• Lyhenne: VerKo
  • Toteutusaika: 1.2.2019 - 31.3.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä sote-palveluissa on Suomessa viime vuosina painotettu paljon. Tällaiseen toimintaan liittyvä tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja keskittynyt yksittäisiin asiakasryhmiin, sektoreihin tai toimialoihin. Tutkimuksellista käsitteellistämistä ei juuri ole tehty.
Tämän hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on 1) selvittää, miten vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta ymmärretään ja miten niitä kuvataan lapsi- ja perhepalvelujen kontekstissa, 2) jäsentää kokemustoimijoiden (vertaiset, kokemusasiantuntijat) ja ammatillisten toimijoiden välistä yhteistyötä, rooleja ja tehtäviä lapsi- ja perhepalveluissa sekä 3) selvittää, miten vertaistuki ja kokemusasiantuntija-toimintaa johdetaan lapsi- ja perhepalveluissa. Hankkeessa toteutetaan myös kehittämiskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa kokemustoimijoiden (vertaiset, kokemusasiantuntijat) ja ammattilaisten välistä yhteistyötä ja luoda perustaa uusien vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan pohjautuvien toimintamallien kehittämiselle lapsi- ja perhepalveluissa.
Hankkeen tutkimusaineisto kerätään ryhmä-, yksilö- ja virikehaastatteluin. Lisäksi hyödynnetään dokumenttiaineistoa sekä tutkimuskirjallisuusaineistoa. Aineistoa kerätään lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöiltä ja esimiehiltä, ja sitä analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin.
Hanke vahvistaa kokemustoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyötä, ja edistää siten lapsi- ja perhepalvelujen työyhteisöjen toimintaa ja sen tuottavuutta. Tulokset mahdollistavat vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien toimintamallien kehittämisen tutkimukseen perustuen ja hyödyttävät siten paitsi eri alojen ammattilaisia ja organisaatioita, myös palveluja käyttäviä ja tarvitsevia kansalaisia. Tutkimus tuottaa tietoa myös johtamisen ja esimiestyön tueksi.
Perustiedot:
Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
Tutkimusyhteistyössä: Jyväskylän yliopisto
Yhteistyöorganisaatiot: 7 Keski-Suomen alueella toimivaa lapsi- ja perhepalveluorganisaatiota, joilla kokemusta tai kiinnostusta vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta
Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö dos. (perhepsykologia), psykologi Kaisa Malinen, kaisa.malinen@jamk.fi, +358 50 3602104
Twitterissä: @VerKoHanke