• Lyhenne: PA-MU -kotihoitoon
  • Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen 28.5.2019. Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu -tutkimus, Hyvinvointiyksikkö, JAMK). Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin kanssa.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kotihoidon ajankohtaisiin haasteisiin tulisi vastata henkilöstön osaamista sekä työprosesseja ja -sisältöjä uudistamalla, jotta työn mielekkyys, työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät. Tämän Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman kaksivuotisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa, Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot) antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot (tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Eija Janhunen, puh. 040 186 2669
Asiantuntija Aila Pikkarainen, puh. 040 760 4316
Asiantuntija Suvi Salminen, puh. 050 372 2678