistä ja työllistymistä opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta kehittämällä. Sekä ennaltaehkäistä koronan aiheuttamia syrjäytymisriskejä ja luoda vaihtoehtoisia toimintatapoja ja menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja toimintaan myös etäopiskelussa.

Projektin toteuttajat ja organisaatio

Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen erityistä tukea tarvitsevat ja monialaisia hoito ja kuntoutuspalveluja käyttävät opiskelijat. Opiskelijaa tukeva ja ohjaava oppilaitoksen opetus ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijoiden työpaikkaohjaajat.

Välilliset kohderyhmät

Opiskelijan hoito ja kuntoutuspalvelujen tuottajat, alaikäisten opiskelijoiden huoltajat, muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, henkilöstö, hoito ja kuntoutuspalvelujen henkilöstö, nivelvaiheisiin liittyvät tahot kuten peruskoulu ja työelämän edustajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös erityisopettajakoulutusten ja kuntoutusalan koulutuksen opetushenkilöstö, sekä muut kuntoutus-, sosiaali-, terveys- ja työllistämispalvelujen henkilöstön edustajat.

Projektin toteutus

Projekti toteutetaan neljässä eri oppilaitoksessa opiskelijakohtaisina pilotteina, jotka kohdistuvat opintojen alkuvaiheeseen, työpaikalla oppimiseen ja siirtymiseen jatko-opintoihin tai työelämään.

Projekti toteutetaan yhteiskehittämisen ja osaamisen jakamisen periaatteella. Kehittämistä tehdään yhteisissä työpajoissa, joissa hyödynnetään piloteista saatuja kokemuksia ja projektin asiantuntijatahojen osaamista. Toimintamallia rakennetaan yhteistyössä oppilaitosten ja asiantuntijatahojen kanssa. Tuloksissa pyritään mahdollisimman laajaan sovellettavuuteen eri alueilla Suomessa. Projektin tulokset ja toimintamalli kuvataan erillisessä verkkojulkaisussa.

Oleellisena osana pilottien toteuttamista ja toimintamallin kehittämistä on
systemaattinen arviointi ja seuranta, sekä tutkimustoiminta.

SamPo-projektin yhteistyötahot