• Lyhenne: ViReä
  • Toteutusaika: 11.1.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: säätiöt
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Ikääntyneen hyvinvointia on mahdollista tukea viimeaikaisen teknologisen kehityksen avulla. Virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) hyödyntäminen on tullut yhä enemmän osaksi arkea, koulutusta ja myös kuntoutusta. Teknologian kehitys näyttäisi palvelevan eniten nuoria sekä työelämässä mukana olevia henkilöitä. Kuitenkin kehitys olisi mahdollista valjastaa myös palvelemaan ikääntyneiden elämänlaatua, osallisuutta ja merkityksellistä elämää. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko virtuaalitodellisuuden mahdollistamien keinoin kehittää menetelmiä, jotka lisäävät elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyden kokemuksia palvelukodin asukkaille, sekä tutkia asenteita ja tunteita uutta terveysteknologiaa kohtaan. 

Tutkittavat rekrytoidaan Wilhelmiina Palvelut Oy:n ikääntyneiden asukkaiden sekä henkilöstön joukosta. Yksilöllisen teemahaastattelun avulla kartoitetaan ikääntyvän omakohtaisia merkityksellisen elämän tekijöitä tai kokemuksia, ja pyritään tuomaan niitä virtuaalilaisen avulla palvelukotiympäristöön. Kyselyiden avulla tutkitaan kahdeksan viikon virtuaalilasi-kokeilun vaikutuksia mm. koettuun terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, unenlaatuun ja koettuun aktiivisuuteen. Intervention vaikutusta unen laatuun arvioidaan lisäksi patjan alle sijoitettavan sensorin avulla. Haastatteluiden avulla selvitetään lisäksi sekä tutkittavien että henkilöstön odotuksia, asenteita sekä tunteita uutta terveysteknologiaa kohtaan, ja intervention jälkeen kokemuksia VR:n käytöstä. 

Tämä monitieteinen tutkimushanke luo uutta, innovatiivista tietoa teknologian vaikuttavuudesta sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista tuottaa parempaa palvelua, kuntoutusta ja hoitoa. Tutkimus tuo lisätietoa terveysteknologioiden käyttöönoton mahdollisuuksista toimintakykyisuuden tukemisessa, ja siten edesauttaa hillitsemään sosiaali- ja terveysmenojen kasvua sekä tukee korkeatasoisten hoivapalvelujen kehittymistä.


Lisätietoja: 

Katariina Korniloff, vanhempi tutkija
p. 040 1841417, katariina.korniloff@jamk.fi