Projektin tulokset

Parasta osaamista hankkeessa saatuja tuloksia:
Tavoite 1:
Osaamistarveselvityksistä saaduista tuloksista on laadittu julkaisu Rohkeasti uudistumaan! Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet - raportti http://www.oph.fi/download/190043_Rohkeasti_uudistumaan_-osaamistarveselvitysten_raportti.pdf

Tavoite 2:
Osaamiskokonaisuuksien mukaisia koulutuksia on kokeiltu ja kehitetty. Hankkeen blogisivuilla on koulutuskalenteri ja koulutukset ovat avoimia kaikille koulutuksen järjestäjille.
Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat kokeilleet ja kehittäneet hankkeen aikana koulutuskokonaisuuden, joka perustuu tavoitteessa 1. koottuu tietoon osaamistarpeista. Osaamiskokonaisuus Rohkeasti uudistamaan löytyy sivustolta https://rohkeastiuudistamaan.fi/. Ammatilliset opettajakorkeakoulut tulevat hankkeen päätyttyä hyödyntämään osaamiskokonaisuuden koulutuksia ammatillisen toisen asteen henkilöstön kehittämisessä.
Hankkeessa on tehty myös julkaisu Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita http://urn.fi/URN:/SNB:97-8-951-784-807-7. Innokkaasti edelläkävijänä julkaisun artikkeleista on työstetty myös käänteisen oppimisen menetelmää hyödyntämen interaktiivinen oppimiskokonaisuus ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Sivustoa ei ole vielä julkaistu.

Tavoitteet 3 - 4: Hankkeen blogisivuilta löytyvät kaikki hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja materiaalit
https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/

Tavoite 5: Hankkeessa kehitetty työpaikkaohjaajien koulutuskokonaisuus löytyy sivustolta https://ohjaan.fi/

Lisäksi hankkeessa on kirjoitettu ajankohtaisista tapahtumista blogitekstejä, jotka kaikki löytyvät hankkeen blogisivustolta.