Robots on Road -projekti

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto Robotics by JAMK -konsepti, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiinsa. Roboticsin avulla voidaan palvella yrityksiä niin, että ne saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeessa halutaan lisätä robotiikan osaamista ja tietoa robotiikan mahdollisuuksista Keski-Suomen alueella. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia etenkin teollisuusrobotiikka sekä yhteistyö- ja mobiilirobotiikka käyttöönotolle pk-yrityksissä.

Keski-Suomen yritysten tuotannon tehostamistarpeita ja -mahdollisuuksien kartoittamista jatketaan aiemmin tehtyjen selvitysten pohjalta. Esille nousseiden tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan testaus- ja pilotointiympäristö osana Roboticsia. Pilotteja toteutetaan kohdeyritysten tarpeiden mukaan.

Tärkeää on turvata edellytykset robotiikkaan liittyvän toiminnan jatkuvuudelle myös hankkeen päätyttyä. Hankkeessa luotu Robotics by JAMK osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto turvaavat robotiikkaan liittyvän kehitystoiminnan jatkuvuuden.

Hanke toteutetaan JAMKin monialaista osaamista hyödyntäen yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa. Edustajia on mukana koneenvalmistuksen, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden, logistiikan ja muun teollisen tuotannon aloilta.

Hankkeen tuloksena

  • Keski-Suomeen on syntynyt Robotics by JAMK -nimellä tunnettu robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, joka palvelee yrityksiä robotiikkaan liittyvässä kehitystyössä.
  • Robotiikan osaaminen Keski-Suomessa lisääntyy.
  • Robotiikan käyttöönoton kynnys madaltuu ja robotiikan käyttö lisääntyy.
  • Toimintamalli robotiikkaan liittyvän kehittämistyön jatkamiselle Keski-Suomessa on luotu.