Lisätietoja hankkeesta

Digivireä Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on edistää maaseutuväestön, erityisesti ikäihmisten, digiosaamista sekä kehittää maakunnallista digitutoreiden verkostoa takaamaan paikallisen digituen saatavuutta. 

Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden digitaalista pääomaa, digiosallisuutta ja vähennetään tietoyhteiskunnan muutoksesta aiheutuvaa eriarvoisuutta.  Hankkeessa tuetaan maaseudun kyliä löytämään uusia, digitalisaatiota hyödyntäviä keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden verkostoitumista ja palvelutasoa niille, jotka tarvitsevat digitukea. Ikääntyvän väestön ja pitkien välimatkojen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin. Hankkeen valmentamat digitutorit huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan. 

Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseudun asukkaiden digitaidot ja digitalisaatiomyönteinen asenne lisääntyvät ja mahdollisuus saada digitukea lähipalveluna paranee, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Erilaisten sähköisten palveluiden saavutettavuus paranee digitaitojen lisääntymisen myöstä ja rohkeus liikkua sähköisessä asiointimaailmassa lisääntyy, kun digitukea on saatavilla paikallisesti. Hankkeen valmentamat digitutorit ja digitutoreiden maakunnallinen verkosto jäävät toimimaan hankkeen päättymisen jälkeen, ja kytkeytyminen osaksi valtakunnallista Geronet -vapaaehtoisten digitukijoiden verkostoa takaa toiminnan jatkuvuuden myös hankkeen päätyttyä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) toimii hankkeen päätoteuttajana ja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry hankkeen osatoteuttajana.  

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.  

Kysy lisää: Projektipäällikkö Maija-Liisa Tolonen, maija-liisa.tolonen@jamk.fi, +35850 476 9832