Tausta ja tarve

Miksi Digisti Kylässä?

Jopa miljoona suomalaista uhkaa jäädä digiloikan ulkopuolelle. 65 vuotta täyttäneistä arviolta joka neljännes ei ole koskaan käyttänyt internettiä. Puhutaan digisyrjäytymisestä, joka uhkaa erityisesti ikäihmisiä, mutta myös työssäkäyviä sekä nuoria. Digilukutaito, eli taito käyttää digitaalisia palveluita ja hyödyntää verkossa olevaa sisältöä, on nykypäivänä yksi ihmisen tärkeimmistä kansalaistaidoista. Tämä taito on käytännössä jo nyt edellytys itsenäisen toimintakyvyn säilyttämiselle yhteiskunnassamme – puhumattakaan tulevaisuudesta. (Tilastokeskus: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimus 2016, Yle Uutiset 2018).

Digitalisaation sujuvoittamilla palveluilla on suuri merkitys syrjäseuduilla, missä perinteiset palvelut ovat vähentyneet ja etäisyydet palveluihin ovat suuria. Digitalisaatio mullistaa maaseudun palvelut ja tarjoaa mahdollisuuden myös tuottaa palveluja ja tehdä töitä maaseudulla. Tietoliikenneyhteydet ja niiden edelleen kehittäminen mahdollistavat sähköisten palvelujen hyödyntämisen maaseudulla. Sipilän hallituksen yhtenä läpileikkaavana strategisena teemana on digitalisaation edistäminen. Valokuituverkon laajakaistan rakentaminen onkin tarjonnut myös harvaan asutulle maaseudulle edellytyksiä hyödyntää digitalisaatiota ja sähköisiä palveluja. Digitalisaatio tuo palvelut lähelle, vähentää kustannuksia ja sujuvoittaa prosesseja. Digitalisaation hyödyt on tuotava selvemmin esiin ja kansalaisdigitaidot saatava kuntoon myös maaseutualueilla. Toimivat tietoliikenneyhteydet sekä digineuvonta ja -ohjaus ehkäisevät digisyrjäytymistä ja niihin tulisi panostaa entistä enemmän. (Valtioneuvosto, Smart Countryside: Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä 2017.)

Digisti Kylässä –hanke pyrkii lisäämään Keski-Suomen maaseudun asukkaiden digitaitoja ja valmiuksia käyttää sähköisiä palveluja sekä tarjoaa kylille työkaluja kehittää kylätoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.

Digisti Kylässä -hankkeen tavoitteena on:

  • vahvistaa maaseudun asukkaiden digitaitoja, digitaalista pääomaa sekä digiosallisuutta,
  • vähentää eriarvoisuutta mm. palvelujen saavutettavuudessa kehittämällä digitukipalveluita ja digivertaistoimintaa kylillä,
  • kehittää verkossa tarjottavien palveluiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä järjestämällä digiklinikka/digipalvelupäivä -toimintaa,
  • lisätä kylien asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä digipalveluita terveyden ylläpitämisessä ja -seurannassa sekä palveluiden saavutettavuudessa tukemalla terveyteen liittyvien sovellusten käyttöönottoa erityisesti ikäihmisillä,
  • tuoda keskisuomalaista maaseutuasumista positiivisesti esille digitaalisuutta hyödyntäen (esim. virtuaalikylätaloon tuotetut videot) ja samalla osallistaa erityisesti lapsia ja nuoria mukaan toimintaan sekä kehittää sosiaalista toimintaympäristöä,
  • kehittää terveyttä ja hyvinvointia tukevaa kylätoimintaa mm. virtuaalikylätalomallilla ja
  • tukea maaseudun kyliä löytämään uusia digitalisaatiota hyödyntäviä keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen, kylän yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä naapuriavun, vertaisavun tai järjestöjen vapaaehtoisavun välittämiseen.