• Toteutusaika: 1.3.2018 - 28.2.2020
 • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
 • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
 • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Projektin kotisivut:
 • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Pysytään pinnalla -hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Kehittämisen kohteena ovat ensisijaisesti kivijalkaliikkeet, teollisuuden pk-yritykset ja kiinteistö- ja isännöintialan yritykset. Hankeen tavoitteena on myös jalostaa ja jakaa tuloksia työelämän kehittämisen ja toimialakohtaisissa verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tällä halutaan nostaa kohdetoimialojen ymmärrystä ja tietoisuutta käytänteistä, joilla yrityksen ja yksilön muutoskyvykkyyttä vahvistetaan.


Toimenpiteet jakautuvat kahteen osioon:

Työpaketti 1

Hankkeen osatoteuttajat ovat hankkineet kohderyhmään kuluvia yrityksiä mukaan noin vuoden kestäviin kehittämisprosesseihin, joissa pääpaino on uusien toimintatapojen kokeilussa. Yrityslähtöinen ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin kytkeytyvä kehittämisprosessi juurruttaa uudet toimintatavat osaksi yrityksen jatkuvaa kehittämistyötä ja kulttuuria. Yhteensä yrityksiä on mukana tässä kehittämisessä 40. Kehittämisprosesseissa on samanaikaisesti 3-10 yritystä. Prosessi jakautuu viiteen vaiheeseen:

 • Diagnoosivaihe
  Alkutilan analyysi, joka tehdään sähköisen henkilöstökyselyn ja Firstbeat-mittauksen ja diagnoosikeskustelun avulla. Antaa käsityksen siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet muutoksen kohtaamisessa ja missä pitää kehittyä.
 • Valmennusvaihe
  Yritysryhmälle räätälöidään kehittämistarpeisiin sopiva valmennuskokonaisuus, joka sisältää kolme puolen päivän valmennusta.
 • Kokeilujen muotoilu
  Tavoitetta tukevat kokeilut suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa ja käydään läpi yritysryhmässä.
 • Kokeiluvaihe
  Yritys ottaa käyttöönsä suunniteltuja uusia tekemisen tapoja. Hankkeen asiantuntijat sparraavat yritystä noin seitsemän kuukauden kokeiluvaiheen aikana. Kokeiluvaihe voi sisältää myös yritysten välistä tai ryhmäkohtaista sparrausta.
 • Vaikutusten arviointi
  Kehittämisprosessin vaikutuksia arvioidaan lopuksi kyselyllä ja haastatteluilla. Joissakin tapauksissa järjestetään osallistujille palautetyöpaja.

Työpaketti 2

Muutoskyvykkyyttä tukevat toimintatavat mallinnetaan kehittämisprosessien kokemusten pohjalta. Hankittua tietoa jalostetaan kumppanien kesken sekä työelämän kehittäjien verkostossa. Hankkeen vaikuttavuutta laajennetaan jakamalla tietoa muutoskyvykkyydestä eri tavoin yrityksiin, jotka eivät ole ensisijaisia kohderyhmiä. Käytännön keinoja ovat puolen päivän koulutus- ja konsultointipäivien tarjoaminen muutoskyvykkyyden aiheesta, esiintymiset alueellisissa tilaisuuksissa, avointen webinaarien järjestäminen sekä julkaisu muutoskyvykkyyttä tukevista toimintatavoista. Työpaketilla on tarkoitus tavoittaa vähintään 74 yritystä.


Hankeen kehittämisalueita tukeva webinaarisarja sijoittuu vuoden vaihteeseen 2019-2020 ja webinaarien tallenteet ovat nähtävissä hankkeen päättymiseen helmikuun 2020 loppuun saakka. Muutoskyvykkyyden vahvistamisen yritystarinoita ja vinkkejä on koottu Pysytään pinnalla -verkkojulkaisuun (https://joom.ag/5ZGe).Kysy lisätietoja hankkeesta:

Anu Raulo, anu.raulo@jamk.fi, 040 869 0649