Projektin tulokset

Kotopaikka – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Jyväskylän ammatti-korkeakoulun koordinoima hanke ajalla 1.3.2017 - 31.7.2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajia ohjaa-vien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja verkostoitumista sekä tukea maahanmuuttajien työllistymistä suomalaisen työelämäosaamisen kehittämisen sekä työllistymispolkukokeilujen tukemisen kautta. Maakunnallinen hanke kohdistettiin seuraaviin Keski-Suomen kuntiin: Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Mukana oli myös perusturvaliikelaitos Saarikka.

Hankkeen alkuvaiheessa tehdyn kohderyhmien monikulttuurisuusosaamisen kartoituksen perusteella maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista kehitettiin kuhunkin kuntaan räätälöidyillä koulutuksilla sekä vertais-ryhmämentoroinnilla. Yli 40:een monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutukseen ja kotoutumisen verkostoitumisti-laisuuteen osallistui kohdekunnissa lähes 700 henkilöä. Osallistujamäärissä mitattuna suosituimpia koulutuksellisia teemoja olivat kulttuurien välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus, monikulttuurisuusosaaminen sekä kohdekuntien toimijoille räätä-löidyt ammattikuntakohtaiset teemat. Kuntien maahanmuuttotyötä tekevien toimijoiden osaamista; tietoa, käytänteitä ja työkaluja jaettiin verkossa tapahtuvissa vertaistukitapaamisissa, joihin osallistui lähes 20 toimijaa.

Hankkeessa tunnistettiin paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien työllistymispolkukuvausten rakentamiseksi haastateltiin yli 20 toimijaa, eri ikäisiä ja eri syistä maahan muuttaneita sekä yrityksiä ja työnantajia. Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja työnantajien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi järjestettiin yli kymmenen koulutustilaisuutta suomalaisen työelämän pelisäännöistä. Koulutuksiin osallistui lähes 40 maahanmuuttajaa ja yrityksiä. Työpaikoilla ja yrityksissä tapahtuvan suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen perehdyttämisen tueksi hankkeessa koostettiin Maahanmuuttajat työelämässä – Materiaalia työnantajalle ja työntekijälle –sivusto, joka sisältää myös oman selkokielisen osion maahanmuuttajalle. Sivusto löytyy osoitteesta: https://maahanmuuttajattyoelamassa.wordpress.com/.

Hankkeessa tuotettu verkko-opas kokoaa ja tekee näkyväksi hankkeen tekemisen, sekä levittää tietoa, hankkeen hyviä käytäntöjä ja tuotettua materiaalia. Verkko-opas sisältää koosteet hankkeen suositummista koulutuksista ja hankkeessa luodut työkalut, kuten pohjat monikulttuurisuusosaamisen kartoittamiseen, työllistymispolkujen kuvaamiseen ja maahanmuuttajan palveluverkoston kartoittamiseen. Verkko-opas sisältää hankkeessa tuotetut blogitekstit ja julkaistut artikkelit, suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen kehittämisen tueksi koostetun sivuston sekä ohjausmateriaalin (linkkilistat) niin maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön kuin oma- ja selkokielisen ohjausmateriaalin maahanmuuttajalle. Kotopaikka-hankkeen verkko-oppaan osoite on: https://oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka/.

Keskisuomalaisiin kuntiin suuntautuneen maahanmuuttotyön kehittämisen arviointiraportti julkaistiin toimitettuna artikkelikoosteena JAMKin julkaisusarjassa osoitteessa: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/kotouttamisen-prosessit-haltuun--jamkjulk275/

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusyksikön suunnittelijan Tiia Finnen tekemä haastattelu hankkeen hyvistä tuloksista julkaistiin 29.8.2019 Rakennerahastot.fi youtube-kanavalla: https://youtu.be/jf1hKhie2as.