• Toteutusaika: 1.4.2020 - 31.12.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Paikalliset asukkaat ovat huolestuneita Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan Särkijärven kunnosta. Matala ja pieni (n. 47 ha) Särkijärvi on rehevöitynyt. Järvi on myös liettynyt ja mahdollisuudet virkistys- ja muuhun käyttöön ovat heikentyneet tai käyttö on mahdotonta. Paikalliset asukkaat ja toimijat ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua järven kunnostamiseen rahallisella panoksella, sillä asia koetaan tärkeäksi.

Särkijärven tilan parantaminen vaatii toimenpiteitä paitsi itse järven kunnostamiseksi, myös koko valuma-alueella ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi. Oikeiden toimenpiteiden löytämiseksi on ensiarvoisen tärkeää selvittää ensin järven todellinen nykytila, sekä valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen määrä.

Hankkeessa selvitetään Särkijärven nykyinen vedenlaatu ottamalla kaksi vesinäytettä. Järvestä tutkitaan kalaston määrä ja lajijakauma koekalastuksen avulla. Alueelle tehdään linnusto- ja viitasammakkoselvitys. Valuma-alueelta tuleva kuormitus arvioidaan nykyisen maankäytön mukaan.

Tämän hankkeen tavoite on tehdä Särkijärven sekä järven valuma-alueen (n.3 km²) kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma.

Suunnitelma sisältää ehdotukset kunnostus- ja vesiensuojelutoimenpiteiksi, niiden toteutusajankohdat ja kustannusarvion jokaiselle toimenpiteelle. Suunnitelmassa tehdään myös rakennesuunnitelmat ja selvitykset eri rahoitusvaihtoehdoista kuhunkin toimenpiteeseen sekä ehdotuksen järvestä poistettavan biomassan käsittelyyn.

Hankkeen toteutus on 31.12.2020 asti.

Lisätietoja: Samuli Lahtela, projektipäällikkö, puh. 040 596 2378