Iloliike

Iloliike-hankkeessa kehitettyjen henkilöstön Iloliike-koulutusten ytimessä on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan.

Iloliike-koulutuksia tehdään räätälöidysti oppilaitoksille. Jos sisällöt kiinnostavat, ota yhteyttä!

Hankkeessa tuotetuttujen koulutusten ja materiaalien kohderyhmänä on koko oppilaitoshenkilöstö. Koulutuksissa sovelletaan positiivisen pedagogiikan ydinajatuksia mm. olemassa olevan hyvän huomaamisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja liikkumista edistävin toimenpiteisiin.

Liikkuminen tarjoaa kokonaisvaltaisen mahdollisuuden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun ja terveyden edistämiseen. Lisäksi liikkumisella on havaittu olevan myönteinen ja ennaltaehkäisevä vaikutus mielenterveyteen, kuten masennus- ja ahdistusoireiluun ja masennukseen.

Hankkeessa kehitettyjen koulutusten tarkoituksena on ollut luoda yhtenäinen punainen lanka hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistyöhön koko oppilaitosten henkilöstölle. Parhaiten opiskelijoiden hyvinvointia voidaan vahvistaa oppilaitoksen yhtenäisellä hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla.

Henkilöstön jaksamistakin voidaan tukea tarjoamalla työkaluja arjen haasteisiin ja puheeksi ottamiseen. Opettajien hyvinvointi, hyvinvointiosaaminen ja -taidot vaikuttavat tutkitusti opiskelijoiden hyvinvointiin, hyvinvointitaitojen omaksumiseen sekä oppimiseen laajemmin.

Iloliike-koulutus

Iloliike on toisen asteen oppilaitosten henkilöstöille kehitetty hyvinvointia ja liikkumista tukeva koulutuskokonaisuus. Sitä voidaan hyödyntää myös korkeakoulujen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

Iloliike-koulutuksessa opitaan:

  • soveltamaan positiivisen psykologian periaatteita
  • hyödyntämään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa
  • edistämään mielenterveys- ja hyvinvointitaitoja kokonaisvaltaisesti
  • tukemaan opiskelijan myönteistä suhdetta omaa kehoa ja itsestä huolehtimista kohtaan
  • edistämään hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria ja liikunnallista elämäntapaa omassa oppilaitoksessasi
  • rakentamaan hyvinvointia edistävää moniammatillista yhteistyötä
  • lisäksi saat konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen
Iloliike-koulutuksia toteutetaan räätälöidysti oppilaitoksille. Jos sisällöt kiinnostavat, ota yhteyttä!

Koulutuspaketti pilotoitiin keväällä 2022. Koulutukseen ilmoittautui tuolloin kaikkiaan 80 osallistujaa ja heiltä kerättiin palautetta. Osallistujat antoivat kiitosta muun muassa käytännönläheisistä harjoitteista, joita koulutuksiin sisältyi. Pilotointivaiheen kokemusten pohjalta koulutuksen toteutusta arvioitiin ja kehitettiin edelleen.

Syksyllä 2022 koulutuksen kohderyhmää laajennettin ja sitä tarjottiin valtakunnallisesti korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukion ja perusopetuksen henkilöstölle. Koulutukset toteutettiin verkkokoulutuksien ja -materiaalin avulla.

Koulutuksen vapaasti ladattavat materiaalit sisältävät:

  • harjoituksia, joita voit hyödyntää oppilaitoksesi arjessa opetus- ja ohjaustilanteissa
  • kokonaisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja näkökulmat, joiden pohjalta hyvinvointiosaamista voidaan viedä tehokkaasti käytäntöön
  • hyödyllisiä linkkejä ja materiaalivinkkejä aiheesta kiinnostuneille

Muita materiaaleja

Lue lisää aiheesta

Artikkeli

Arvopohjainen työskentely työkaluna mielen hyvinvoinnin tukemisessa

Miten arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa sekä HOT-menetelmä soveltuvat perheitä kohtaavien toimijoiden asiakas-ammattilaiskohtaamisiin? Tähän kysymykseen sukellettiin Mielen hyvinvointia edistämässä -koulutuksessa, jossa tutkiskeltiin omia arvoja eri näkökulmista havainnollistavien ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla. Koulutus tarjosi tutkittuun tietoon perustuvia käytännön työkaluja inhimillisiin, asiakaslähtöisiin kohtaamisiin. (14.10.2021)

Uutinen

Iloliike-koulutus vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallisuutta

Alkuvuodesta käynnistyy lukioiden ja ammattioppilaitosten henkilöstöille tarkoitettu koulutus, jossa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja sekä myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumiseen.

Artikkeli

Kohti valoa ja arvojen mukaista, hyvää elämää – mihin suuntaan huomioni tänään?

Kyky toimia itselle tärkeiden arvojen mukaan lisää hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämää kohtaan. Myös kyky kiinnittyä ja tarttua hyvään itsessä, muissa tai erilaisissa tilanteissa palkitsee ja motivoi, kirjoittaa Anu Kangasniemi.

Uutinen

Opiskelijoiden ääni kuuluviin hyvinvointitutkimuksella

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää korkeakouluopiskelijoiden haastattelututkimuksen osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa projektia Positiivinen psykologia hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena.

Toteuttajat ja yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä MIELI ry:n, Nyyti ry:n ja Liikkuva opiskelu -ohjelman kanssa.

Lisäksi hanke tarjosi konkreettista tukea Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuteen kuuluville oppilaitoksille vuoden 2022 aikana.

Hankkeen taustaa

Korona-aika lisäsi opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteita ja vähensi liikkumisen määrää. Tämä tuotti mm. opiskelijoiden väsymys-, masennus- ja ahdistuneisuusoireilua. Hanke toimi ajankohtaisen tarpeen pohjalta ja rakensi entistä parempia edellytyksiä opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä on tapahtunut loikka opetussuunnitelmien uudistamisen osalta. Nykyään opetussuunnitelmissa vastuutetaan oppilaitosten henkilökuntaa yhä tiiviimmin huomioimaan hyvinvoinnin edistämisen ja hyvinvointitaitojen opettaminen esimerkiksi osana omaa opetettavaa ainetta. Hyvinvointitaidot, kuten itsestä huolehtiminen ja terveyskäyttäytyminen, omien vahvuuksien tunnistaminen sekä sinnikkyyden, joustavuuden ja myötätunnon harjoittaminen, ovat taitoja, joita esimerkiksi lukion uusi opetussuunnitelma peräänkuuluttaa. Ammatillisella puolella opiskelijoiden hyvinvointi kytkeytyy erityisesti tulevaan työkykyyn.

Yhteystiedot

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006

Eeva Kolttola

Nyyti ry.

[email protected]

+358 50 475 9500

Anni Helotie

Mieli ry.

[email protected]

+358 40 531 3949

 

Tietosuoja