• Toteutusaika: 1.8.2019 - 31.10.2020
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Muu kansallinen
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

Hankasalmella sijaitseva Roukapuro on kapea puro, joka laskee Kynsiveteen. Puro on osittain hyvin voimakkaasti umpeenkasvanut ja rehevöitynyt ja siinä kasvaa haitallisia vieraslajeja, kuten isosorsimoa ja vesiruttoa sekä rehevöitymisestä indikoivia kasveja kuten järviruokoa, palpakkoa ja pikkulimaskaa. Puro on osittain tukkiutunut myös valuma-alueelta tulevan kiintoainekuormituksen vuoksi.
Roukapuron tilan parantaminen vaatii paitsi puron kunnostustoimenpiteitä, myös ve-siensuojelurakenteita ja -ratkaisuja koko valuma-alueella ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi.

Tämän hankkeen tavoite on laatia Roukapuron 830 hehtaarin valuma-alueelle suunnitelma, jolla alueelta Roukapuroon tulevaa kuormitusta saadaan hillittyä sekä suunnitelma Roukapuron kunnostamiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan valuma-alueen ennalta selvitettyjä kohteita ja etsitään ns. hotspot-kohteet, joissa vesiensuojelurakenteista on suurin hyöty Roukapuron tilannetta ajatellen. Asiantuntija arvioi erilaisten vesiensuojeluratkaisujen soveltuvuutta kohteisiin sekä tekee alustavan arvion ratkaisujen kustannuksista. Havainnot ja tiedot ovat pohjana kirjalliselle toimenpidesuunnitelmalle.
Hankkeessa jatketaan Keski-Suomen Ely-keskuksen ja Hankasalmen kunnan aiemmin tekemää vesinäyteseurantaa ottamalla vesinäytteitä eri vuodenaikoina ja erilaisissa virtaamatilanteissa samoista paikoista, joista on olemassa aiempia vesinäytetuloksia.

Hankkeen tuloksena syntyy Roukapuron valuma-alueen toimenpidesuunnitelma. 

Lisätietoja: Samuli Lahtela, projektipäällikkö, puh. 040 596 2378