Wasteless Food Services in Finland

Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea.

Wasteless Food Services in Finland kokki laittamassa ruokaa

Suomessa ruokapalveluissa valmistetusta ruoasta hävikkiin menee noin viidennes syömäkelpoisesta ruoasta. Ruokahävikki näkyy etenkin ravintoiloissa, joissa ruoka tarjotaan tarjoilulinjastosta. Wasteless Food Service in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Näitä käytänteitä tullaan hankkeen aikana pilotoimaan erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalvelukeskuksissa.

Hankkeen tavoitteet

  • Selvittää ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä (nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila).
  • Standardisoida malli ruokahävikin ja hävikkilajien jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa.
  • Tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista (koulutukset, materiaalit).
  • Tiedottaa jo olemassa olevista hyvistä käytänteistä sekä tuotetaan uutta tietoa ruokahävikin ehkäisystä ruokapalvelualalla.
  • Nostaa ruokapalveluiden ammattitaidon ylpeyttä ja vastuutta koko yhteiskunnan osalta sekä globaalisti.

Ruokahävikin vähentämisen edistämiseksi tehty tutkimus- ja kehitystyötä ja näistä saatuja hyviä käytännön esimerkkejä hyödynnetään tämän hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen aikana edistetään jatkuvaa ruokahävikin seurantaa erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa, kuten oppilaitokset, päiväkodit, hoivakodit, sairaalat, huoltoasemat ja ravintolat.

Kehitysohjelmaan osallistuvat ruokapalvelutoimijat käyvät läpi hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella mukaan valitaan enintään 18 ruokapalvelutoimijaa. Hakijoiden valinnassa painotetaan mm. osallistujan sitoutumista ja kehittämishalukkuutta sekä johdon sitoutumista kehittämishankkeeseen.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toiminta koostuu viidestä eri toimenpiteestä, joiden toteutusaikataulu on:

  1. Hankkeeseen osallistuvien ruokapalveluiden valinta ja nykytila-analyysi >> 01/2022–06/2022
  2. Ruokapalvelujen tuotannon ennakoinnin ja suunnittelun nykytila ja kehittäminen >> 07/2022–12/2022
  3. Mittauksilla konkretiaa hävikin hallintaan >> 01/2023–06/2023
  4. Uusia ratkaisuja ja lisätietoa >> 07/2023–11/2023
  5. Viestintä, vaikuttaminen ja koordinaatio >> toteutetaan koko hankkeen ajan

Hankkeen toteutusaika

1.12.2021- 30.11.2023

Hankkeen kokonaisbudjetti

352 897 €.

Hankkeen toteuttajat

Wasteless Food Services in Finland -hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muita toimijoita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Ammattikeittiöosaajat ry. Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto.

Lisätietoja (Jamk)

Suvi-Tuulia Leinonen

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406690645

Lisätietoja (SeAMK)

Taina Seppälä-Kolkka
Projektipäällikkö
Taina.Seppala-Kolkka (at) seamk.fi
+358 40 680 7095