KUURA-hankkeen tuotokset

KUURA-hankkeen yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdisti eri toimijat rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja osaamista työhön kytkeytyvän kuntoutuksen monialaisesta yhteistyöstä.

Tuotokset

Hankkeen päätavoite

Hankkeen päätavoitteenaoli luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin kokonaisvaltainen Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti, työn muokkauksen toimintamalli ja vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Hankkeen tuloksena syntyi tietoa, osaamista ja toimintamalleja työpaikkojen tueksi, jotta työikäisten työkyvyn tukeminen olisi osa normaalia arkea, työntekijöiden kuntoutustarve osattaisiin havaita mahdollisimman varhain, kuntoutus nivoutuisi nykyistä paremmin henkilöstön työkyvyn tukemiseen ja kuntoutuksen toimenpiteet kohdistuisivat työhön ja työn tekemiseen.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen

KUURA-hanke toteutettiin yhteiskehittämisen keinoin. Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jossa luodaan uusia käytäntöjä tai jatkojalostetaan jo olemassa olevia toimintamalleja työpaikalla. Yhteiskehittämisprosessissa toimijat ovat aktiivisia käytäntöjen suunnittelijoita. Tärkeää on, että yhteiskehittämisen prosessi kuljetaan yhdessä suunnitteluvaiheesta lopputulokseen. Yhteiskehittäminen vahvistaa yhteistä ymmärrystä, osallistumista ja toimintatapojen käyttöönottoa.

Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti

Kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli toimivat tukena ja taustamateriaalina työkyvyn ja työurien edistämisessä.

Tietopaketti valmistui työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja ESR-rahoitteisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)-hankkeen tuotoksena syksyllä 2022.

Työn muokkauksen toimintamalli: Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille

Videot

Tietopaketin osana julkaistiin kolme videota. Videoita voi hyödyntää itsenäisinä työvälineinä esim. tietopaketin markkinoinnissa ja käyttöönotossa, esihenkilöiden ja työkyvyn tuen ammattilaisten perehdytyksessä ja koulutusmateriaalina. Videot on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisinä.