jamk.fi

Sosionomiopinnoissa saat valmiuksia toimia sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa.

Opintojen aikana opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan erilaisia asiakkaita heidän arjessaan ja eri elämäntilanteissa.

Opintojen sisältö

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt sosiaalialan asiakastyöhön ja palveluihin.

Seuraavina lukuvuosina painotat opinnoissasi joko varhaiskasvatusta, sosiaalipedagogista työtä, erityiskasvatusta tai sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Voit myös valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot.

Opintojen loppuvaiheessa syvennät osaamistasi hallinnon ja lähijohtamisen, perhetyön, lastensuojelun, psykososiaalisen ja monikulttuurisen työn opinnoilla sekä yrittäjyysopinnoilla.

Lisäksi voit täydentää osaamistasi vapaavalintaisilla opinnoilla.

 • Työelämävalmiudet 29 op
 • Asiakkuus ja hyvinvointipalvelut 30 op
 • Asiakastyö sosiaalialan toimintaympäristöissä 20 op
 • Sosiaalialan työmuodot ja -menetelmät 20 op
 • Osallisuuden tukeminen sosiaalialalla 21 op
 • Johtaminen ja kehittäminen 10 op
 • Harjoittelu 33 op
 • Kehittyvä asiantuntijuus 20 op
 • Opinnäytetyö 15 op

» Tutustu opintojen rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan.

Päiväopiskelussa opitaan tiimeissä

Päiväopiskelussa opiskelijat muodostavat opintojen alussa moniammatillisia tiimejä. Tiimissäsi opiskelee sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoita.

Tiimit toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa, esim. projekteissa.

Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin.

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Monimuoto-opiskelu on 3,5 vuotta kestävää kokoaikaista opiskelua, joka edellyttää noin 40 tunnin työpanosta viikoittain. Opiskelun alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä arvioidaan myös aikaisemmin hankittu osaaminen.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opinnoissa käytetään sekä opetusteknologisia että sosiaalisen median sovelluksia. Työtapoina ovat muun muassa oppimistehtävät, luennot ja verkkoluennot, käytännön taitojen harjoitukset, seminaariesitykset, verkkotentit ja reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä. Lisäksi opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä.

Suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskellaan sosiaali- ja terveysalan perusteita monialaisissa ryhmissä sekä verkossa että kontaktiopintoina (noin 2 pv/kk) Jyväskylässä.

Seuraavien vuosien opinnot etenevät sosionomin tutkinto-ohjelmakohtaisessa opiskelijaryhmässä ja painottuvat sosiaaliohjauksen ammattiosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen verkko-opiskelupainotteisesti. Lastentarhanopettajan pätevyyden hankkiminen osana sosionomitutkintoa edellyttää hakeutumista päiväopintoihin.

Opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopiskelu- ja harjoittelujaksoja vuosittain. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan sosiaalialan eri toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista.

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Toimintaterapeutiksi opiskeleva Marja ja sairaanhoitajaksi opiskeleva Anne kertovat, millaista monimuoto-opiskelu on sosiaali- ja terveysalalla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Sosionomin uramahdollisuudet

Sosionomiksi (AMK) valmistuttuasi voit työskennellä sosiaaliohjauksen ja kasvatuksen asiantuntijana. Opintojesi painotuksen mukaan saat valmiudet toimia vaativan asiakastyön tehtävissä varhaiskasvatus-, lastensuojelu- ja perhetyössä, vammaistyössä, seniori- ja vanhustyössä, päihdetyössä, kriminaalihuoltotyössä, kuntouttavassa mielenterveystyössä, monikulttuurisessa työssä, perusturvan ja palveluohjauksen tai lähijohtamisen ja kehittämistyön tehtävissä.

80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, lastentarhanopettaja, vammaistyön ohjaaja, lasten- ja nuorisokodin ohjaaja, kriisityöntekijä, työvoimaneuvoja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja, projektityöntekijä ja -päällikkö, nuorisotyön ohjaaja, avopalveluohjaaja, vastaava ohjaaja, lähijohtaja, palvelupäällikkö

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Lue ohjeet ja täytä hakemus 17.3.-9.4.2015

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Lue valintaperusteet ja tarkemmat  hakuohjeet. Hae yhteishaussa 9.4.2015 klo 15 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lue lisää yleisistä hakuohjeista

Valintakoe

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla toukokuun loppuolella (odotetaan kevään ylioppilasarvosanoja). Valintakokeet JAMKissa:

 • päivätoteutus: kuntoutuksen ohjaaja, fysioterapeutti 8.-9.6.2015
 • päivätoteutus: toimintaterapeutti, sosionomi 10.-12.6.2015
 • päivätoteutus: sairaanhoitaja 9.-10.6.2015
 • monimuotototeutus: sairaanhoitaja 2.-3.6.2015
 • monimuotototeutus: toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja 2.-3.6.2015
 • monimuotototeutus: fysioterapeutti, sosionomi 4.-5.6.2015
Lue lisää valintakokeista ja alan valintaperusteista

Varmista paikkasi JAMKissa

Muista ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa viimeistään 17.7.2015 kello 15. Opinnot alkavat 24.8.2015. Tervetuloa JAMKiin!

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla. JAMKissa aloitettiin mm. ensimmäisenä Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus v. 2011. Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2015.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Miksi JAMKiin?

JAMKissa on 8 500 opiskelijaa yli 70 maasta. Tutustu JAMKiin ja hae rohkeasti. Meillä luot oman polkusi!

Lue lisää

Lisätietoja koulutuksesta

Immonen Mirja

Koulutuspäällikkö, Head of Department
Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949