• Lyhenne: RoboCountryside
  • Toteutusaika: 1.10.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/robocountryside/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

RoboCountryside - hanke vahvisti monimuotoista maaseutuasumista ja
elinvoimaisuutta aktivoinnilla ja lisäämällä alueen toimijoiden
yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta sukupolvirajat ylittäen. Hankkeessa tuettiin
maaseudun yrittäjyyden uudistumista välittämällä tietoa ja osaamista roboteista
sekä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista niin palveluiden kuin
yritystenkin kehittämiseksi. Samalla tarjottiin tietoa ja uudenlaisia keinoja
maatalousyrittämiseen. Hankkeessa valmisteltiin robotiikan demonstraatiokokonaisuudet ja -mallit, joiden avulla robotiikkaa esiteltiin kohderyhmille. 

Hanke osallistui useisiin eri tapahtumiin keräten uusinta tietoa ja jakaen sitä kohderyhmille. Demonstraatiot mahdollistivat laitekokeilut ja työpajojen kautta koottiin ideoita sukupolvirajat ylittävien ja yrittäjyyttä tukevien toimintamallen rakentamiseksi. Viestintää toteutettiin monikanavaisesti eri kohderyhmille. 

Hankkeen tuloksena syntyi materiaalia, joihin pääsee tutustumaan seuraavien linkkien kautta:

RoboCountryside-hankkeen verkkosivut

Loppujulkaisu Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla – Käsikirja robotiikasta

Vaikuttavuusvideo Miten asenteet muuttuivat maaseudulla? Millaisena tulevaisuus koetaan robotiikan osalta?

Loppuseminaarin 360 virtuaaliympäristö (avoinna 31.5.2021 saakka)


Hankkeen päättyessä oli nähtävissä ainakin alustavaa asennemuutosta robotiikkaa kohtaan. Yrityspalautteen myötä myös uusia ideoita ja ajatuksia robotiikan hyödyntämiseen ja yritysten toiminnan kehittämiseen oli syntynyt.


(Päivitetty 3.2.2021)