• Lyhenne: TEKRI
  • Toteutusaika: 1.10.2020 - 30.9.2022
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hyvinvointi
  • Rahoitusohjelma: ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
  • Projektin kotisivut:
Hankkeessa vahvistetaan maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kehittämällä elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä ja lisäämällä yrittäjien työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat.

Osatavoite 1: Tavoitteena on mentorointimallin kehittäminen yrittäjille sekä työnohjaus/sparrausjärjestelmän luominen. Maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuus (henkinen- ja sosiaalinen hyvinvointi, elämänhallinta, työhyvinvointi sekä johtamisosaaminen) lisääntyy ja valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen vahvistuvat.
Osatavoite 2: Varhaisen tuen mallin vahvistaminen ja kriisitilanne toimintamallin kehittäminen tiloille tilakäyntien avulla.
Osatavoite 3: Yrittäjien kanssa työskentelevien ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamisen vahvistaminen.
Osatavoite 4: Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja yrittäjyyttä kannustavana asuinympäristönä vahvistuvat.
Jokainen tavoite on konkretisoitu työpaketeiksi, joissa on mitattavat tulostavoitteet, joista löytyvät tavat, joilla tavoitteita/tulosten syntymistä seurataan. Työpaketeissa on kuvattu kohderyhmät, joilta kerätään jatkuvaa prosessipalautetta.
Hankkeen tuloksia seurataan lisäksi a) perustettavassa ohjausryhmässä, mihin kuuluu mm. rahoittajan edustaja; b)
projektipäällikön tekemän hankeseurannan avulla;c) budjetin osalta projektipäällikön sekä taloussihteerin taholta.

Projektipäällikkö Hannu Piispanen. p. 040-183 2682, hannu.piispanen@jamk.fi
Asiantuntija Asta Suomi. p. 040-0416481, asta.suomi@jamk.fi