• Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.7.2019
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

 Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa aktivoiva ja osallistava työote ja ihmisoikeusperustaisia käytänteitä ammatillisen opettajankoulutuksen toteutukseen ja toimintakulttuuriin

1. Vahvistetaan osallisuutta ja ihmisoikeusperustaisuutta ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ja osaamiskriteereissä.

2. Kehitetään osallisuutta ja ihmisoikeusperustaisen opetuksen ja ohjauksen käytäntöjä ja aineistoja ammatilliseen opettajankoulutukseen.

3. Kehitetään ammatillisen opettajankoulutuksen aktivoivaa ja osallistavaa toimintakulttuuria; erityisesti opettajaopiskelijoiden toimijuutta opettajankoulutus- ja ammatillisen koulutuksen yhteisöissä.

4. Luodaan yhteinen tahtotila kehittää uusia toimijuutta ja osallisuutta vahvistavia innovaatioita ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Toteutus

Hanketta koordinoi Haaga-Helia AOKK ja osatoteuttajina ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut. Jokaisella opettajakorkeakoululla on  oma hanketyöryhmä ja kehittäminen on toteutetaan pilotteina opettajankoulutuksessa ja opettajankouluttajien yhteisöissä. Pilotteja arvioidaan yhdessä opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja yhteistyötahojen kanssa. Hanketyöryhmät työskentelevät säännöllisesti yhteisissä työpajoissa, joissa sparrataan kehittämistyötä ja työstetään digitaalista aineistoa opettajankoulutuksen käyttöön. Pilotteja ja niiden tuloksia jaetaan yammer-ryhmässä ja pilottien tuloksia julkaistaan amkien omissa e-julkaisuissa. Hankkeessa toteutetaan opettajakorkeakoulujen hankkeiden ristiinarviointi syksyllä 2018.

Lisätietoja Lehtori Seija Eskola, etunimi.sukunimi@jamk.fi, puh. 040-6214680