Projektin tulokset

TiimiVerkko hankkeessa on havaittu, että digipalveluiden kehittämisessä erittäin oleellisessa osassa on työntekijöiden digitaidot, sekä digiymmärrys. Kun digikehitys alkaa rakentua pienistä palasista niin pohja tälle rakennukselle on luotava juuri digitaitoja kehittämällä, sekä lisäämällä ymmärrystä siitä mitä nykypäivän digitaalisuus pitää sisällään ja kuinka sitä voi omassa arjessa ja työssä hyödyntää.

Hankkeen aikana on pidetty useita yksilöityjä digikoulutuksia osallistujien toiveita ja tarpeita huomioiden. Digikoulutuksien aiheet ovat nousseet organisaatioiden sisältä esimerkiksi sähköinen CV, Video CV, mobiilivälineet työnhakuun, hyvinvoinnin digitaaliset välineet, pilvipalvelut ja yhteistyöstäminen verkossa.

Lisäksi on pidetty useita erilaisia työpajoja, jossa työntekijät ovat päässeet ideoimaan ja analysoimaan sitä mitä heidän omassa työssään voisi toteuttaa digitaalisesti tai millaisissa työarjen tilanteissa digitaalisista palveluista voi olla heille ja heidän asiakkaillensa hyötyä. Suunnitteluprosessissa on hyödynnetty palvelumuotoilun periaatteita.

Digipalveluiden suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä hankkeen digiasiantuntijan kanssa, jolta on saanut tekniseen toteutukseen, sekä digitaaliseen sisällön tuottoon liittyvää ohjausta ja tukea. Lisäksi jokaiselle digipilotille on määritelty omat digisparraajansa, jotka tukevat ja ohjaavat pilotien valmistelussa ja viimeistelyssä.

Digityöpajojen tuloksena hankkeessa on aloitettu neljä erillistä digipalvelupilotti, joiden ideointiin on osallistunut myös asiakaskohderyhmää. Digipilotit päättyvät 12/19 ja niiden tulosten perusteella, sähköisiä kyselyjä ja yhtiskehittämistyöpajoja hyödyntäen digipalveluiden jatkokehittämistä työstetään yhdessä ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa kanssa.

(25.11.2019)

Asiakkaiden ottaminen mukaan digipalveluiden kehittämiseen on osoittautunut tärkeäksi. He pystyvät kokeilemaan ja kommentoimaan palveluiden sisältöä omasta näkökulmastaan ja kuvaamaan sitä millaiset toiminnot heidän arkeansa hyödyttävät.

TiimiVerkko hankkeessa on hyödynnetty palvelumuotoilua digipalveluiden kehittämisessä. Prosessissa on havaittu, että työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden on vaikea ideoida uutta mikäli heillä ei ole aikaisempaa kokemusta digitaalisien palveluiden sisällöistä. Tämän vuoksi ensimmäiset pilotit ovat toteutuneet pääsääntöisesti ammattilaisten ideoimana, asiakkaat ovat osallistuneet ideointiin kommentoimalla suunnitelmia. Varsinaisissa piloteissa kohderyhmänä ovat olleet asiakkaat. He ovat saaneet testata palveluiden toimivuuttaa osana omaa toimintaansa. Pilottien jatkokehittäminen tehdään yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa, jolloin palveluista hioutuu asaikaslähtöisiä, mutta myös ammattilaisten työarkea palvelevia kokonaisuuksia.

(20.12.2019)

Pilottien jatkokehittämisessä ääneen ovat vieläkin vahvemmin päässeet ammattilaisten lisäksi myös asiakkaat. Asiakkaiden äänen saaminen kuuluviin vahvistaa palveluiden sopivuutta kohderyhmälle.

Kevään 2020 aikana Suomessa kohdattiin poikkeustilanne, kun Korona-viruksen aiheuttamat pakkotoimet muuttivat monen elämää. Useat kontaktipalvelut ajettiin alas tai niitä toteutettiin hyvin rajoitetusti. Digitaalisille toteutuksille tuli suuri tilaus, koska digitaaliset palvelut pystyivät mahdollistamaan kontaktipalveluita pystyttiin jatkamaan etäyhteyksien välityksellä.

TiimiVerkko -hankkeessa kehitettyjä digipalveluita jatkokehitettiin edelleen ja otettiin käyttöön, jotta asiakkaat eivät jää tyhjän päälle. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tiettyjä yksilövalmennuksellisia toimintoja pystyttiin jatkamaan digitaalisin menetelmin. Nuorten Startti-paveluissa otettiin käyttöön uudenlainen hyvinvointiin liittyvä pilotti, jossa hyödynnettiin hyvinvointirannekkeita hyvinvoinnin havainnoinnin tukena ja verkkoalustaa viestimiseen ja keskusteluun. Digitaaliset kokeilut ja toiminnot ovat mahdollistaneet sen, että asiakkaat eivät ole jääneet tyhjän päälle, vaan saaneet arvokasta tukea myös poikkeustilan aikana. Arjen rutiinien muutos, taloudelliset huolet, sosiaalisen kanssakäymisen puutos ja huoli yhteiskunnallisesta tilanteesta ovat herättäneet monenlaisia huolia ja kysymyksiä, joita ei palvelujen lakkautuksen vuoksi ole päässyt ammattilaisten tai vertaisten kanssa keskustelemaan. TiimiVerkon digipalvelut ovat mahdollistaneet toiminnan jatkumisen ja onkin mielenkiintoista kuulla millaisia kokemuksia asiakkaat tällaisesta kokonaan diginä toteutetusta toiminnasta saavat.

Tiettyjen palvelujen kohdalta on saatu jo aluistavia tuloksia, jotka ovat antaneet erittäin positiivista kuvaa tarjotuista digipalveluista. Asiakkaat ovat kokeneet ne erittäin tärkeinä ja keinona muuttaa omaa elämänkulkuaan esimerkiksi oman hyvinvoinnin suhteen. Hankkeessa olemme hyvin todenneet presidentti Niinistön toiveen 'fyysistä etäisyyttä, henkistä läheisyyttä'. Digitaaliset toimintaympäristöt ovat tarjonneet mahdollisuuteen henkiseen läheisyyteen muuten niin poikkeuksellisessa tilanteessa. (23.4.2020)