• Toteutusaika: 1.9.2020 - 31.8.2023
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset
Vanhuspalvelujen tarpeet lisääntyvät samalla, kun työikään tulevien määrät pienenevät, hoiva-alan henkilöstömitoituksia nostetaan, alan vetovoima heikkenee ja työikäisten sairauspoissaolot kasvavat. Ongelmien ratkaisuun on esitetty mm. parempaa johtamista.
Erityispiirteitä vanhustyön johtamiseen nousee asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyöverkostojen moninaisuudesta, julkisesta keskustelusta, sekä kasvavista tulos-, -laatu- ja valvontavaatimuksista ja -vastuista. Johto- ja esimiesvastuussa olevilta odotetaan ensisijaisesti hoiva-alan koulutusta ja tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. Vanhustyön johtamisesta tulee saada itsenäinen tiedon, kehittämisen ja hallinnan kohde. Vanhustyön johtamisen erityisyys näkyy myös tutkimuksissa, jotka osoittavat, että joissakin tilanteissa yritysmaailman johtamisopit voivat pikemminkin heikentää kuin parantaa hoivan laatua ja tehokkuutta (esim. Hoppania & Vaittinen 2015, 85). 
Lisäksi vanhuspalveluiden toimialalla yksi keskeisimmistä haasteista on osaavan työvoiman saatavuus ja samanaikainen työvoimapula. Vanhuspalveluiden esimiestyön ja johtamisen osaamisvajetta korjaavalla koulutuksella vaikutetaan vanhustyön vetovoimaan työllistäjänä sekä työvoiman, erityisesti esimiesten ja hoitohenkilöstön, pysyvyyteen alalla. Koulutuksella annetaan valmiuksia esimiehille myös työhyvinvoinnin ja erilaisuuden johtamiseen.
Koulutuksella vastataan tutkintojen osista muodostettujen nopeavaikutteisten koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen työvoimapulasta kärsivällä vanhustyön osaamisalueella. Uudenlainen johtamis- ja esimiestyö vanhustyössä korostaa esimiehen kykyä toimia eräänlaisina valmentajina ja tiimihengen luojina tukemalla henkilöstön oikeanlaista suhtautumista työhönsä. Työntekijöiden autonomian, sisäisen kontrollin, itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden tukeminen edistää myös perinteisten ammatillisten arvojen johtamistyötä. Vanhuspalvelujen asiakaskunta ja henkilöstö moninaistuu, jolloin tarvitaan aivan uudenlaista johtamisosaamista, kun on huomioitava erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat sekä eri sukupolvien odotukset
esimiestyötä kohtaan. Vaikka toimenpiteet kohdistuvat esimiesten osaamiseen ja jaksamisen vahvistamiseen,
hyödynsaajia ovat toisaalta koko organisaatio ja toisaalta yhteiskunta, sillä vanhuspalvelujen saatavuus, saavutettavuus, laatu sekä työn tarjonta monipuolistuu ja paranee.