eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa eAMK-hanketta toteutettiin vuosina 2017-2020. Keskeisenä kehittämiskohteena oli ammattikorkeakoulujen välisen ristiinopiskelun ja digipedagogiikan kehittäminen sekä työelämäläheisyyden vahvistaminen.

Naisen profiilikuva futuristisessa ympäristössä.

Tulokset

eAMK-hankkeen tulokset on koottu ja tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Löydät sieltä mm. verkkototeutusten ja digiohjauksen laatukriteerit.

CampusOnline.fi opintotarjontaportaali kokoaa yhteen verkko-opintojaksotarjontaa kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta.

Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä -loppujulkaisu

Oppimisen uusi ekosysteemi kokoaa ja esittelee eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi -hankkeessa (2017-2020) syntyneitä tuloksia sekä osoittaa sen myötä syntyneitä vaikutuksia ja muutoksia ammattikorkeakouluissa. Julkaisun ja sen teemojen taustalla on myös hankkeen Digipölytys-blogi, jota hyödynnettiin tämän koontijulkaisun rakentamisessa. 

PedaCast podcast-sarja

PedaCast avaa, mitä digiammattikorkeakouluun kuuluu niin opettajan, opiskelijan kuin työelämän näkökulmasta. PedaCast on keskusteleva ja käytännönläheinen podcast. Noin 10 minuutin mittaiset podcastit antavat tietoa, vinkkejä ja tukea sekä opetus- että kehittämistyöhön.

Jaksot ovat kuunneltavissa SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjonta

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjonta avautui CampusOnline.fi verkkopalvelussa vuonna 2018. CampusOnline.fi kokoaa yhteen Suomen ammattikorkeakoulujen verkko-opintojaksot. CampusOnline.fi mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa - siellä missä opiskelijalle parhaiten sopii. Tarjontaa on ympärivuotisesti. Verkko-opintojen laadun kehittämiseksi tuotettiin verkkototeutusten laatukriteerit ja arviointityökalu.

Verkkototeutusten laatukriteerit

Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen ja CampusOnline.fi verkko-opintojen laadun kehittämiseksi. Laatukriteereitä voidaan käyttää myös itsearvioinnin välineenä.

CampusOnlinen vaikuttavuusarvioinnit

CampusOnlinen vaikuttavuutta on tarkasteltu eri näkökulmista eAMK- ja COL -hankkeiden aikana 2019-2020.

Työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit

Oppimisen ekosysteemit ovat toimijoiden ja välineiden dynaamisia ja kehittyviä kokonaisuuksia, jotka edistävät oppijan osaamisen ja työelämän käytänteiden kehittymistä.

Oppimisen ekosysteemit perustuvat työelämäläheisen pedagogiikan sekä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksiin sekä ohjauksen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Itsearviointityökalu työelämäyhteistyöstä verkko-opetuksen suunnitteluun

Itsearviointityökalun avulla opettaja voi arvioida millaisia työelämäläheisiä pedagogisia ratkaisuja oppimisprosessissa voitaisiin käyttää. 

Lue lisää arviointityökalusta ja sen käytöstä eAMK koontijulkaisusta Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä, s. 97. 

Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijalle

Kuka tietää minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miten ammatti-identiteetti rakentuu tulevaisuudessa? Miten osaaminen hankitaan? Kenelle ennakointi kuuluu? (17.1.2019, kesto 53:27)

Kehittyvä digimentorointi

Digimentorointi on kahden tai useamman henkilön välistä yhteistyötä, jossa osapuolet haluavat kehittyä yhteisellä kiinnostuksen alueella sekä jakaa osaamistaan hyödyntäen vuorovaikutuksessaan digimenetelmiä ja -työkaluja.

Joukkoistaminen verkko-opetuksessa

Joukkoistaminen on avointa vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua, joka kohdistuu rajattuun tehtävään. Joukkoistamalla voidaan esimerkiksi tuottaa sisältöä yhteiselle digitaaliselle alustalle, arvioida ideoita, luokitella aineistoa tai äänestää eri vaihtoehdoista.

Joukkoistamiseen osallistuvat eri tavoin muodostuvat ryhmät, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Osallistumisen motivaationa toimii yhteisen asian edistäminen tai esimerkiksi työn tai opiskelun kautta saavutettava hyöty.

Digitaalisuus opinnollistamisen apuna

Digitaalisuus on luonteva osa opinnollistamisen prosessia, joka tulee mukaan asteittain, organisaation digitalisaation edetessä. eAMK:ssa kokeilevan kehittämisen avulla luotiin uudenlaisia toimintatapoja opinnollistaa. 

10 vinkkiä opettajalle opinnollistamiseen

 1. Automatisoi mahdollisimman paljon, Moodlesta on moneksi.
 2. Selvitä itsellesi ero ahotoinnin ja opinnollistamisen välillä.
 3. Oman opintojakson osaamistavoitteet kannattaa kirjata hyvin yksityiskohtaisesti.
 4. Tarkista jo etukäteen, että opiskelija pääsee omalla työpaikallaan opiskeltavan kurssin tavoitteisiin.
 5. Tarkista opinnollistamiskurssille annettujen tehtävien suhdetta opintopisteisiin ja opettajalle annettuihin resursseihin. 
 6. Kannattaa varata aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun opinnollistajan kanssa.
 7. Suuri opinnollistajien määrä ja siten kasvava työmäärä saattaa yllättää.
 8. Opinnollistamisprosessissa saadut työelämän näkökulmat kannattaa hyödyntää opintojakson kehittämisessä.
 9. Informoi opinnollistamismahdollisuudesta hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua.
 10. Virheistä viisastuu eikä kukaan kuole, jos ei ensimmäisellä kerralla kaikki sujukaan odotetusti. :) 

Julkaisuja työelämälähtöisistä oppimisen ekosysteemeistä

2020

Leppisaari, I. (2020). Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus, 40(1), 22-35. https://doi.org/10.33336/aik.91045

2019

Heikkinen, H. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus 39 (4), 264–275.

Kuisma, P., Kuohukoski, M., Varpelaide, H. 2019. Liiketalouden monimuotokoulutuksen valintakurssi verkossa: motivoituneen opiskelijan valinta. Teoksessa Kallama K, Koivisto J. (Toim.), Digital Campus: ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/168816

Moisio, H., Varpelaide, H. 2019. Digiosaamista ryhmätöissä. Teoksessa Kallama K, Koivisto J. (Toim.), Digital Campus: ratkaisuja joustavaan oppimiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Raportit, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019. https://www.theseus.fi/handle/10024/168816

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (1), 14–30.

Virolainen, M., Heikkinen, H., Siklander, P. & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 21 (4), 4–25.

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97.

Virtanen, A., Harju, V., Heikkinen, H. L. T., Pehkonen, L, Virolainen, M. & Tynjälä, P. 2019. Työ, oppiminen ja digitalisaatio: Tutkimus kehittämistyön tukena. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita, 104–110.

2018

Leppisaari, I. 2018. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia mentoroinnin toimintatapojen uudistamiseen. Centria Bulletin 4/2018. https://centriabulletin.fi/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-mentoroinnin-toimintatapojen-kehittamiseen/.

Mattila, A. & Marstio, T. 2018. Digitizing Learning by Development. Teoksessa S. Juvonen, P. Marjanen & T. Meristö (Toim.) Learning by Developing 2.0 – case studies in theory and practice. Laurea julkaisut, Laurea Ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi, 70-75. https://www.theseus.fi/handle/10024/159833.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Esitys Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä. 

Artikkelit konferenssijulkaisuissa

2019

Leppisaari, I. 2019. Redefining quality criteria for mentoring in new digital learning environments. In Dominguez, N. & Neder, C.M., & Zaman, S. (Eds.) 12th Annual Mentoring Conference Proceedings: Towards the science of mentoring (pp. 246–251). Albuquerque, NM: University of New Mexico. Download as PDF.

Leppisaari, I. 2019. eGroup mentoring – an evolving operational model in new ecosystems of tertiary learning. Teoksessa K. Graziano (Toim.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 876-886. Retrieved November 17, 2021 from https://www.learntechlib.org/primary/p/207797/.

Leppisaari, I. 2019. Exploring Emerging Mentoring Practices in New Ecosystems of Learning in Finland. Teoksessa P. Kommers, T. Issa, P. Isaias & W. Hui (Toim.) Proceedings of the 6th International Conference on Educational Technologies 2019 (ICEduTech 2019) Hong Kong 8.-10.2.2019 IADIS

Sirkemaa, S., Varpelaide, H. 2019. Flexibility: a key element in modern learning environments. Iceri2019 proceedings. https://library.iated.org/view/SIRKEMAA2019FLE

Virolainen, M., & Heikkinen, H. L. T. 2019. Vocational Education and Training Institutions' Collaboration with the World of Work from the Perspective of Actor Networks and Ecosystems of Learning. Teoksessa L.M. Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (Toim.), Vocational Education and Training: The World of Work and Teacher Education. Emergent Issues in Research on Vocational Education and Training, 3. Stockholm: Premiss, 67-97. 

2018

Sirkemaa, S., Varpelaide, H. 2018. The Need for Digital Learning Environments.
International journal learning teaching educational research 2018.
http://ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/1180

Konferenssi- ja seminaariabstraktit ja esitykset

2019

Heikkinen, H. L. T. 2019. Osaamisperustaisuuden perusteet. Keynote-esitelmä Työpeda-seminaarissa 11.6. 2019.

Jalonen, J. 2019.Teoriaopintoja opinnollistamalla mielekkyyttä ikääntyvien hoitotyöhön. Gerontologinen ja kuntouttava hoitotyö-opintojakson pilotointi Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Sairaanhoitajapäivät 21.-22.3.2019. Helsinki.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M. & Virtanen, A. 2019. Uutta virtaa ja vanhoja viisauksia työelämäyhteistyöhön. Esitys Toteemi-hankkeen loppuseminaarissa 30.9.2019. Helsinki.

Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T., Tynjälä, P., Virtanen, A., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Building partnerships of universities of applied sciences and workplaces from the perspective of ecosystems of learning. Nordyrk-konferenssi 12.-14.6. 2019. Arcadia university of applied sciences, Helsinki.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T. Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat – Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat. Pedaforum -päivät 5.-6.6.2019. Helsinki.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virolainen, M., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisen tukeminen ja mahdollistaminen työelämäläheisissä käytännöissä. Paperi esitetty Kasvatustieteen päivillä 21.11.2019. Joensuu, Suomi.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., Laitinen-Väänänen, S. & Mattila, A. 2019. Työelämäpedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä. Paperi esitetty Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivillä 14.11.2019. Helsinki, Suomi.

2018

Heikkinen, H. & Laitinen-Väänänen, S., Virolainen, M., Virtanen, A. & Tynjälä. P. 2018. Ecosystems of Learning. EAPRIL konferenssi, Slovenia 12.-14.11.2018.

Heikkinen, H.L.T. 2018. What is praxis in higher education. A keynote lecture held in the conference Teaching and learning in a praxis-oriented university 27.9.2018. Ruotsi, Borås.

Leppisaari, I. 2018. Laadukas digimentorointi työelämäläheisissä oppimisen ekosysteemeissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Kasvatustieteen päivät, 15-16.11.2018, Tampere.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., Virtanen, A., Virolainen, M. & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Integrating Work and Learning in Finnish Higher Education. Research on Work and Learning -seminaari 4.6.2018. Jyväskylä.

Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., & Virtanen, A. 2018. Integrative Pedagogy Model, Ecosystems of Learning and Knowledge Recontextualisation: How do Frameworks for Professional Development Change. EARLI SIG 14 -kongressi 13.9.2018. Sveitsi, Geneve.

Virolainen M. & Heikkinen H. L.T. 2018. Vocational education and training institutions’ collaboration with the world of work from the perspective of actor networks and ecosystems of learning. Stockholm International Conference on Vocational Education and Training -kongressi 7.5.2018. Ruotsi, Tukholma.

Virolainen, M., Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T., & Virtanen, A. 2018. Higher education teachers’ collaboration across multiple learning places and institutional boundaries: Niches, networks and interdependence? ECER-kongressi 4.9.2018. Italia, Bolzano.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., & Heikkinen, H. 2018. Ammattikorkeakouluopettajien puhetta työelämätaidoista. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018. Espoo.

Virtanen, A., Tynjälä, P., Virolainen, M., Heikkinen, H. L. T., & Laitinen-Väänänen, S. 2018. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa – Opettajien näkökulmat. Kasvatustieteen päivät 15.-16.11.2018. Tampere.

2017

Heikkinen, H. 2017. Mikä oppimisen uusi ekosysteemi? Esitys eAMK päivä Helsingissä 14.9.2017.

Virolainen, M., Tynjälä, P., Virtanen, A., Heikkinen, H. & Laitinen-Väänänen, S. 2017. Models of collaboration between higher education and work . Esitys AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Espoossa 28-29.11.2017.

Blogi-tekstit

2019

Hakala, A. 2019. Joukkoistettu tulevaisuustyöskentely OPSin osaamisiin. Digipölytys-blogi 2.5.2019.

Jalonen, J. & Virtala, J. 2019. Liikunnan riemua ja opintopisteitä - esimerkki työelämälähtöisen opinnollistamisen mahdollisuuksista. Digipölytys-blogi 19.3.2019.

Liukkonen, J. 2019. SeAMK:n yritysyhteistyön muodot ja menetelmät. Digipölytys-blogi 28.1.2019. 

Partanen, V. 2019. Tuttu ja turvallinen ekosysteemi. Digipölytys-blogi 20.2.2019.

Varpelaide, H. 2019. Joukkoistamalla sisältöä verkko-opetukseen. Digipölytys-blogi 15.5.2019.

2018

Hakala, A. 2018. Hankkeiden työelämäekosysteemi oppimisalustana. Digipölytys-blogi 19.6.2018.

Hakala, A. 2018. Tulevaisuuspyörätyöpaja osallistavana oppimis- ja tiedonkeruumenetelmänä. Digipölytys-blogi 30.5.2018.

Hakala, A.2018. Hankkeisiin rakentuu työelämäläheisesti oppimisen ekosysteemin rihmastoa. Digipölytys-blogi 9.5.2018.

Hemminki, K. 2018: Digitaalisuus sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjauksessa. Digipölytys-blogi 7.2.2018.

Hemminki, K. 2018. Sairaanhoitajaohjaajien digitaalinen palautteen antaminen. Digipölytys-blogi 25.10.2018.

Laitinen-Väänänen, S., Tynjälä, P., Heikkinen, H. & Virolainen, M. 2018. Työelämäyhteistyöstä oppimisen ekosysteemeiksi. Digipölytys-blogi 30.5.2018.

Laitinen-Väänänen, S. & Kullaslahti, J. 2018. Opettajan osaaminen digitaalisissa ekosysteemeissä: eAMKn ristiinpölytys työpajan tuloksia toukokuulta. Digipölytys-blogi 23.10.2018.

Leppisaari, I. 2018. Opiskelijan digimentoroinnilla kartutetaan arvokasta pääomaa tulevaisuuden työmarkkinoille. Digipölytys-blogi 27.2.2018.

Liukkonen, J. 2018. Työharjoittelua ohjaava opettaja ja oppimisen jatkuva dokumentointi. Digipölytys-blogi 24.4.2018.

Liukkonen, J. 2018. Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat testasivat Workseedia. Digipölytys-blogi 22.8.2018.

Mäntysaari, P-P.2018. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä. SeAMK verkkolehti 14.12.2018. 

Paananen, M. & Hakala, A. 2018. Biokampus kohti oppimisen ekosysteemiä. Digipölytys-blogi 10.8.2018.

Videot

2019

Yliknuuttila H., Hemminki K. & Jalonen J. SeAMK ja SAMK kokeilivat yhteissimulaatiota Gerontologisen hoitotyön opintojaksolla. You Tube 6.8. 2019.

2018

Hakala, A. Katsaus työelämäläheisen oppimisen ekosysteemin tulevaisuusluotaukseen. YouTube 24.9.2018.

Leppisaari, I., Hangasmaa, S. & Mentu, A. 2018. Työelämäläheinen opiskelijan digimentorointi. YouTube 23.4.2018.

2017

Heikkinen, H. 2017. Mistä oppimisen ekosysteemi on kotoisin. eAMK-päivä 14.9.2017.

Laitinen-Väänänen, S. 2017. Työelämälähtöisten oppimisen ekosysteemien esittely. YouTube 6.9.2017.

Tyrväinen, P. & Niskanen, A. 2018. Tunnistatko jo tehdyn kehittämistyön? YouTube 29.7.2017.

Webinaarit

2019

Leppisaari, I. 2019. Laatukriteereitä ja työkaluja digimentorointiin. Webinaari 6.5.2019.

Hakala, A. 2018. Kuinka ohjaan tulevaisuusajattelua opiskelijoille. Webinaari 17.1.2019.

Hemminki, K. & Kero, J. & Liukkonen, J.& Niskanen, A. & Varpelaide, H. Myötätuulta opintoihin – opinnollistamisen monet mahdollisuudet. Webinaari 30.10.2019

2018

Leppisaari, I. 2018. Näkökulmia mentorointiin digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Webinaari 24.4.2018.

2017

Muurimäki, R., Simolin, J. & Virtanen, M. 2017. Digitaalista joukkoistamista Innoduelin avulla. Webinaari 22.11.2017.

Muut tulokset

Tynjälä, P. 2019. Integrative pedagogy for supporting learning at the interface of education and work. Vierailuluento Tukholman yliopistossa (VET research seminar) 28.11.2019.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T. & Nakamura, R. 2019. Mitä on oppimisen ekosysteemi? Osana eAMK:n Pedacast -sarjaa. Saatavilla: https://soundcloud.com/eamk-hanke/mika-on-oppimisen-ekosysteemi 

Tynjälä, P. & Taalas, P. Co-design in developing working-life skills in higher education. Guest lecture at the University College London. Lontoo, 11.10. 2019.

Virtanen, A. & Nakamura, R. 2019. Oppimisen ekosysteemit käytännössä. Osana eAMK:n Pedacastin Työelämäyhteistyön sarjaa. Saatavilla: https://soundcloud.com/eamk-hanke/oppimisen-ekosysteemit-kaytannossa?in=eamk-hanke/sets/tyoeelaemaeyhteistyoe

Ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogista osaamista kehitettiin valtakunnallisissa valmennuksissa. Lisäksi kehitettiin digiohjausta ja oppimisanalytiikkaa, tuotettiin webinaarisarja ja julkaisu verkkotutkinnoista sekä luotiin osaamismerkkiperhe.

Digipedagoginen valmennusohjelma

eAMK-hankkeen aikana toteutettiin kaksi kertaa digipedagoginen valmennusohjelma opettajille. Valmennusohjelman runko ja materiaalit toimivat mallina korkeakouluille, kuinka toteuttaa verkko-opetuksen laatukriteereihin pohjautuva digipedagoginen valmennus. Sivun materiaaleista löytyy myös tukea opettajille oman verkko-opintojakson tuottamiseen tai päivittämiseen.

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla

Opetatko ammattikorkeakoulujen yhteisillä verkko-opintojaksoilla, esimerkiksi CampusOnlinessa? Haluatko tietää, mistä etsiä laadukkaita, kaikille avoimia oppimateriaaleja? Juuri sinua varten on tehty opas Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla.

Opas auttaa opettajia oppimateriaalien valinnassa ja käytössä ammattikorkeakoulujen yhteisillä verkko-opintojaksoilla. Oppimateriaaleilla tarkoitetaan erilaisia elektronisia ja painettuja aineistoja, esimerkiksi verkkosivuja, verkkolehtiä, e-kirjoja ja kuvia.

Oppaan suunnittelussa on hyödynnetty eAMK-hankkeessa luotuja verkkototeutusten laatukriteereitä sekä keväällä 2018 tehtyä kyselyä, jossa selvitettiin CampusOnlinessa opintojaksoja tarjoavien opettajien oppimateriaalien käyttöä ja siihen liittyviä haasteita.

Verkkotutkinnot

Verkkotutkintonimikkeellä viitataan tutkintoon, joka suoritetaan verkossa. Verkkotutkinto voi sisältää reaaliaikaisia verkkotapaamisia, itsenäistä tai ryhmissä tapahtuvaa vuorovaikutteista verkkotyöskentelyä ja ohjattua opiskelua. Osa verkkotapaamisista voi olla aikaan sidottuja, muuten opiskelu on ajasta riippumatonta. Osa opiskelusta ja oppimisen ohjauksesta voi tapahtua sovituilla verkkoalustoilla, muuten opiskelu on paikasta riippumatonta.

Verkkotutkinnot-julkaisu

Verkkotutkinnot-julkaisussa esitellään verkkotutkintojen hyviä käytänteitä ja kokemuksia, jotka pohjautuvat Verkkotutkinnot-työryhmän kehittämistyöhön. Korkeakoulut voivat hyödyntää työryhmän tuloksia suunnitellessaan monimuotoisia laajoja kokonaisuuksia verkkoon. Julkaisun sisältöjä voidaan soveltaa verkkotutkintojen lisäksi esimerkiksi korkeakouludiplomien tai erikoistumispolkujen verkkokokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

eAMK osaamismerkkiperhe

eAMK-hankkeessa on luotu osaamismerkkiperhe, jonka osaamismerkit on suunniteltu yhdessä eri ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa.Digitaalinen osaamismerkki (open badge) on väline saavutetun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeessa luodut osaamismerkit kytkeytyvät hankkeen sisältöihin sekä pohjautuvat hankkeessa luotuihin laatukriteereihin. Hankkeen osaamismerkkiperhe ja yksittäiset merkit voivat toimia esimerkkeinä osaamismerkeistä.

 • Oppimisanalytiikan osaaja
 • eOpintoneuvoja
 • CampusOnline-osaaja
 • eAMK-kehittäjä
 • Joukkoistaja
 • Digiohjauksen osaaja

Digiohjaus

Opiskelijalle tulee opintojen eri vaiheessa erilaisia ohjaustarpeita, niin opiskeluun, ammatilliseen kasvuun samoin kuin hyvinvointiinkin liittyen. Näissä ohjataan ja tuetaan opiskelijaa käyttäjälähtöisten, soveltuvien, moninaisten viestintäkanavien kautta (unohtamatta kasvokkaisia kohtaamisia).

Digiohjauksen laatukriteerit

Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus– ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä. Laatukriteeristön tarkoituksena on:

 1. toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla
 2. parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta
 3. varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa