Liikunnan järjestötiedon kehittäminen

Liikunnan järjestötoiminta koskettaa suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia monin tavoin. Urheiluseuroissa liikkuminen ja toimintaan osallistuminen on lasten ja nuorten suosituin organisoidun harrastamisen muoto. Yli puolet alle lukioikäisistä lapsista ja nuorista harrastaa urheiluseuroissa säännöllisesti ja lukiolaisista hieman yli kolmannes. Toimintaan osallistutaan usein myös monissa eri rooleissa esimerkiksi vapaaehtoisena tai valmentajana. 

Liikunnan järjestötoimintaan liittyvän tietopohjan kehittäminen parantaa tiedon avointa sekä maksutonta saatavuutta eri toimijaryhmille. Hankkeessa tuotetut tietokannat ovat avoimesti ja maksuttomasti käytettävissä, ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Hanke koostuu kolmesta eri osakokonaisuudesta, jotka ovat:

  1. Seuratietokannan kehittämistyö ja Liikunnan järjestötietokannan perustaminen 

  1. Urheilu- ja liikuntaseurojen avustukset -selvitystyö

  1. Urheilu- ja liikuntaseuroissa tehdyn palkkatyön tilastointi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ylläpitää Seuratietokantaa, johon on koottu valtionavustusta saavien lajiliittojen jäsenseurojen tietoja. Hankkeessa Seuratietokannan tietoainesta laajennetaan muun muassa yhdistämällä siihen opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien seuratukien tiedot.  

Lisäksi hankkeessa perustetaan kokonaan uusi, valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen tietoa kokoava Liikunnan järjestötietokanta. Siihen kootaan tietoa esimerkiksi järjestöjen saamista avustuksista. Näissä Power BI -verkkoselainpohjaisissa tietokannoissa aineistoina käytetään olemassa olevia hanketietokantoja, rekisteritietoja ja Tilastokeskuksen aineistoja. 

Syventävät tiedonkeruut kohdentuvat seurojen palkkatyön tilastointiin ja seurojen avustamiseen. Kootulla tiedolla tuotetaan tietoa liikunnan järjestötoiminnan nykytilasta ja kehityssuunnista esimerkiksi järjestötoiminnan kehittämiseksi ja liikuntapoliittisen päätöksenteon tueksi.

Julkaisut

Näkökulmia urheilu- ja liikuntaseurojen avustus- ja tukikäytäntöihin Suomessa

Koonti tuo yhteen sen, millaisia rahallisia avustuksia seurojen on mahdollista hakea ja mitä muita tukimuotoja seuroilla on käytössään. Tarkastelun kohteena ovat voittoa tavoittelemattomat yleishyödylliset ry-muotoiset seurat, joiden toiminnan kohde on urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestäminen jäsenistön määrittelemällä tavalla. Aineistona on hyödynnetty esimerkiksi seurakyselyä, kunnista koottua erillisaineistoa sekä hankeseurantatietoja.

Palkkatyö urheilu- ja liikuntaseuroissa: Tilastoaineistot kuvaamassa ammattimaistuvaa urheilua

Urheilu- ja liikuntaseuroissa palkkatyön tekemisen määrä on ollut kasvussa. Urheilu- ja liikuntaseurojen ammattimaistuminen ja palkkatyön määrän kasvu on perustunut yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä liikuntajärjestöjen ja valtionhallinnon yhteiseen tahtotilaan ja liikuntapoliittisiin valintoihin. Raportissa tarkastellaan urheiluseurojen työnantajuutta ja palkkatyötä, kuvataan palkkatyön tilastotietoa sekä urheiluseurojen palkkatyön jakautumista lajiliittojäsenyyksien mukaisesti.

Seuratietokannan ja Liikunnan järjestötietokannan aineistot ja tekninen toteutus

Raportissa tarkastellaan tilasto- ja rekisteritiedon käyttömahdollisuuksia liikunnan kansalaistoiminnan tietopohjan laajentamisessa ja kuvataa liikuntajärjestöjen tietokantoihin liittyvää teknistä toteutusta. Raportissa on tilastotietoa esimerkiksi yleisavustuksista, jotka on myönnetty valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistävien järjestöille vuosina 2001–2023.

Lisää luettavaa aiheesta

Oja, S. & Lehtonen, K. 2022. ”Sopiva taso meille” – pienten seurojen ammattimaistumista ohjaava eetos. Liikunta & Tiede 59 (5), 66–73. 

Oja, S. & Lehtonen, K. 2022. Urheiluseurojen ammattimaistumisessa maltti on valttia. TiKI-talk. Jamkin hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 16.12.2022.

Jokiranta, K., Oja, S., Kukko, T., Turunen, M., Hakamäki, M. & Lehtonen, K. 2022. Seuratuki – vähän kaikille vai paljon harvoille? TiKI-talk. Jamkin hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 4.11.2022.

Oja S., Jokiranta K., Kukko T., Hakamäki M. & Lehtonen K. 2022. Seuratuki-Virveli paremmin kohdennetun ja tarkemman tiedon jäljillä. TiKI-talk. JAMKin hyvinvointiyksikön hanke- ja palvelutoiminnan blogi. 12.10.2022

Tutustu myös: Likesin strateginen tietotuotanto ja tutkimus

Liikunnan järjestötiedon kehittäminen -webinaari

Likesin webinaarissa julkistetaan uusi Seuratietokanta ja Liikunnan järjestötietokanta.

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737