• Toteutusaika: 1.8.2014 - 31.7.2016
  • Painoala: Innovatiivinen oppiminen
  • Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 1
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Academia-ohjaajaliikkuvuudessa on kysymys eurooppalaisesta verkostosta, joka on järjestänyt ohjausalan liikkuvuusvierailuja jo vuodesta 1994 lähtien (Leonardo da Vinci, Erasmus+). Vuosina 2015-2016 verkostossa oli mukana yhteensä 16 maata. Jokaisessa maassa on nimettynä yksi taho joka vastaa Academia-vaihtojen koordinoinnista kotimaassaan sekä yhteydenpidosta muihin maihin.

Academia-liikkuvuusvierailujen tarkoituksena on ollut tarjota ohjausalan asiantuntijoille mahdollisuus päivittää omaa ammatillista osaamistaan ja lisätä tietämystään muiden maiden ohjaus-, koulutus-, ja työmarkkinajärjestelmistä sekä ohjauksen hyvistä käytänteistä. Vierailut ovat auttaneet verkostoitumaan muiden maiden ohjaajien kanssa sekä kehittämään oman alueensa tai paikkakuntansa ohjauspalveluita ja -käytäntöjä Suomessa. Academia-opintovierailujen teemat ovat liittyneet ohjauksen ajankohtaisiin teemoihin Euroopassa ja kohdemaassa. Näitä teemoja ovat olleet:

- erityistarpeisten ryhmien ohjaus
- siirtymävaiheet elämässä
- verkostoituminen
- ohjaus monikulttuurisessa yhteiskunnassa - integraatio
- aikuisohjaus, elinikäinen ohjaus
- ohjauksen rooli ja tehtävä nyky-yhteiskunnassa - ohjauksen kansainvälinen ulottuvuus
- e-ohjaus
- keskeytysten vähentäminen.


Academia-projektissa lähetettiin yhteensä 34 suomalaista apurahansaajaa viikon mittaisille vierailuille yhdeksään eri Euroopan maahan maalis-toukokuussa v. 2015 ja 2016. Osallistujat valittiin hakuprosessin kautta joka toteutettiin yhteistyössä CIMOn, Opetushallituksen, Työ- ja elinkenoministeriön kanssa. Academia-hankkeen kohderyhmänä olivat erilaisissa ohjauksen tehtävissä toimivat neuvojat, ohjaajat ja asiantuntijat TE-palveluissa ja ammatillisessa koulutuksessa (toisella asteella, aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa) sekä henkilöt, jotka toimivat ohjauksen parissa yrityksissä ja järjestöissä.

Vuosi 2016 oli toistaiseksi viimeinen vuosi, kun suomalaisilla ohjausalan asiantuntijoilla oli mahdollisuus osallistua opintovierailuihin. Hanke päättyi 31.7.2016.

Lisätiedot: Jaana Ahlqvist, projektikoordinaattori, puh. 040 532 2942, sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi