• Lyhenne: TEpeda
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut: https://www.tyopeda.fi/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen tuloksena korkeakoulutuksen työelämäpedagogiset käytännöt ja henkilöstön työelämäpedagoginen osaaminen uudistuvat verkostoyhteistyönä:

- Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisessä on kiinteämpää ja siihen liittyvä osaamisverkosto syntyy sekä luottamus yhteiskehittelyyn korkeakoulujen kesken vahvistuu
- Luodaan uusia työelämäpedagogiikkaa tukevia koulutuksellisia ja pedagogisia ratkaisuja
- Opetussuunnitelmat kehittyvät työelämäpedagogiikkaa paremmin huomioiviksi
- Kehitetään digitaalisia työelämäpedagogiikkaa entistä paremmin tukevia ratkaisuja ja työkaluja

Hanke on edennyt hankesuunnitelman ja tarkennettujen toteutussuunnitelmien mukaisessa aikataulussa vuoden 2019 aikana.

Vuosi 2019 oli Työpeda-hankkeessa kartoitusvaihetta ja kehittämispilottien aloitusvaihetta.
Hankkeen kaikkien työpakettien yhteistyöllä ja JAMKin Arja Pakkalan fasilitoimana julkaistiin katsausartikkeli 'Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä' Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 4/2019 (Arja Pakkala ym. 2019: https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-04-2019/ )

JAMKin piloteissa aloitettiin loppuvuodesta 2019 tutkimustoimia 2 pilotissa, joissa kehitetään uusia yhteistyömuotoja amk-opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden välille. Tutkimustoimilla selvitetään eri osapuolien näkemyksiä ja kokemuksia uusista yhteistoiminnan muodoista.

JAMKin koordinoima työpaketti 3 edisti toimenpiteillään valtakunnallisesti korkeakoulujen työelämäpedagogiikkaan liittyvää yhteistyötä. Työpaketissa järjestettiin monipuolisia webinaareja (kevät ja syksy 2019), toteutettiin yhteiskirjoittamista ja julkaistiin kartoitusvaiheen artikkeli sekä esiinnyttiin Työpeda-seminaareissa ja myös tieteellisissä seminaareissa. Loppuvuodesta 2019 laitettiin alulle työelämäpedagogiikan käsikirjan kirjoittaminen.
- webinaarit ja materiaaleja: https://www.tyopeda.fi

JAMKissa on pilotoitu työelämäyhteistyön lisäämistä teoriaopintojaksolle sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden opintoihin. Tämä uudenlainen työelämäyhteistyö on mahdollistanut työelämän ammattilaisten mahdollisuuden mukaan tulemisen korkeakoulun teoriaopintojaksolle sekä päivittämään omaa osaamistaan että tarjoamaan tuoretta asiakastyön näkökulmaa opiskelijoille. Työpaketissa on pilotoitu myös vertaismentorointimallia, jossa opintojen loppuvaiheen opiskelijat toimivat alkuvaiheen opiskelijoiden (aktori) tukena työelämätaitojen oppimisessa. Mentoriopiskelijat ovat toteuttaneet pienryhmätapaamisia ja toimineet vertaismentoreina työpaikoilla.

Opetussuunnitelmia on työstetty JAMKissa meneillään olevan opetussuunnitelmien uudistamisprosessin mukaisesti sekä Restonomi YAMK- että AMK-tutkinto -ohjelmien osalta. Opetussuunnitelmat ovat osaamisperusteisia ja niitä on työstetty itsearviointityökalun, JAMKin arviointiryhmän palautteen, OPS2020 keskeisten tavoitteiden mukaisesti. JAMKin keskeiset tavoitteet ovat ohjanneet opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyden kehittämistä joustavuuden, tulevaisuuden osaamisen ja ennakoitavuuden, modulaarisuuden, avoimuuden sekä kansainvälisyyden ja globaalin vastuun näkökulmista. Nämä ovat toimineet myös arviointikohteina.

Kesän 2019 aikana tehtiin hankkeen työpaketti 5 :n Wimma lab -toiminnassa “Black Book” -ohjauskäsikirjan käännös englannin kielelle ja se julkaistiin uusilla verkkosivuilla. Samaan aikaan aloitettiin myös uuden teknisen ohjemateriaalin kokoaminen ja kirjoitustyö. Dokumentaatio kulkee työnimellä “Green Book” ja sisältää ohjeita ja esimerkkejä WIMMA Lab -virtuaaliyritysten pystyttämiseksi ja tarvittavan ohjelmistotuotteen tuotantolinjaston rakentamiseen. Jatkuvasti päivittyvä dokumentaatio on julkaistu samoilla verkkosivuilla. http://wimmalab.pages.labranet.jamk.fi/guides-and-info