Bio- ja kiertotalousyritykset kasvuun Keski-Suomessa

Kämmenellä multaa, josta kasvaa oksa

Hankkeen tausta ja tarve

Keski-Suomen biotalouden juuret ovat vahvasti alueen metsävaroissa ja niihin liittyvässä metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi Keski-Suomesta on hävinnyt viimeisten vuosikymmenten aikana teollisia työpaikkoja mm. paperikoneiden sulkemisten myötä. Sektorin työpaikkojen häviämisestä huolimatta metsäbiotalouden vaikutus alueen elinkeinoelämään on merkittävä. Monien metsäbiotalouden veturiyritysten lisäksi alueella on vahva biotaloutta tukeva teknologiateollisuus. Yhdessä nämä metsä- ja teknologiateollisuuden veturiyritykset työllistävät n. 8000 ihmistä ja heidän tuotteensa edustavat merkittävää osaa alueen viennistä.

Biotalouden parissa alueella toimii veturiyritysten lisäksi lukuisa pk-yrityksiä. Näitä yrityksiä löytyy mm. uusiutuvan energian, paperi- ja selluteollisuuden, metsänhoidon, mekaanisen metsäteollisuuden sekä kiertotalouden ja cleantechin parista. On arvioitu, että nämä pk-sektorin yritykset työllistävät alueella n. 1000 ihmistä. Tulevaisuudessa pk-yritysten merkitys työllistäjänä kasvaa entisestään isojen veturiyritysten etsiessä kumppaneita verkostoihinsa. Tästä hyvänä esimerkkinä voi pitää Äänekosken biotuotetehtaan uusia avauksia yrityskumppanuuksien suhteen.

Keski-Suomessa on hyvin saatavilla myös yritysten kilpailukykyä tukevaa oppilaitos- sekä tiedeosaamista. Jyväskylässä on mm. vahvaa kuitu- ja energia-alan osaamista VTT:llä, bio -ja kiertotaloutta tukevaa kemianosaamista Jyväskylän Yliopistolla ja erityisosaamista hajautetussa energiantuotannossa, biomassojen tuotantoketjussa, ravinnetaloudessa sekä biotalouden vesistövaikutusten hallinnassa ja mittauksessa JAMK:illa. Ei myöskään sovi unohtaa LUKE:n vahvuuksia Keski-Suomessa erityisesti biokaasun osalta. Kaikilla edellä mainituilla organisaatioilla on myös vahvat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, joita yhdessä yritysten kanssa hyödyntämällä luodaan pohjaa uusille innovatiivisille tuotteille ja palveluille.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on edistää erityisesti pk-yritysten teemallisten ja/tai alueellisten yritysverkostojen muodostumista, vahvistaa olemassa olevien bio- ja kiertotalousyritysryhmien kilpailukykyä ja rohkaista niitä uusien ja nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Oleellisena osana hanketta on myös yritysverkoston ja oppilaitos- ja tiedeyhteisöjen vuoropuhelun kasvattaminen osana kilpailukyvyn lisäämistä innovaatiotoiminnan avulla.

Toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään pk-yritysten kasvun edellyttämien kehittämistoiminnan tarpeet, jonka mukaisesti toimenpiteet kohdennetaan. Yritysten kilpailukykyä vahvistetaan informaation lisäämisellä. Teemallisten/alueellisten yritysryhmien muodostumista tuetaan liiketoiminnan edistämisen näkökulmasta. Yrityksiä rohkaistaan innovoimaan yhdessä alueen innovaatioympäristöjen kanssa. Uusien yritysvetoisten hankekonseptien muodostumista tuetaan.

Rahoittajat

Hankkeen toteuttaja toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Rahoitusta hanke on saanut Keski-Suomen liiton alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) määrärahasta. Lisäksi hanketta rahoittavat keskisuomalaiset kehittämisyhtiöt.

Janne Salmi

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636