• Lyhenne: URAA!
  • Toteutusaika: 1.4.2018 - 31.8.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: https://kohtaamo.info/uraa

Osuva ohjaus -teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Tällä hetkellä Ohjaamoissa vahvana näyttäytyy arjen hallinnan ohjausosaaminen. Koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista Ohjaamoissa uraohjausosaamisen tarve korostuu, mikä vahvistaa asiakkaiden pitkäjänteistä urasuunnittelutaitojen kehittymistä.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tavoitteena on vahvistaa Ohjaamohenkilöstön monialaista uraohjausosaamista. Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, joihin osallistuvat Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden lisäksi Ohjaamojen verkostojen edustajia (esim. koulutuksen järjestäjät). Lisäksi projektin tavoitteena on mallintaa Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tuloksena: Ohjaamojen henkilöstön monialainen uraohjausosaaminen on kehittynyt, Ohjaamojen uraohjauskäytänteet ja -palvelut on mallinnettu sekä valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen on luotu. Projekti tukee Ohjaamojen yhteisen uraohjauksen toimintamallin muodostumista. Pitkällä aikavälillä projekti on varmistamassa Ohjaamojen uraohjauksen laatua. Uraohjauksen mallinnuksilla ja suosituksilla edesautetaan Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamisen jatkuvaa kehittymistä myös projektin jälkeen.


Projektin toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. URAA!-projekti tekee toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.


Lisätietoja:
Auli Sesay, projektivastaava, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu