eAMK - Lärandets nya ekosystem

Utvecklingsprojektet för högskoleutbildning, eAMK, finansierat av finska undervisningsministeriet, genomfördes åren 2017–2020. Ett centralt utvecklingsobjekt för eAMK var att utveckla såväl korsstudier mellan yrkeshögskolorna på nätet som relevant digital pedagogik samt att stärka närheten till arbetslivet.  

Resultat

Resultaten av eAMK-projektet har sammanställts och lagrats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du hittar där t.ex. kvalitetskriterierna för virtuella kurser och digihandledning.

CampusOnline.fi är en gemensam portal för finländska yrkeshögskolors digitala kursprogram. I portalen kan studerande kostnadsfritt välja studieperioder på andra yrkeshögskolor och inkludera dem i sin examen.

Gemensam digitala kursprogram för finländska yrkeshögskolors

Alla yrkeshögskolor kan anmäla önskade studieperioder i CampusOnline.fi. Studieperioderna ska till 100 procent kunna slutföras på nätet. Kursutbudet är tillgängligt året runt. 

Kvalitetskriterierna för virtuella kurser

Ansvariga för utarbetandet har varit Mari Varonen från Jyväskylä yrkeshögskola  (JAMK) och Tuula Hohenthal från Yrkeshögskolan Centria. 

Andra medarbetare var medlemmar i teamet för kvalitetskriterier från eAMK-projektet samt flera experter från projektet och andra intressegrupper. Basen för kriterierna utgörs av flera europeiska kvalitetskriterier, speciellt kvalitetskort från projektet Uutta avointa energiaa och JAMKens nätpedagogiska kriterier.

Ekosystem för lärande som utgår från arbetslivet

Ekosystemen för lärande är sådana dynamiska och utvecklande helheter av aktörer och redskap som främjar den studerandes kunskaper och utvecklingen av praxis i arbetslivet.

Ekosystem för lärande baseras på arbetslivsnära pedagogik samt möjligheter till digitalt lärande och tillämpning och utveckling av handledningen.

Utvecklande digital mentorering

Digitalt mentorskap är ett samarbete mellan två eller fler personer, där parterna vill utvecklas inom ett gemensamt intresseområde samt dela sin kompetens genom att utnyttja digitala metoder och verktyg i dialogen.

Digitalisering som hjälp för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt

Digitalisering är en naturlig del av processen för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt, som kommer med stegvis när digitaliseringen inom organisationen framskrider. Inom eAMK har man genom experimentell utveckling skapat nya förfaranden för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt.

10 tips för lärare gällande godkännande av kunskaper som visats på annat sätt

 1. Automatisera så mycket som möjligt, Moodle erbjuder många möjligheter.
 2. Se till att du förstår skillnaden mellan tillgodoräknande av tidigare kompetens och godkännande av kunskaper som visats på annat sätt.
 3. Det lönar sig att skriva ner kunskapsmålen för den egna kursen mycket detaljerat.
 4. Kontrollera på förhand att den studerande kan nå målen för den aktuella kursen på sin arbetsplats.
 5. Kontrollera hur de uppgifter som ges i den kurs som avläggs genom förfarandet för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt förhåller sig till studiepoängen och de resurser som läraren har tillgång till.
 6. Man bör reservera tid för samtal med de studerande som vill få kunskaper som visats på annat sätt godkända.
 7. Ett stort antal studerande som studerar genom förfarandet för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt, och en ökad arbetsmängd på grund av detta, kan överraska.
 8. Man kan gärna dra nytta av de perspektiv på arbetslivet som fåtts genom processen för godkännande av kunskaper som visats på annat sätt när man utvecklar kursen.
 9. Informera om möjligheten till godkännande av kunskaper som visats på annat sätt i god tid innan kursen börjar.
 10. Man lär sig av sina misstag, och det är inte så farligt om allt inte fungerar som förväntat den första gången.

Digitaliseringen av yrkeshögskolepedagogiken

Yrkeshögskolans pedagogiska kompetens utvecklades i digipedagogiskt coachningsprogram. Dessutom utvecklades digihandledning och inlärningsanalys, en serie webbseminarier och en publikation om examen online togs fram och en familj av kunskapsmärken skapades.

Digipedagoginen valmennusohjelma

eAMK-hankkeen aikana toteutettiin kaksi kertaa digipedagoginen valmennusohjelma opettajille. Valmennusohjelman runko ja materiaalit toimivat mallina korkeakouluille, kuinka toteuttaa verkko-opetuksen laatukriteereihin pohjautuva digipedagoginen valmennus. Sivun materiaaleista löytyy myös tukea opettajille oman verkko-opintojakson tuottamiseen tai päivittämiseen.

eAMK kunskapsmärken

Inom eAMK-projektet skapas en uppsättning kunskapsmärken och dessa har planerats tillsammans med experter vid olika yrkeshögskolor. Kunskapsmärken som har skapats inom eAMK-projektet är förknippade med projektinnehållet och baseras på kvalitetskriterier som upprättats inom projektet. Det digitala kunskapsmärket (open badge) är ett redskap för att identifiera och erkänna den uppnådda kompetensen.

Digihandledning

För en studerande uppkommer det under studiens gång vid olika skeden att komma olika handledningsbehov, både förr studier och den professionella tillväxten samt för studerandens välmående. Detta skall stödja studerande med olika användarvänliga och mångsidiga kommunikationskanaler. Dock skall inte mänskliga möte glömmas bort.

Kvalitetskriterier för digital handledning

Syftet med kvalitetskriterierna för digital handledning är att säkerställa att alla väsentliga perspektiv på digitala handledningstjänster har beaktats. Kriterierna är avsedda för alla handledare som bedriver handlednings- och rådgivningsarbete inom högskoleundervisning. Kvalitetskriterierna har karaktären av en checklista eller rekommendation. Dessa kriterier kan även tillämpas inom annat handlednings- och rådgivningsarbete.

Syftet med kvalitetskriterierna är att:

 • fungera som ett redskap för utveckling av digital handledning och självutvärdering på såväl individ- som organisationsnivå
 • förbättra kvaliteten på de digitala handledningstjänsterna ur såväl producenternas som användarnas perspektiv
 • säkerställa genomförande av datasäkerheten och -skyddet inom de digitala handledningstjänsterna