TuotTo

Tukea yritysten tuottavuuteen ja työhyvinvointiin - Tuottavat toimintamallit (TuotTo) -hanke. Hanke on päättynyt.

Oletko kiinnostunut kehittämään tulevaisuuden logistiikkatyötä yrityksessäsi? Haemme Tuottavat toimintamallit (TuotTo) -hankkeeseen mukaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka haluavat olla kehittämässä ja ylläpitämässä logistiikkatoimintojensa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Osallistumalla hankkeeseen yrityksesi saa:

 • kartoituksen työn tuottavuudesta, työhyvinvoinnista ja työntekijöiden digiosaamisesta
 • tulevaisuuskuvan, kehittämissuunnitelman ja asiantuntijatuen suunnitelman toteuttamiseksi
 • yritysvertaisverkoston kokemuksen ja tuen
 • tukea työntekijöiden osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin hallintaan
 • keinoja henkilöstön osallistamiseksi yrityksen toiminnan kehittämiseen
 • ulkopuolisen näkemyksen työn ja yrityksen kehityssuunnista

Toimintatapa

TuotTo -hankkeen väki on yrityksen apuna kartoittamassa nykytilaa ja mahdollisia haasteita. Ulkopuolisin silmin voi esiin nousta asioita, joita ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi.

Miten edetään?

1. Työskentely alkaa yrityksen nykytilan kartoituksella:

 • Keskustelut työnjohdon/johdon kanssa yrityksen tilanteesta.
 • Selvitetään halutaanko esim. keskittyä tiettyyn asiaan, kuten tietojärjestelmämuutoksiin, tuotannon tehostamiseen, työhyvinvointiin ym.
 • Teetetään henkilöstön digiosaamista mittaava Tiviittori -testi.
 • Haastatellaan tarvittaessa myös työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Haastattelun teemoina voivat olla työhyvinvointi, työn muutokset, kehitystyö, osaaminen, työn sujuvuus, ergonomia jne. Haastatteluteemat muokataan kohdeyrityksen mukaan.
 • Havainnointikierros tuotannossa. Tutustutaan tarkemmin yrityksen tiloihin ja työn tekemiseen.

2. Hanke tuottaa nykytilasta yhteenvetoraportin, joka koostuu havainnoista, kehityskohteista ja mahdollisista ratkaisuista. Raportti käydään läpi johdon tai yrityksen määrittämän työryhmän kanssa. 

3. Raportin perusteella yritys valitsee 1-3 kehityskohdetta, joita lähdetään kehittämään.

4. Kehittämisvaiheessa TuotTo -hanke sparraa yritystä ja järjestää teemallisia työpajoja hankkeen asiakkaille. Työpajojen aiheina ovat yrityksissä esiin nousseet haasteet, kuten esim. varaston hallinta. Toteutustapana voi olla teorialuennot, ryhmätyöskentely, verkostoituminen jne.

Lisäksi

Yritykselläsi on mahdollisuus hyödyntää hanketoimijoiden verkostoja:

 • opiskelijatyöt (opinnäytetyöt, projektiopinnot, harjoittelu)
 • palvelutoiminta (data-analytiikka, mittaukset ja testaukset, laboratorioympäristöt)
 • hankeosaaminen 

 Yritysten kokemuksia

TuotTo -hankkeen avulla kartoitimme yrityksemme tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla pystymme vaikuttamaan niin työtekijöiden hyvinvointiin kuin yrityksen tuottavuuteen. Ilman kartoitusta emme olisi kiinnittäneet pakkaamon toimintoihin tarpeeksi huomiota työergonomian osalta eikä työnohjaukseen olisi osattu panostaa yhtä vahvasti. Hyvin perehdytetyt ja työolosuhteisiin tyytyväiset työntekijät ovat yrityksen vahvuus!

- Logistikas Oy, Tuomas Pohjola, logistiikkapäällikkö
Keskustelu asiantuntijoiden kanssa avarsi näkemyksiämme muiden yritysten toimintamalleista. Pitkällä aikajänteellä talon toimintatavat jumiutuvat helposti vanhoihin kaavoihin. Kokonaisuuksien tarkastelu ulkopuolisin silmin antaa tekemiseen kokonaan uuden näkökulman. Seuraavaksi on vuorossa toiminnan tarkastelussa havaittujen kehittämistoimenpiteiden siirtäminen käytäntöön.

- Helatukku Finland Oy, Jani Uura, logistiikkapäällikkö
TuotTo-hanke auttoi meitä keräämään näkemyksiä järjestelmämuutoksen vaikutuksista prosessin eri vaiheissa olevien henkilöiden työhön, muodostamaan eri näkökulmista kokonaiskuvan muutoksista sekä kiteyttämään kokonaiskuvan tavoitteista ja vaikutuksista.

- OAK, Jaana Haarakangas, talouspäällikkö
Tuotto-hankkeen tuella selvitimme henkilöstön kokemuksia työhyvinvoinnista ja rakensimme yhteisen kokonaiskuvan yrityksen kehityksestä. Saimme hankkeesta toivotun tuen ja hyvän pohjan tulevaisuuden kehitystyötä varten.

- Disturb Skandinavia Oy, Tiina Skinnari

TuotTo -hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset ovat oikeutettuja de minimis tukeen. De minimis on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetukset.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto ja koordinoijana toimii TTS Työtehoseura. Hankkeen kumppaneina ja osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos TTL sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus.

Ota yhteyttä

Ville Karjalainen, projekti-insinööri, 040 596 2542, etunimi.sukunimi@jamk.fi, JAMK
Erkki Pesonen, hankekoordinaattori, 044 714 3777, erkki.pesonen@tts.fi, TTS Työtehoseura