• Lyhenne: Komppaa
  • Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.1.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut: https://blogit.jamk.fi/komppaa/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

TARKOITUS 1. (välitön tavoite hyödynsaajissa, asiakkaat)

Oppimisen haasteita omaavien työelämän ulkopuolella olevien työikäisten (ml. pitkäaikaistyöttömät) osallisuus, toimijuus ja työtehtävistä suoriutuminen paranevat, (sekä työllistyminen että työssä pysyminen edistyvät), itsetiedostuksen lisääntymisen kautta omasta oppimisesta sekä arkitoimia ja työntekemistä mahdollistavista kompensaatiokeinoista kuntouttavaan työtoimintaan osallistumalla

Tarkoituksen (1) seurattavat mittarit ja seuranta-ajan kumuloitunut toteutuminen:

1) menetelmä oppimisen haasteita omaavien työvalmennusasiakkaiden tunnistamiseksi on kehitetty
2) ryhmäprosessi on kehitysvaiheessa, 73/260 lähiopetuspäivää (sis. kohderyhmän ryhmätoimintaan ja työtilanteen havainnointiin osallistumisen) että 112/223 etäopetuspäivää (sis. digitaalisen päiväkirjan tehtävien tekemisen) ovat toteutuneet
3) digitaalinen päiväkirja ja oppimiskorttityökalu sekä tukimateriaali ovat kehitysvaiheessa
4) ryhmätoimintaan osallistuneiden 25/65 asiakkaan (24/50 työttömät, 1/5 työssä olevat, 10 työmarkkinoiden ulkopuolella olevat) toimijuus on lisääntynyt, työtehtävien suoritustaso on parantunut, itseymmärrys omasta oppimisesta ja eri kompensaatiokeinoista on lisääntynyt
5) pilotti- ja kehittämisvaiheenryhmiin osallistuneiden 26/65 asiakkaan kodalla tehdään vielä jälkiseurantaa työllistymisen ja työssä pysymisen kartoittamisen suhteen


TARKOITUS 2. (välitön tavoite hyödynsaajissa, toimijat)

Ammatillisten valmiuksien ja tiedon lisääntyminen asiakaslähtöisten ja osallisuutta edistävien uusien toimintatapojen hyödyntämisestä (sis. digiteknologian hyödyntäminen) oppimisen haasteita omaavien henkilöiden tunnistamisessa ja ohjauksessa kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden keskuudessa yhteiskehittämisen myötä

Tarkoituksen (2) seurattavat mittarit ja seuranta-ajan kumuloitunut toteutuminen:

1) käsikirja ja tukimateriaali ovat kehittämisvaiheessa
2) toimintamalli on levittämisvaiheessa, pilottiryhmä ja kehittämisvaiheen ryhmät ovat (yht. 4/9)
3) hanketoimijoiden (10 hlöä) lisääntynyt ammatillinen valmius ja tieto oppimisen haasteita omaavien asiakkaiden tunnistamisesta ja tukemisesta
4) yhteensä noin 49/100 alan toimijaa on osallistunut hankkeen seminaareihin (aloitusseminaariin) ja koulutuspäivään
5) 2-3.8. koulutuspäivät ovat järjestetty (3 koulutusta, 4 t/ per koulutus)
6) 5/7 kehittämispajaa (4 t/ per paja) ja n. 9/16-24 konsultointia (2 t per konsultointi, 2–3 konsultointia per ryhmäprosessi) on järjestetty projektityöntekijöille
7) 1/5 uutiskirjettä, 1/2 tiedotetta, 1/2 mielipidekirjoitusta, 0/1–2 artikkelia on kirjoitettu ja 0/1–2 alan seminaarissa hanke-esittely on pidetty, 400 hanke-esitettä ja 2 posteria ovat painettu ja jaettu, hankeblogia on päivitetty
8) 3 opinnäytetyöprosessia on käynnissä hankkeelle


UUTISKIRJEISSÄ TARKEMMIN HANKKEEN KEHITTÄMISTYÖSTÄ:

Komppaa-hankkeen uutiskirje 3/2019 (julkaistu 21.1.2019): https://mailchi.mp/2c5f76abc057/komppaa-hankkeen-uutiskirje-1911665

Komppaa-hankkeen uutiskirje 2/2018 (julkaistu 28.8.2018): https://mailchi.mp/6bf56a3699b0/komppaa-hankkeen-uutiskirje-22018

Komppaa hankkeen uutiskirje 1/2018 (julkaistu 26.3.2018): https://mailchi.mp/6c4d58d951df/tule-komppaamaankomppaa-kompensaatiokeinoista-apuaskelmia-tytehtviin-kehittmishankkeen-1220183112020-uutiskirje

(Päivitetty 27.2.2019.)