Projektin tulokset

Hankkeen tavoitteena oli edistää keskisuomalaisten yritysten ekologista kestävyyttä ja elinvoimaa sekä Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia. Hankkeella tavoitettiinkin suoraan iso määrä ihmisiä eli n. 600 hlöä (työpajat, soitot, kysely, sähköpostit, palaverit), joista 27 oli yrityksen edustajaa, jotka osallistuivat hankkeen järjestämiin työpajoihin.

Hankkeessa kartoitettiin keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Hankkeessa selvitettiin kyselyn avulla, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia esteitä ja mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan. Kyselystä saatua aineistoa hyödynnettiin jatkotyöpajoissa, joissa yrittäjät verkostoitumisen ohella loivat visioita halutuista tulevaisuuksista ja jakoivat omia kokemuksiaan kestävän liiketoiminnan keinoista. Työpajoissa kestävyysvisioiden pohjalta kehitettiin toimenpiteitä visioitujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskisuomalaisten yritysten tulevaisuusvisiot ja tavoitteet
• Jyväskylästä voisi tulla kestävän kehityksen pääkaupunki Suomessa
• Keski-Suomesta voisi tulla maailman ensimmäinen hiilipositiivinen maakunta
• Maakunnan kierrätysaste olisi 100 %
• Yritykset kompensoisivat päästönsä
• Liiketoiminnan kehittämistä ekologisesti kestäväksi pidettiin taloudellisesti mielekkäänä pitkällä aikavälillä
• Työntekijöiden hyvinvointia pidettiin tärkeänä kestävän liiketoiminnan osana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa

Yritysten tärkeimpinä pitämät toimenpiteet vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi
• Viestintä ja koulutus ekologisesta kestävyydestä
• Poikkialainen ja -tieteinen yhteistyö (mm. kiertotalous ja innovaatiot)
• Yleinen asennemuutos
• Ekologinen kestävyys läpileikkaavaksi hankintakriteeriksi
• Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen
• Yrityspalveluilla ja rahoittajilla nähtiin olevan merkittävä käyttämätön potentiaali ekologisen kestävyyden edistämisessä

Hankkeen toimenpiteiden tuloksien suorina vaikutuksina on keskisuomalaisten toimijoiden lisääntynyt ymmärrys, osaaminen ja kiinnostus ekologista kestävyyttä sekä planetaarista hyvinvointia kohtaan. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä on lisätty merkittävästi toimialarajoja ylittävää yhteistyötä sekä verkostoitumista, mutta myös hyvin konkreettista kehittämistä. Erään yrityksen edustaja aktivoitui hankkeen työpajan jälkeen laatimaan ympäristöstrategian sekä ympäristötiimin kokoamiseen yrityksessään, lisäksi toisen yrityksen edustaja kertoi vaihtavansa yrityksensä sähkön ekosähköön. Hankkeessa tuotettuja materiaaleja on aktiivisesti toimitettu eri toimijoille ja koottu hankkeen verkkosivulle vapaata hyödyntämistä varten myös hankkeen päättymisen jälkeen. Materiaaleja on toimitettu mm. Jyväskylän kaupungille hyödynnettäväksi kaupungin kilpailutuksissa sekä yrityspalveluja tarjoaville tahoille kuten Yritystehtaalle.

Hankkeen toimenpiteissä nousi selkeästi esiin tahtotila nostaa Jyväskylä ja koko Keski-Suomi kestävän kehityksen keskukseksi ja edelläkävijäksi. Tärkeänä nähdäänkin, että maakuntaan syntyisi kestävää liiketoimintaekosysteemiä Keski-Suomeen rakentava ja voimistava verkosto, jossa luotaisiin paikallinen kestävän kehityksen yritysten ja mahdollisten muiden toimijoiden määriteltyihin kestävyyskriteereihin pohjautuva yhteistyömalli. Edelleen hankeaikana esille nousi idea kestävän kehityksen kehittämiskeskuksesta eli paikasta, josta yritykset voisivat saada ”yhdeltä luukulta” tarvitsemansa tiedon tuesta ja rahoituksesta ekologisen kestävyyden edistämiseen. Lisäksi hankkeessa on noussut esiin sekä yrityspalveluiden että yritysten tarve ekologiseen kestävyyteen liittyvän osaamisen parantamiselle. Tarpeeseen voisi vastata avoimilla ja helposti saavutettavilla ekologisesti kestävän liiketoiminnan koulutuspaketeilla.

Hankkeen kyselyn myötä kehitettiin uusi termi EMMI-ilmiö eli ”En minä, mutta muut”-ilmiö, joka kuvaa ympäristöongelmiin liittyvän vastuun siirtämistä itseltä muille. Jatkotoimenpiteinä onkin Jyväskylän yliopistossa suunnitteilla sekä kestävän kehityksen mukaisiin liiketoimintamalleihin että EMMI-ilmiöön liittyviä tutkimusartikkeleita, joissa hyödynnetään hankkeen kyselyn aineistoa.

Kaikki hankkeessa tuotetut aineistot on koottu hankkeen verkkosivuille: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/planetaarinen-hyvinvointi/etusivu/