Kiertotaloudessa uusiutuvien resurssien käyttö on kestävää ja uusiutumattomat raaka-aineet säilytetään talouden kierrossa mahdollisimman pitkään lineaarisen ota-valmista-hävitä-toimintamallin sijaan (Seppälä ym. 2016). Materiaali- ja energiaresurssien tehokas käyttö tuo yrityksille kilpailuetuja. Ne syntyvät arvoverkostoissa, jotka muodostuvat resurssien hankinnasta, tuotannosta, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja näihin liittyvästä logistiikasta. Kiertotalouteen kuuluu myös erilaisten palveluiden tuottaminen tavaroiden valmistamisen sijaan. Muutos kiertotalouteen edellyttää siten yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen, ja usein niiden rajapinnoista löytyvät kiinnostavimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin, liiketoimintamahdollisuuksiin, digitalisaation hyödyntämiseen sekä materiaalien kierron pidentämiseen (Sitra 2017).

Suomessa tavoitteena on luoda kiertotalouden mahdollistava sekä siihen kannustava toimintaympäristö ja näin vauhdittaa systeemistä muutosta. Tiekartassa tätä kuvataan viiden toisiinsa linkittyvän painopistealueen kautta: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä. Tähän liittyy myös opettajien ammatillinen koulutus sekä täydennyskoulutus.

Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin –kehittämishankkeessa 18 ammattikorkeakoulun muodostama konsortio lisää kiertotalouden roolia opetuksessa ja TKI-työssä. Ammattikorkeakoulut  suunnittelevat ja pilotoivat laadukkaita ja kansainväliset näkökohdat huomioivia opintosisältöjä sekä  kokeilevat erilaisia yhteistyömalleja ja työtapoja sekä kehittävät niitä edelleen.

Käytännössä kiertotalous toteutuu merkittävästi yrityksissä. Sen vuoksi koulutuksen uudistaminen pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 ajattelu- ja toimintamalleihin, kuten oppiviin järjestelmiin ja itseorganisoituviin ratkaisuihin.   

Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin –kehittämishankkeen koordinoinnista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu ja sen päärahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työ painottuu erityisesti biotalouteen ja energiatekniikkaan. 

Lisätietoja: Kirsi Knuuttila, +358407768880, etunimi.sukunimi@jamk.fi