• Lyhenne: Sotetie
  • Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: https://blogi.savonia.fi/sotetie/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Työpaketti 2:n kuulumisia syksyltä 2019

Sotetie -hankkeen työpaketti kakkosen tavoite on kartoittaa olemassa oleva sotealan geneeristä osaamista sisältävä verkko-opintotarjonta.

Toimenpiteen 2.1. työskentely aloitettiin kokoamalla aiempien tutkimusten ja hankeraporttien määritelmiä sotealan geneerisestä osaamisesta ja verkko-opinnoista. Näiden pohjalta oli tarkoitus päättää, miten tässä omassa Sotetie-hankkeessamme määrittelemme geneerisen osaamisen ja verkko-opinnot. Määritelmät saatiinkin muodostettua yhteistyössä Työpaketti ykkösen toimijoiden kanssa.

Opintojaksotarjontaa aloitettiin kartoittamaan ammattikorkeakoulujen internetsivuilta löytyvien opintojaksokuvausten avulla em. määritelmiä hyödyntäen. Tämä kartoitustyö osoittautui melko haasteelliseksi, koska opintojaksojen tekstit ovat kovin kirjavalla tavalla kirjoitettu. Epäselviksi jäävien opintojaksojen opettajille kohdennetaan alkuvuonna 2020 kysely tarkempien tietojen saamiseksi.

Hankkeen tavoitteenahan on löytää tiekarttaan sellaisia verkko-opintoja, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat joustavasti hyödyntää osaamisensa päivittämisessä ja uudistamisessa. Näin ollen etsimme vain sellaisia opintojaksoja, jotka ovat pääasiassa verkossa toteutuvia (80-100% opintojaksosta verkossa) ja sisältävät vain geneeristä osaamista (ei lainkaan yhteen ammattiin sidottua osaamista). Mielenkiintoista onkin nähdä kuinka paljon sellaisia on jo olemassa?Työpaketti 3n kuulumisia syksyltä 2019 / Jaana Ritsilä

Sotetie -hankkeen työpaketti kolmosen tavoite on tarkastella sote alan asiakas- ja palveluohjausta ja suunnitella opintokokonaisuus ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Toimenpiteen 3.1 tavoitteena on ollut asiakas- ja palveluohjauksen käsitteen määritteleminen aiempia tutkimus- ja kehittämishankkeita hyödyntäen ja työelämän toimijoita osallistaen.

Syksyllä työskentely aloitettiin aiempia määritelmiä kokoamalla. Aihetta on käsitelty jo useissa aiemmissa kehittämishankkeissa ja työpakettimme asiantuntijat tunsivatkin näiden tuotokset ja työskentelytavat jo entuudestaan hyvin. Siksi näimme tärkeäksi osallistaa käsitteiden määrittelyyn niitä työsektoreita, joihin aiemmat hankkeet eivät ole kohdentuneet. Ideointiemme pohjalta syntyi suunnitelma alkuvuodelle 2020, jolloin toteutamme välisuomen alueella useita learning cafe –työpajoja saadaksemme työelämän toimijoiden äänen kuuluviin. Nyt odotamme kiinnostuksella, millaisia näkökulmia em. Työelämän foorumeista tuotetaan asiakas- ja palveluohjauksen määrittelyyn.

30.1.2020 Jaana Ritsilä