• Lyhenne: KeKo
  • Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.12.2018
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Yhteistyöhankkeella edistetään Keski-Suomen maaseudun ja erityisesti ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Koordinaation rooli on ruokaketjun läpileikkaavaa aktivointia, katalysointia, törmäyttämistä, sparrausta ja viestintää.

Hanke avaa yhteisen tiedotus- ja viestintäkanavan uusimmille tutkimustuloksille, hyville käytänteille ja toimintamalleille sekä foorumin kohtaamisille.

Tavoitteena on synkronoida maakunnan teemahankkeiden (luomu, maito ja naudanliha, villiruoka, marja, sukupolvenvaihdos, ruokamatkailu, green care, ym.) viestintää, tiedottamista ja tietopalveluita sekä koordinoida toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina muun muassa tuotekehitys-, kaupallistamis- ja liiketoimintaosaaminen, ruokaturva sekä ekologisuus.

Hanke toimii alueellisten hanketoimija- ja kehittäjätahojen yhteistyö/yhteissuunnittelun vastuutahona ja koollekutsujana sekä erilaisten markkinointi-, yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksien koordinaattorina (muun muassa Talvipäivä, Ween Maan Wiljaa, Keski-Suomen Maaseutugaala). Koordinaatio edistää kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden syntymistä tarjoamalla tukea pienimuotoisten ja lyhytaikaisten pilottihankkeiden suunnitteluun, ja järjestämällä erilaisia ideointitilaisuuksia ja yhteissparrausta yrityksille.

Tiedotuksen painopisteitä ovat maaseudun, ruokaketjun ja matkailun yrittäjyyden edistäminen sekä toimialarajat ylittävä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä tiedotus. Viestinnällä halutaan edistää ja parantaa myös toimialaimagoa.  Hanke järjestää erilaisia kampanjoita sekä yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksia.

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö yhdessä MTK-Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Työrukkasena toimii kehittämistyöryhmä, johon kutsutaan osallistujat alueellisista maaseutuhankkeista. Kolmevuotista hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Leena Pölkki, leena.polkki@jamk.fi, 050 4011 894