Tjänster för Navigatorer

Projektet TESSU2 stöder utvecklingen av Navigatorernas serviceförmåga genom att erbjuda handledningsprocesser som hjälper Navigatorerna att utveckla sin verksamhet och arbetssätt så att det sektorövergripande samarbetet blir en inbyggd del av Navigatorernas verksamhetskultur. På så sätt arbetar Navigatorpersonalen genuint som interprofessionella, självstyrande och kollegialt lärande team som systematiskt utvärderar sin verksamhet och utvecklar sin kompetens för att kunna ge bättre service.

Navigatorn

Navigatorn är en lättillgänglig servicepunkt för unga under 30 år. Navigatorn erbjuder information, rådgivning och vägledning i frågor som gäller arbete, utbildning, livskompetens och välbefinnande.

I Finland finns över 70 Navigatorer, där aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans erbjuder mångprofessionell service.

Den sektorövergripande Navigatorn -handledning

Handledningen främjar utvecklingen av det gemensamma sektorövergripande arbetet. I handledningen fokuserar man på det funktionella, sektorövergripande arbetet och faktorer som stimulerar eller hindrar det arbetet.

Till vem?

Lämpar sig för Navigatorer,

 • som är i uppstartsfasen eller som nyligen startat sin verksamhet.
 • som har upplevt förändringar gällande t.ex. personalbyten eller övergång från projekt till mer bestående verksamhet.
 • som vill klargöra grunden för ett sektorövergripande arbete.

Innehåll

 • Behovskartläggning.
 • Förhandsuppgift (TESSU-mätaren för sektorövergripande verksamhet).
 • Minst 3 träffar, 3 h/gång.
 • Självständigt utvecklingsarbete mellan handledningstillfällena.

I handledningarna används funktionella och digitala verktyg som främjar aktivt deltagande.

Handledningen erbjuder Navigatorn stöd i att känna igen och utvärdera den egna verksamheten och aktuella utvecklingsskeden. Den kan också planeras enligt flera verksamma Navigatorer inom ett större område.

Den sektorövergripande Navigatorn

Grunden för ett fungerande gemensamt sektorövergripande arbete i Navigatorn

Fungerande kommunikation

 • Stark tillit till varandra.
 • En fungerande intern kommunikation.
 • Förmåga till bra teamarbete.
 • Kännedom om andras kunnande.
 • Tillämpning av andras kunnande.

En arbetsgemenskap som stöder alla aktörer

 • Säkerställande av resurser för att utföra och utveckla arbetet.
 • Värna om en stödjande och uppmuntrande arbetskultur.
 • Uppmuntran till att ta i bruk olika arbetssätt.

Organisering av det gemensamma arbetet

 • Tydliga roller och arbetsfördelning.
 • Tillräckligt med tid för gemensamma diskussioner.
 • Gemensam förståelse av Navigatorns målsättningar och roll.
 • Tydlig och gemensam organisering.
 • Framåtsträvande koordinering av verksamheten.

Läs mer om den sektorövergripande Navigatorn -handledning

Lämpar sig för Navigatorer,

 • som har en etablerad verksamhet.
 • som har kännedom om grunderna i det sektorövergripande arbetet (eller tidigare deltagit i TESSU-handledningar).
 • som har ett behov av att utveckla en mer långsiktig kompetensutvecklingsplan.
 • vars koordinator behöver verktyg för att utveckla sitt team.

Innehåll

 • Förhandsuppgift; Kartläggning av Navigatorns kunskapskapital ur ett individperspektiv.
 • 5 moduler (1 gemensamt möte/modul á 3-4 h).
 • Mellanuppgifter såsom tex. identifikation och synliggörande av kunnande, pilotering av mångprofessionella och sektorövergripande arbetssätt samt jobbskuggning.
 • Konsultering för koordinatorn mellan modulerna.
 • Ett uppföljningsbesök efter utvecklingsprocessen.

Koordinatorns roll i utvecklingsprocessen är central.

Koordinatorn ansvarar för att driva och leda utvecklingsprocessen i den egna Navigatorn. TESSU-handledarna erbjuder konsultering och stöttar koordinatorn mellan utvecklingsprocessens varje modul.  

Handledningsprocessens längd: 6 månader.

Moduler

Den sektorövergripande kompetenta och lärande Navigatorn

Modul 1 – Sektorövergripande kompetens hos Navigatorn

 • Evaluering av Navigatorns sektorövergripande kompetens ur ett individ- och samhällsperspektiv.
 • Mellanuppgift: Att bekanta sig med andras kunnande och olika arbetssätt.

Modul 2 – Att arbeta som ett sektorövergripande lärande expertteam

 • Öka det gemensamma kunskapskapitalet genom att konkret komma överens om olika arbetssätt i kundsituationer.
 • Mellanuppgift: Synliggöra sektorövergripande arbetssätt i Navigatorn.

 Modul 3 – Sektorövergripande arbetsmetoder

 • Utvärdering av befintliga former för sektorövergripande arbetssätt.
 • Formulering av en utvecklingsplan för sektorövergripande och mångprofessionella arbetssätt vid Navigatorn.
 • Mellanuppgift: Förverkligande av sektorövergripande och mångprofessionella arbetssätt i praktiken och i enlighet med utvecklingsplanen samt självutvärdering.

Modul 4 – Utveckling av sektorövergripande och mångprofessionell kompetens

 • Utvärdering av Navigatorns kompetensutveckling under utvecklingsprocessen.
 • Identifikation av de faktorer som hindrar kompetensutvecklingen vid Navigatorn.
 • Målformulering för Navigatorns mångprofessionella kompetensutveckling.
 • Mellanuppgift: med hjälp av Reteaming-verktyget.

Modul 5 – Den kompetenta och lärande Navigatorn

 • Sammanfattning av utvecklings- och inlärningsprocessen.

Uppföljningsträff

Läs mer om att koordinera och leda Navigatorn

Handledningen riktar sig till Navigatorkoordinatorer, region-/områdeskoordinatorer och till andra vars arbetsbild omfattar ledaruppgifter vid Navigatorn.  

Innehåll

 • Handledningen omfattar 4-6 träffar, 3 timmar/gång.
 • Genomförs på nätet (MS Teams).

Teman:

 • Sektorövergripande arbete i Navigatorn: arbetssätt samt identifiering och tillvaratagande av kompetens.
 • Klargörande av Navigatorns ställning i servicenätverket.
 • Koordinatorns roll i förhållande till Navigatoraktörerna och deras moderorganisationer.
 • Att leda Navigatorn som en sakkunnigorganisation.
 • Att leda Navigatorns nätverk.
 • Att leda utveckling och förändring.
 • Introduktion av nya Navigatoraktörer.
 • Att främja arbetsvälmåendet vid Navigatorn.

Under processens gång utför deltagarna även egna uppgifter mellan träffarna, såsom att skriva en resedagbok.

Läs mer om kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer

TESSU2 erbjuder kollegialt mentorskap i grupp åt Navigatorkoordinatorer. Gruppen består av flera koordinatorer eller arbetspar (koordinator + medarbetare).

Processen leds av ett TESSU2-handledarpar.

 

TESSU2:s kollegiala mentorskap i grupp

 • En arbetsform som präglas av ömsesidighet och förtroende.
 • De teman som behandlas utgår från koordinatorernas önskemål och behov.
 • Gruppen kommer överens om principer och tidtabell för arbetet vid den första träffen.
 • Gruppen träffas 3-5 gånger, 1,5-2 timmar/gång, med ungefär en månads intervall (enligt överenskommelse).
 • Genomförs på nätet (MS Teams).

Genom kollegialt mentorskap utvecklar deltagarna sin kompetens och stöder varandras välmående. De delar erfarenheter och god praxis med varandra. Mentorskap kan stöda koordinatorerna att arbeta vidare med utvecklingsbehov som identifierats vid Navigatorn, t.ex. i en tidigare TESSU-handledningsprocess. Deltagarna kan, om de så vill, själva fortsätta träffas i mentorsgrupper efter att de överenskomna träffarna slutförts.

 

Ta kontakt

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476