• Lyhenne: Lisäävä
  • Toteutusaika: 1.6.2020 - 31.12.2021
  • Painoala: Automaatio ja robotiikka
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:

3D-tulostuksen ja atomikerroskasvatuksen (ALD) käyttöönotto mahdollistaa keskisuomalaisissa pk-yrityksissä uusien materiaali- ja energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisen. Projekti kasvattaa yritysten tietoisuutta ja ymmärrystä näiden lisäävien valmistusmenetelmien sovellusmahdollisuuksista ja tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia testata ja pilotoida niitä. Projekti edistää alueen yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä kasvattamalla resurssi- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä verkostoja ja yhteistyötä. 

3D-tulostuksen ja atomikerroskasvatuksen demonstraatioista ja piloteista saatavat kokemukset sekä teknologiaselvitysten pohjalta tehdyt tiekartat liiketoimintanäkymien kirkastamiseksi ovat projektin keskiössä. 

Hanketoimijoiden välinen yhteistyö vahvistaa niin projektitoteuttajien kuin projektiin osallistuvien yritysten materiaaliteknologioihin liittyvää mallintamisen, optimoinnin ja simuloinnin laskennallista osaamista. Myös konkreettinen, yritysten kanssa yhteistyössä tehtävä ongelmalähtöinen ratkaisuosaaminen kehittyy projektin myötä. 

Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Projekti toteutetaan 1.6.2019 – 31.8.2021 ja hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto. 

Lisätietoja: tero.tuovinen@jamk.fi, projektipäällikkö