Tutkimus uudistuvassa oppimisessa

Uudistuva oppiminen -vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista ja koulutusta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä koko oppimisen ekosysteemissä. 

Neljä henkilöä videoimassa palaveria laitteistolla, johon on kiinnitetty kännykkä.

Uudistuvan oppimisen tutkimus on työelämäläheistä

Uudistuvan oppimisen tutkimus Jamkissa nousee työelämän murroksesta ja digitaalisen teknologian kehittymisestä. Koulutukseen vyöryessään ne ravistelevat koko koulutuskenttää, niin oppimisen tapoja, oppijan toimintaa, opettajuutta, pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä, koulutuksen rakenteita kuin osaamisen johtamista.

Toimintaympäristöjen jatkuva muutos muuttaa työtä ja asettaa uusia osaamisvaateita. Tapa tehdä työtä muuttuu, ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä tulee jatkuva prosessi. Digitaalisuuden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä luo joustavia mahdollisuuksia jatkuvalle oppimiselle muokaten oppimisen tapoja, paikkoja ja tiloja. Näin koulutuksenkin on tarkasteltava toimintojaan, luotava uutta innovatiivista ja yhteisöllisyyttä tukevaa pedagogiikkaa. Sen on kehitettävä oppimisen ekosysteemejä sekä löydettävä uusia keinoja tukea oppijoita tunnistamaan ja rakentamaan omaa osaamistaan. 

Tutkimuksen tavoitteet:

Uudistuvan oppimisen tutkimuksen tavoitteena on 

  • tuottaa uutta tietoa koulutukseen, työelämälle ja päättäjille asiantuntijaksi kasvun ja osaamisen kehittämisen tukemisesta 
  • kehittää, tutkia ja tuottaa uusia innovatiivisia osaamisen kehittämisen pedagogisia ratkaisuja digitalisoituviin oppimisen ekosysteemeihin 
  • arvioida ja kehittää työelämäläheisen oppimisen menetelmiä, ratkaisuja ja malleja 
  • tuottaa tietoa tulevaisuuden ammatillisen ja ammattikorkeakouluopettajuuden sekä pedagogisen johtajuuden kehittämiseksi 
  • edistää näin ammatillisen pedagogiikan ja koulutuksen laadun varmistamista ja koulutuksen vaikuttavuutta ja työelämän saamaa hyötyä.

 

Tutkimuksen painopisteet: 

1. Ammatillinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen digitaalisissa oppimisympäristöissä

Digitaaliset oppimisympäristöt muovaavat ammatillista opettamista, ohjaamista ja oppimisen tapoja ja paikkoja. Tutkimuksellisesti on mielenkiintoista tarkastella ammatillisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen oppimisympäristöissä pedagogista muotoilua, saavutettavien digitaalisten oppimisympäristöjen ja työkalujen kehittämistä sekä näiden vaikutuksia oppimiseen, opetukseen ja ohjaamiseen. 

2. Kehittyvät teknologiat ja ammatillinen pedagogiikka

Teknologioiden ja verkkoyhteyksien kehitys luo monenlaisia uusia mahdollisuuksia ammatilliseen oppimiseen sekä opetukseen, erityisopetukseen ja ohjaamiseen.

Teknologioiden hyödyntäminen ja käyttöönotto vaatii kehittävää kokeilua ja -tutkimusta sekä pedagogisten ratkaisujen uudistamista. Esimerkiksi VR-, AR- ja AI-teknologiat yhdistettynä nopeisiin verkkoyhteyksiin tarjoavat oppijalle paikasta riippumattoman mahdollisuuden harjoitella käytännön taitoja. 

3. Ammatillinen osaaminen työelämäläheisissa ekosysteemeissä

Ammatillinen oppiminen ja koulutus ovat kiinteästi ja monin eri tavoin yhteydessä työelämään ja sen oppimisympäristöihin. Oppijoiksi mielletään opiskelijat, mutta oppijoina ovat yhtälailla opettajat, ohjaajat ja työelämätoimijat. Kun yhteistyö koulutusorganisaatioiden ja työpaikkojen välillä on sujuvaa, se palvelee kaikkia osapuolia ja tukee työelämän osaamista sekä kilpailukykyä.

Tutkimuksen keskiössä ovat työelämäläheiset oppimisen ja koulutusten ekosysteemit eli koulutus ja työelämä -yhteistyön ratkaisut, jotka tekevät todeksi jatkuvaa oppimista, vahvistavat koulutuksen vaikuttavuutta ja tukevat elinkeinoelämän ja yritysten muutosprosesseja sekä osaamisen kehittämistä. 

4. Kehittyvä ammatillinen opettajuus

Ammatillinen opettaja, ohjaaja ja erityisopettaja nähdään oman substanssi- ja ammattialan sekä pedagogiikan ja osaamisen kehittämisen taitajana. Hän on moniosaaja: verkoston kutoja, opetuksen, ohjaamisen ja oman alansa kehittäjä ja tutkija.

Opettajan työn muutoksen myötä opettajasta on tullut vahvasti oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija, joka toimii ja hyödyntää osaamistaan eri ympäristöissä muuallakin kuin opettajan ammatissa. 

Tutkiva tarkastelu kohdistuu opettajuuteen ja ohjaajuuteen eri ympäristöissä: ammatillisella 2. asteella, ammattikorkeakoulussa, työpaikoilla sekä opettajankoulutuksessa: ammatillisessa opettajankoulutuksessa, opinto-ohjaaja- ja erityisopettajakoulutuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

5. Elinikäisen ohjauksen osaaminen

Opinto-ohjaaja on ohjauksen ja vuorovaikutuksen ammattilainen monissa eri oppilaitosmuodoissa, koulutusasteilla ja ohjauksen muissa toimintaympäristöissä. Ohjaaja on moniosaaja niin monikanavaisessa elinikäisessä ohjauksessa, ammatillisen osaamisensa jatkuvassa kehittämisessä kuin systeemisessä kehittämisessäkin.

Opinto-ohjaajan ja uraohjaajan työtä tutkitaan monin tavoin: erityisinä tutkimusaiheinamme ovat ohjaajan ohjaus- ja vuorovaikutustaidot monikanavaisesti, elinikäisten urasuunnittelutaitojen tukemisen valmiudet, monialainen ja moniammatillinen yhteistyö sekä opinto-ohjaajan ammatti-identiteetti.

6. Erityispedagoginen osaaminen oppijan tukena 

Ammatillinen erityisopetus ja valmentava koulutus tukee yhdenvertaisen koulutuksen toteuttamista sekä mahdollistaa osaltaan kaikkien oppijoiden osallistumisen opiskeluun ja työelämään. Ammatillisen erityisopettajan ydinosaamista on opiskelijan oppimisen haasteiden huomioiminen, yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen sekä moniammatillinen ja -alainen osaaminen.

Ammatillista erityisopetusta tutkitaan tarkastelemalla erityispedagogisia menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta, erityisopettajan työtä ja koulutusta. Erityisinä tutkimusaiheinamme on erityistä tukea tarvitsevat aikuiset, hyvinvointiin liittyvät kysymykset ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa.

Uusimpia julkaisuja

Tutustu tutkimuksestamme ja tutkivasta kehittämisestä syntyneisiin julkaisuihimme: 

The university-industry collaboration in the video-supported learning

Parjanen, S., Laitinen-Väänänen, S. & Hyypiä, M. 2022.
EAPRIL 2021. Conference proceedings. Issue 7, 2022, s. 144–157. Avaa EAPRIL-konferenssijulkaisu

Hyvinvoiva korkeakoulu – OHKE-hankkeen toimenpiteitä opettajatutorien työn ja osaamisen tueksi

Kauppila, P. & Parviainen, T. 2022. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Lue artikkeli Elo-verkkolehdessä

Applying learning analytics and learning design to support study progress in online course – a case study.

Aksovaara, S. & Silvennoinen, M. 2022. EAPRIL 2021. Conference proceedings. Issue 7, 2022, s. 1–15. Avaa EAPRIL-konferenssijulkaisu

Tutkijatiimi

Tutustu tutkijoihimme Uudistuvan oppimisen -vahvuusalalla. 

Lue tutkijoiden esittelyt tästä (englanninkielinen) 

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496

Minna Silvennoinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505360330

Eila Burns

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323126

Riia Palmqvist

Tutkija, Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505219256

Ilona Laakkonen

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406207177

Susanna Kanninen

Tutkimusassistentti, Research Assistant
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505633770

Heini Ikäheimo

Koordinaattori, Coordinator
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358505359801

Yliopettajat

Ota yhteyttä uudistuvan oppimisen vahvuusalan tutkimusta tekeviin yliopettajiin.

Siru Lehto

Yliopettaja, Principal Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406341231

Kaisa Räty

Yliopettaja, Principal Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503470131

Pasi Savonmäki

Yliopettaja, Principal Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504790573

Tutkimusta verkostoissa

Uudistuvan oppimisen tutkimusta tehdään verkostoissa ja niiden kanssa. Keski-Suomen alueen EduFutura-yhteistyö mahdollistaa 2. asteen ja yliopiston kanssa kiinteän ja pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistyön ja luo sille alueellisen alustan. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa käynnistynyt ammattikasvatukseen ja työelämäläheisen ammatillisen oppimisen ja koulutuksen tutkimukseen kiinnittyvä yhteistyö luo laajan tutkija- ja osaajaverkoston. Jamkin RISEN-verkoston ja muiden kansainvälisten käytäntöläheistä ammatillista oppimista tutkivien kumppanien kanssa toimiminen laajentaa verkostoa ei vain maantieteellisesti vaan myös monipuolistaen tutkimusosaamista.

Ajankohtaista: 

Tutkimus työhyvinvoinnin tukemisesta verkkovälitteisellä ryhmäinterventiolla alkaa

Uutinen

Tutkimus työhyvinvoinnin tukemisesta verkkovälitteisellä ryhmäinterventiolla alkaa

Uusi Työsuojelurahaston rahoittama tutkimusprojekti keskittyy kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin sääteleviin tekijöihin ja verkkovälitteisen ryhmäintervention merkitykseen työhyvinvoinnissa.
TOVE tutkii tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä

Uutinen

TOVE tutkii tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä

Pedagogiikkaan erikoistuvalle Evolving Pedagogy -verkkolehdelle vertaisarviointitunnus

Uutinen

Pedagogiikkaan erikoistuvalle Evolving Pedagogy -verkkolehdelle vertaisarviointitunnus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Evolving Pedagogy -verkkolehti on laaja-alaisesti pedagogiikkaan erikoistunut kansainvälistä ja kansallista yleisöä palveleva avoin julkaisu, jossa julkaistaan niin tutkimukseen kuin käytäntöön pohjautuvia artikkeleita.
Virtuaaliset opetusmenetelmät ja niiden tuoma lisäarvo oppimiselle

Artikkeli

Virtuaaliset opetusmenetelmät ja niiden tuoma lisäarvo oppimiselle

Virtuaaliset opetusmenetelmät ja niiden tuoma lisäarvo oppimiselle

Muu tutkimus Jamkissa:

Alta löydät tietoa koko ammattikorkeakoulun ja muiden vahvuusalojemme tutkimuksesta. 

Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus on tärkeä osa Jamkin TKI-toimintaa. Se nojaa erityisesti kuuteen vahvuusalaamme ja pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Tutustu tutkimusteemoihin ja tutkijoihimme tarkemmin!