Koronapandemia on aiheuttanut teollisissa yrityksissä jopa aiempaa enemmän siiloutumista ja osaoptimointia, koska useassa yrityksessä toimihenkilöt ja esimiehet ovat etätöissä. Arjen vuorovaikutus on jäänyt entistä vähäisemmälle huomiolle ja vuorovaikutuksen vähenemisellä on suoria vaikutuksia myös työhyvinvointiin.

 

Systeeminen johtaminen teollisuudessa -hankkeen tarkoituksena on parantaa teollisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä yrityksen sisäistä potentiaalia kehittämällä. Systeemisellä johtamisella tarkoitetaan johtamista, joka tarkastelee organisaatiota systeeminä, missä kaikki toiminnot ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Henkilöstön näkökulmasta kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti työn tekemiseen vaadittavan tiedon saatavuus ja työn tavoitteiden selkeys sekä vuorovaikutuksen toimivuus.


Hankkeessa tavoitellaan johtamisjärjestelmien parempaa toimivuutta sekä avoimempaa ja systemaattisempaa vuorovaikutus- ja viestintäkulttuuria. Toimivan johtamisjärjestelmän sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen kehittämisen avulla varmistetaan, että kaikki organisaation toiminnot ja johtamisen tasot sekä yksittäisen esimiehen esimiesosaaminen ovat ajan tasalla. Kun vuorovaikutus toimii sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti molempiin suuntiin, jokaisen henkilöstön jäsenen kokemus tulee huomioiduksi.

Hanke on jaettu neljään työpakettiin, joita toteutetaan aikataulullisesti limittäin.

  • Johtamisjärjestelmien ja johtamisosaamisen tilannekuvat
  • Yrityskohtaiset systeemisen johtamisen kehityspolut
  • Verkostoyhteistyö yritysten systeemisen johtamisen kehittämisessä
  • Systeemisen johtamisen kehittämismalli ja tulosten levittäminen

Hankkeen tuloksena kehittämiseen osallistuvien 12 yrityksen työyhteisöt ovat ottaneet käyttöön systeemiseen ajatteluun ja systeemiseen johtamiseen liittyviä uusia toimintatapoja, menetelmiä ja käytäntöjä. Hankkeen tuotoksena syntyy myös työkirja, joka sisältää systeemisen johtamisen kehittämismallin kuvauksen sekä videoita, podcasteja, julkaisuja ja blogikirjoituksia.


Toteutusaika: 1.3.2021 - 31.8.2023 
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen


Lisätietoja: Mikko Seppälä projektipäällikkö, mikko.seppälä@jamk.fi, p. 050 467 2745