Hyvinvointia lukioon

Hyvinvointia lukioon -kehittämishankkeen (2019–2022) tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla.

Henkilö seisoo ja pitää kädessään reppua.

Lukioikäisten opiskelijoiden jaksaminen, mieliala sekä puutteet liikunnan ja unen määrässä ovat nousseet huolen aiheiksi viime vuosina. Hyvinvointi on usein monen tekijän summa, joka koostuu useista erilaisista käyttäytymisen valinnoista ja teoista. Hyvinvointitaidot ovat nousseet myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa keskiöön, ja näiden vahvistamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja ja pysyviä rakenteita. Kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda pysyvä rakenne opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi varhaisen puuttumisen mukaisesti.

Hankkeen toimintamalli perustuu opiskelijoiden vertaiseen yhteistyöhön opettajien ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Hankkeessa on kehitetty hyvinvointitutor-koulutus ja toimintatapoja, joilla tuetaan opiskelijoiden tarpeista lähteviä hyvinvoinnin edistämistoimia ja -tekoja. Hankkeen toiminta kytkeytyy yhteisöllisen hyvinvointityön edistämiseen sekä oppilaitoksen avoimen ja myönteisen ilmapiirin kehittämiseen.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Hankkeen aikajana

  • 2019: Hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan yhdessä lukiossa Keski-Suomessa, ja hyvinvointitutor-koulutusta kehitetään ja testataan.
  • 2020: Hanke laajenee kahteen muuhun lukioon Pirkanmaalle ja Pohjois-Savoon. Hankkeessa testataan ensimmäistä kertaa kouluttajan koulutusmallia. Koulutukseen osallistuu oppilaitoksen hyvinvointityöstä vastaavat opettajat ja muut ammattilaiset, jotka vievät hyvinvointitutor-koulutusta eteenpäin omille opiskelijoilleen. 
  • 2021: Hankkeen toimintamallien levittämistä jatketaan valtakunnallisten kouluttajan koulutusten kautta eteenpäin. Elokuussa hyvinvointitutor-kouluttajan koulutuksia pidettiin yhteensä seitsemän kappaletta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 162 opettajaa ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaista.
  • 2022: Hankkeen toimintamallia levitetään myös ruotsinkielisiin oppilaitoksiin ja ammatilliselle puolelle koulutusten avulla. Hanke päättyy toukokuussa 2022.

Hyvinvointitutor-koulutukset käynnistyvät toukokuussa

Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä. (5.4.2022)

Hyvinvointitutor-koulutus

Hyvinvointitutor-koulutus ja hyvinvointiryhmän toimintamalli pyrkivät vastaamaan yllä esitettyihin tarpeisiin tarjoamalla pysyvän ja säännöllisen rakenteen oppilaitoksen hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin luomiseksi. Hyvinvointitutor-koulutuksen tavoitteena on vertaistoiminnan avulla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä.

Koulutus on suunnattu oppilaitosten henkilöstölle – opettajille ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille (esim. koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit), jotka vastaavat tutortoiminnasta ja edistävät hyvinvointia luontevana osana omaa työtään.

Koulutuksessa saadaan valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseksi omassa oppilaitoksessa. Koulutuksen tueksi osallistujat saavat Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirjan ja mahdollisuuden osallistua myöhemmin lukuvuoden aikana ryhmätyönohjaukseen, jolla tuetaan hyvinvointitutortoiminnan käynnistymistä omassa oppilaitoksessa.

Hyvinvointitutor-koulutusta ja hyvinvointiryhmän toimintamallia on kehitetty ja testattu osana Hyvinvointia lukioon -hanketta. Viimeisenä vaiheena on uuden koulutuksen levittäminen ja juurruttaminen käytäntöön valtakunnallisten ja maksuttomien koulutusten avulla.

Ensimmäiset suomenkieliset hyvinvointitutor-koulutukset pidettiin Teamsin välityksellä elokuussa 2021. Keväällä 2022 tarjotaan lisäksi yksi ruotsinkielinen koulutus sekä yksi koulutus ammattiopistossa työskenteleville ammattilaisille.

 

Artikkeli

Lepo, jaksaminen ja palautuminen huolettavat lukiolaisia

Opiskelijoille suunnatussa hyvinvointikyselyssä selvitettiin hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kokemuksia, toiveita ja huolenaiheita kolmessa lukiossa. Opiskelijoiden suurimmat huolenaiheet liittyivät lepoon ja palautumiseen sekä väsymykseen ja uupumiseen, joita vähintään melko suurena huolena piti yli kolmannes vastaajista. (27.1.2021)

Artikkeli

Lukiolaisten hyvinvointi kiinnostaa oppilaitoksia

Opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen on havahduttu monissa lukioissa kuluneen vuoden aikana. Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseen. Erilaisia matalan kynnyksen keinoja tukea lukiolaisten jaksamista on olemassa, mutta tukitoiminnot vaativat hyvinvointiin liittyvien teemojen huomaamista ja priorisointia. (26.8.2021)

Artikkeli

Ilmoittautuminen kevään 2022 Hyvinvointitutor-koulutuksiin on alkanut

Hyvinvointitutor-koulutus antaa valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseen oppilaitoksessa. Helmikuussa 2022 järjestetään yksi ruotsinkielinen ja yksi ammattioppilaitoksien henkilöstölle suunnattu koulutus. (8.11.2021)

Lisätietoja

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006