• Lyhenne: Polku 2.0
  • Toteutusaika: 1.6.2021 - 31.8.2023
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:

POLKU 2.0 – Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen

PATH 2.0. – A Map of Continuous Learning: Directions to Sustainable Bio and Circular Economy

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2021-31.8.2023

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

POLKU 2.0 -hankkeen tavoite on bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen tarjonnan, laadun ja osuvuuden parantaminen Keski-Suomessa, pohjautuen uudenlaiseen tapaan tehdä ilmiö- ja oppijalähtöistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työllistäjien kesken. Alueen poikkeuksellisen monialainen osaaminen kestävyyteen liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä tuodaan hankkeessa osaksi bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen opintotarjontaa. Hanke auttaa vastamaan meneillään olevan bio- ja kiertotalouden rakennemuutokseen.

Alan osaamistarpeet muuttuvat digitalisaation muokatessa maakunnalle tärkeiden biotaloustuotteiden kysyntää. Ilmasto- ja luontovaikutusten minimoimiseen tähtäävä sääntely kiristyy ja paine biotaloustuotteiden jalostusarvon kasvattamiselle lisääntyy. Myös aluekehitysrahoituksen ympäristövaatimusten voimistuminen sekä kansallisesti jaettavan EU:n elpymisrahoituksen suuntautuminen vihreään siirtymään merkitsee kysyntää uudenlaisille bio- ja kiertotalouden ammattilaisille, joilla on vahva kestävyysosaaminen. Rakennemuutoksen hallintaan tarvitaan ratkaisuja.

Jatkuvan oppimisen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen päästään luomalla oppilaitosten välille uudenlainen toimintamalli, jonka ydin on kestävän bio- ja kiertotalouden täydennyskoulutuksen järjestäminen työelämälähtöisesti oppilaitoslähtöisyyden sijaan. Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen on hankkeessa kehitettävän toimintamallin ilmentymä, johon hankkeen kaikki konkreettiset toimenpiteet tähtäävät. Toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 1) työelämäyhteistyöhön (ml. työnantajatarpeiden jatkuva kartoitus), 2) oppilaitoksesta toiseen oppilaitokseen ja oppilaitoksesta työelämään siirtymien kehittämiseen (ml. jatkuvan oppimisen kokonaisuuksien suunnittelu ja pilotointi) ja 3) oppimispolkujen oppijalähtöiseen mallintamiseen. Hankkeessa kehitettävää Polkukarttaa hyödynnetään ura- ja opintoneuvonnassa yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseksi. Hanke edistää kokonaisvaltaisesti kestävää kehitystä ja parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa tuodessaan bio- ja kiertotalouden täydennyskoulutukseen mukaan oppialoja, joissa opiskelijoiden sukupuolijakauma eroaa perinteisemmistä teknologiapainotteisista opinnoista.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE.

Rahoittaja

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanketta rahoittavat myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat.

Hankkeen vastuuhenkilö JAMK:ssa

Riikka Kumpulainen
Project Manager
Puh +358 505759454
riikka.kumpulainen@jamk.fi