Tausta, tavoitteet ja toteutus

Tausta

Sosiaali- ja terveysala on suurten haasteiden edessä koko Euroopassa. Iäkkäiden asiakkaiden ja kuntoutusta tarvitsevien pitkäaikaissairaiden määrät kasvavat jatkuvasti ja samaan aikaan sosiaali- ja terveysalan työntekijämäärä uhkaa vähentyä ja kulut kasvavat. Yhtenä ratkaisuna haasteelliseen tilanteeseen on esitetty sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ammattienvälisen yhteistyön kehittämistä niin koulutuksessa kuin työelämässä.

Vaikka ammattienvälisen yhteistyön koulutukseen ja yhteistyökäytäntöihin (IPECP) kiinnitetään paljon huomiota, niin silti on havaittavissa kuilu tulevien ammattilaisten pätevyystasojen ja kuntoutuskäytännössä tosiasiallisesti tarvittavien tasojen välillä.

Siksi INPRO-hankkeen keskeisenä teemana on ammattienvälisen yhteistyön käytäntöjen kehittyminen korkea-asteen koulutuksessa, niiden siirtyminen harjoitteluun ja siitä edelleen pysyviin käytäntöihin työelämässä (IPECP). Näin pyrimme viime kädessä parantamaan kuntoutujien toimintakyyvä, terveyttä ja elämänlaatua.

Tavoitteet

INPRO-hankkeen päätavoitteet ovat: ​

 • Kehittää sosiaali- ja ja terveysalan ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien ammattienvälistä yhteistyötä.​
 • Tuottaa toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kansainväliseen luokitukseen (ICF) perustuvan perus- ja jatkokoulutusmoduleita osana ammattienvälisen yhteistyön kehittämistä.​
 • Lisätä korkeakoulutuksen ja kuntoutusalan työelämäkumppaneiden alueellista yhteistyötä pilotoimalla ammattienvälisen yhteistyön IPECP-mallia ja lisäämällä kansainvälistä kokemusten vaihtoa.​

Toteutus

INPRO -hankkeessa on suunniteltu kaksiosainen prosessi (kuvio) tavoitteisiin pääsemiseksi:

 • Ensimmäisessä osassa (hankkeen työpaketit 4 ja 5) on tarkoitus luoda vahva teoreettinen pohja ammattienvälisestä yhteistyöstä ja toimintakyvystä.
  • Ammattienvälistä yhteistyötä tarkastellaan kirjallisuuskatsauksessa, minkä pohjalta määritellään pätevyystasot ammattienväliselle yhteistyölle.
  • Asiakaslähtöisyyttä ja ammattienvälistä yhteistyötä kehitetään luomalla ICF-luokitukseen perustuvia perus- ja jatkokoulutusmoduleita.
 • Toisessa osassa pilotoidaan em. ammattienvälisen yhteistyön työskentelymalleja kehittämällä, soveltamalla ja toteuttamalla niitä koulutuksessa ja työelämässä (hankkeen työpaketit 6 ja 7). ​

Ammattienvälisen yhteistyön IPECP-mallin kehittäminen ja pilotolinti tapahtuvat vahvistamalla korkeakoulujen ja kuntoutuskeskusten välisiä alueellisia siteitä. Aluksi lähestymistavat kuvataan ja testataan alueellisessa ympäristössä. Arvioinnin jälkeen nämä lähestymistavat mukautetaan testattavaksi ja käytettäväksi muissa maissa.

Opiskelijoiden ja luennoitsijoiden on määrä tavata toisiaan verkossa (globaalit luokkahuoneet) ja – jos mahdollista - alalla työskentelevät ammattilaiset osallistuvat vierailuille kuntoutuskeskuksissa työskentelevien kollegoidensa luona. Näin pyritään oppimaan toisilta ja näkemään, miten ammattienvälinen yhteistyö toteutuu muilla osallistuvilla alueilla.

Kuvio: INPRO-hankkeen toteutus ja työpaketit

INPRO kaavio

Tulokset

INPRO-hankkeessa tuotetaan useita materiaaleja niin suomeksi kuin englanniksi. Ne kaikki tullaan jakamaan INPRO-hankkeen kansainvälisen kotisivun kautta.

Ammattienvälisen yhteistyön pätevysvaatimukset koulutuksessa (IPE) ja arviointivälineet (WP4)

 • Yleiskatsaus teoriaan ammattienvälisestä koulutuksesta, yhteistyöstä, miten sitä arvioidaan koulutuksessa ja käytännössä. Lopputuloksena on e-opaskirja, mutta myös muita materiaaleja jaetaan.

Asiakaslähtöisyys ja ammattienvälinen yhteistyö (WP5)

 • Yhteisen kielen käyttö ammattienvälisessä yhteistyössä on erittäin tärkeää. INPRO-konsortio käyttää WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF) yhteinä kielenä. Hankkeen aikana on saatavilla erilaisia materiaaleja, linkkejä muille verkkosivuille ja uusia materiaaleja.

Oppimisen interventiot (WP 6)

 • On tärkeää, miten teoreettiset perustat yhdistetään älykkäiksi didaktisiksi lähestymistavoiksi, joita korkeakouluissa voidaan käyttää opiskelijoiden kouluttamiseen ammatteihin. Interventioiden materiaalit ja tuotokset tullaan raportoimaan ja jakamaan.

Opiskelijalähtöinen toiminta (WP 7)

 • Hankkeesa kootaan materiaaleja, jotka käsittelevät sitä, miten voit oppia käytännössä ammattissa opiskelijalähtöisessä toiminnassa. Tässä on esillä materiaaleja, jotka on suunnattu opiskelijoiden valvontaan, ammattilaisten valmentamisen oppimiseen ja terveydenhuollon vaikutuksiin.