• Toteutusaika: 1.12.2020 - 31.12.2022
  • Painoala: Matkailun vahvuusala
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Ruokavirasto
  • Projektin kotisivut:

Oivallista ruokaa 1.12.2020-31.12.2022

 

Oivallista ruokaa -hankkeen päätavoitteena on saada ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta.


Hankkeen tavoitteena on: 

1.Tuottaa uutta tietoa, jonka avulla

A) parannetaan ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta sekä sisällyttää ravitsemuksellistenriskien valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan

B) sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan


2.Luoda toimintaehdotus (toimintamalli) mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnanlaajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan


3.Edistää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vähentämisen kauttaväestössä


Hankkeessa ympäristöterveyden asiantuntijahaastattelujen avulla kartoitetaan Oiva-tarkastuksen mahdollisuutta laajentua sisältämään tarjottavaan ruokaan liittyviä ravitsemuksellisia riskejä sekä elintarvikejätteen seurantaa. Tavoitteena on saada ruuantarjoilupaikkojen tarjoama ruoka vastaamaan ravitsemussuosituksia mm. suolan ja tyydyttyneen rasvan osalta sekä vähentää ruuantarjoilupaikoissa syntyvää elintarvikejätettä.

 

Hankkeessa toteutettavien pilottikohteiden sekä valvontaviranomaisten palautehaastattelujen avulla saadaan tietoa, kuinka ravitsemuksellista laatua voi mitata Oiva-tarkastuksen yhteydessä ja mitä käytännön haasteita siihen liittyy valvontaa tekevän viranomaisen (terveystarkastaja) tai ruuantarjoilupaikan näkökulmasta. Näiden perusteella hankkeen asiantuntijaryhmä laatii ehdotuksen ravitsemuksellisen laadun sekä elintarvikehävikin seurannasta osana Oiva-järjestelmään sisältyviä valvontatarkastuksia.

 

Hankkeen lopputuotoksena on ehdotus, miten ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnassa ja -neuvonnassa torjua, mitä riskejä voidaan torjua (tyydyttynyt rasva, suola), voidaanko tämä liittää osaksi Oiva-valvontaa tai neuvontaa; arvio millaista täydennyskoulutusta elintarviketarkastajat tarvitsevat tähän työhön; ehdotus miten elintarvikejätteen seurantaan ja hävikin vähentämiseen voidaan valvontakäynnillä tarttua; sekä ehdotus jatkotoimenpiteistä.

 

Tulosten jalkauttamiseksi valvontaviranomaisia ja ympäristöterveyden asiantuntijoita on kontaktoitu ja aktivoitu jo hankkeen aikana selvitysvaiheessa, sekä osallistettu valvontamallin pilotoinnissa. Valvontamallin suunnittelussa on otettu huomioon valvontaviranomaisten näkemyksiä Oiva-tarkastuslomakkeeseen ja siihen tehtäviin lisäyksiin, jotta ravitsemuksellisen laadun ja hävikin selvittäminen jatkossa Oiva-tarkastusten yhteydessä olisi mahdollisimman toimiva kaikille osapuolille. Hankkeen tuloksia on jalkautettu suurimmissa elintarvikevalvonnan ja ravitsemuksen ammattilaisten ammattilehdissä sekä valtakunnallisissa ammattilaispäivissä.


Hankkeen päättymisen jälkeen ravitsemukselliset riskit sekä syntyvä elintarvikehävikin määrä on jalkautunut osaksi virallista Oiva-valvontatarkastusta. Valvontatarkastuksia tekevät viranomaiset huomioivat ravitsemukselliset riskit sekä elintarvikehävikin osana valvontasuunnitelman mukaisia valvontatarkastuksia ja omavalvontaa. Asiakkaille saadaan tietoa Oiva-tarkastusraportista ruuantarjoilupaikan ravitsemuksellisista riskeistä sekä elintarvikehävikin määrästä.


Tarkastuksen tulosten perusteella sekä hyödyntämällä hankkeen aikana rakennettua koulutus- ja neuvontamateriaalin ehdotusta ruuan tarjoilupaikat voivat kehittää toiminnassaan ravitsemuksellista laatua sekä vähentää toiminnasta syntyvän elintarvikehävikin määrää.


Oivallista ruokaa -hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.12.2020-31.12.2022.

Hankkeessa on mukana vahva asiantuntijaryhmä ravitsemuksen osaamisesta ja ravitsemuslaadun kehittämisestä. Hankkeen asiantuntijoilla on vankka kokemus elintarviketurvallisuudesta, elintarvikevalvonnan organisaatioista sekä valvontatarkastusten toteuttamisesta sekä koulutusmateriaalin tuottamisesta eri asiakasryhmien tarpeeseen.


Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 315 101 €.


Lisätietoja:

Suvi-Tuulia Leinonen, projektipäällikkö

0406690645 suvi-tuulia.leinonen(@)jamk.fi