• Lyhenne: AVOT
  • Toteutusaika: 1.9.2015 - 31.8.2018
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: http://avothanke.fi/

Tavoite

Tavoitteena on rakentaa ketterä korkeakoulujen aikuiskoulutuksen malli, jossa keskeistä on avoimen korkeakouluopetuksen työelämälähtöisyys. Tarkoituksena on tuottaa uudenlaista monialaista, joustavasti toteutettua ja täsmällisesti tietyn alan osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulutustarjontaa. Painopiste on olemassa olevan tarjonnan ja eri alojen osaamistarpeiden asiakaslähtöisessä kohdistamisessa.

Osaamiskokonaisuuksia pilotoidaan ja mallinnetaan

Toimintamalli kehitetään kolmen alakohtaisen pilotin sekä näiden arvioinnin avulla (ICT-, sote- ja biotalous-ympäristö). Piloteissa selvitetään ensin osaamistarpeet ja kartoitetaan olemassa oleva tarjonta. Alakohtaisesti tehdään tarvittavia uusia avauksia tarjonnassa, ohjauksessa ja oppimisympäristöissä. Avointen korkeakoulujen yhteistyönä toteutettaviin osaamiskokonaisuuksiin osallistuu hankkeen aikana 120 - 180 opiskelijaa.

Osaamiskokonaisuudet muodostuvat useamman korkeakoulun tutkintojen osista ja ne toteutetaan paikkakunnasta riippumattomana verkko-opetuksena. Kohderyhmään kuuluvat ko. aloilla työskentelevät, alan osaamistaan täydentävät ja aloilta työttömäksi jääneet tai työttömyysuhan alla olevat aikuiset. Hankkeen lopputuloksena on toimintamalli, jossa avoimet korkeakoulut ja yliopistot toteuttavat avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti yhteistyöverkostona ja eri alojen osaamiskokonaisuuksia tarkennetaan ja uudistetaan säännöllisin väliajoin. Toimintamalli tuottaa verkostona toteutettavia koulutuksia useilla rakennemuutosja kasvualoilla.

JAMK vastaa hankkeessa toimintamallin mallinnuksesta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Hanketta hallinnoi Turun yliopisto. Mukana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto/Avoin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Yrityssalo Oy ja Åbo Akademi.

Yhteyshenkilö JAMKissa:

Maarit Korva, suunnittelija
040 5612 555, etunimi.sukunimi@jamk.fi